uitspraken in verband met artikel 10 lid 2 onder e: persoonlijke levenssfeer

 

Artikel 10 lid 2 onder e

Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Enkele enigszins gunstige uitspraken

Raad van State, 18 juli 2007, 200608032/1