Informatieverzoek beleid, toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

Amsterdam, 22 juni 2015

Aan Ministerie van Veiligheid en Justitie
De Minister
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Onderwerp: Informatieverzoek beleid, toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Kenmerk: informatieverzoek 201501525

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte mevr./dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten ten aanzien van beleid, toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot beleid, toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Aangezien ik al een verzoek heb ingediend over de cijfers, hoeft u die niet opnieuw op te sturen.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202