• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: de bezwaarbrieven aan de politieregio’s

  Bij alle politieregio’s is bezwaar aangetekend tegen het eerste besluit in het kader van de Wob

  Amsterdam, 27 februari 2007

  Aan De Korpsbeheerder

  regio 4 politie IJsselland

  Postbus 611

  8000 AP Zwolle

  Onderwerp: toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

  Bezwaar op uw beslissing van 7 december 2006

  Ons kenmerk: WOB verzoek oktober 19023

  Uw kenmerk: 07bin00318

  Afzender: Buro Jansen & Janssen

  Geachte Mevrouw/meneer,

  Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing op mijn WOB verzoek met betrekking tot de uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht.

  Ten eerste hartelijk dank voor het toezenden van de volgende documenten:

  Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht en de gegevens met betrekking tot het aantal processen-verbaal in uw regio.

  Nadere toelichting op mijn bezwaar:

  De Minister heeft in zowel de Tweede als Eerste Kamer aangegeven dat de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht geen doel op zich is. Dit houdt in dat bij de uitvoering van de wet door politieambtenaren te allen tijde aangegeven dient te worden onder welke omstandigheden gevraagd is om een legitimatiebewijs. De uitvoering van de wet is slechts dan te controleren als inzicht wordt gegeven in de omstandigheden waaronder inzage van burgers wordt gevraagd. Daartoe is het noodzakelijk overzichten, statistieken, documenten, evaluaties en richtlijnen die ten grondslag liggen aan de uitvoering in te kunnen zien. Vandaar dat ik vraag in aanvulling op mijn eerdere WOB verzoek van 23 oktober 2006 de volgende bescheiden:

  1. Overzichten en statistieken met betrekking tot het aantal staande houdingen in het kader van het Wetboek van Strafrecht artikel 447E (niet voldoen aan identificatieplicht) over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006?

  2. Naast het TRIAS registratiesysteem worden de processen-verbaal betreffende artikel 447E SR bijgehouden in een systeem dat de bekeuringen per gemeente en per politiedistrict in uw regio uitsplitst. Dit systeem is bijvoorbeeld GIDS of COGNOS Metrics Manager of een ander informatiesysteem.

  Graag ontvang ik van u de betreffende statistieken en overzichten met betrekking tot de processen-verbaal betreffende artikel 447E SR per gemeente en per politiedistrict in uw regio over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006.

  3. Voor controle van de uitvoering is van belang dat zicht is op het feit of de politie niet zonder aanleiding controleert. Dit is alleen mogelijk als er inzage wordt geboden in de werkpraktijk dat wil zeggen in welke situaties worden om Identiteitsbewijzen gevraagd. De politie dient feiten en omstandigheden en het kader waarin gevraagd is naar de gegevens (strafrechtelijk, openbare orde, hulpverlening) in de dagrapportage op te nemen. Deze omstandigheden worden opgenomen in het BPS, Xpol, Genesys of een vergelijkbaar registratiesysteem onder verschillende codes in relatie tot transactievoorstellen.

  Overzichten en statistieken met betrekking tot de omstandigheden waaronder processen-verbaal onder feitcode D517 zijn uitgeschreven over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006? Overzichten en statistieken van codes met betrekking tot de omstandigheden waaronder processen-verbaal onder feitcode D517 worden geregistreerd in het BPS, Xpol, Genesys of een vergelijkbaar registratiesysteem over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006?

  4. Aansluitend bij 3 zal de politieambtenaar het gebruik van de bevoegdheid tot personen moeten kunnen motiveren en die motivering moet in ieder geval schriftelijk blijken als een proces-verbaal ter zake van het niet voldoen aan de identificatieplicht wordt opgemaakt. Naar een identiteitsbewijs vragen om de naleving van de nieuwe wet te controleren is dus niet aan de orde. De identiteitscontrole waarbij de persoon aan zijn verplichting voldoet dient geregistreerd te worden onder bijvoorbeeld maatschappelijke klasse R22 “controle identiteit wetboek van strafrecht” bij het registratiesysteem Xpol.

  Overzichten en statistieken met betrekking tot identiteitscontroles waarbij een burger aan zijn verplichting voldoet over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006? Overzichten en statistieken van de code die betrekking heeft op de “controle identiteit wetboek van strafrecht” of een vergelijkbare code bij een ander registratiesysteem zoals BPS, Genesys (maatschappelijke klasse R22 bij het registratiesysteem Xpol) over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006.

  5. Aansluitend bij 3 en 4 de vraag in hoeveel gevallen bij het uitvoeren van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht er sprake was van een dreiging van terrorisme of ander extreem geweld over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006? Overzichten en statistieken met betrekking tot codes met betrekking tot dreiging van terrorisme of ander extreem geweld in Xpol, BPS, Genesys of een vergelijkbaar registratiesysteem over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006?

  6. In hoeveel gevallen is de persoon die niet kon voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht meegenomen naar het politiebureau over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006? Overzichten en statistieken met betrekking tot aanhoudingen in relatie tot de uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht, of de code F000 overtreding overig (wetboek van strafrecht) waaronder aanhoudingen in het kader van de WUID of WUI worden geregistreerd over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006? Ging het hierbij om een persoon die zich niet kon identificeren of werd de aangehouden persoon om een andere reden meegenomen?

  7. Overzichten en statistieken met betrekking tot de gevallen waarbij een proces verbaal is opgemaakt voor het overtreden van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (feitcode D517) en er niet is overgegaan tot het aanbrengen van de zaak bij het Arrondissementsparket over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006? Overzichten en statistieken met betrekking tot de processen-verbaal met feitcode D517 die door de politie zelf zijn geseponeerd over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006?

  8. Overzichten en statistieken met betrekking tot het aantal verdachten dat is ingeboekt in COMPAS (of een vergelijkbaar registratiesysteem) betreffende art.447E SR over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006? Overzichten en statistieken met betrekking tot het aantal verdachten dat door het Arrondissementsparket is ingeschreven wegens het niet voldoen aan de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2006?

  9. Documenten, beleidsdocumenten, verslagen, gespreksverslagen, rapporten, aanbevelingen, beleidsaanpassingen, evaluatierapporten en tussentijdse inventarisaties met betrekking tot klankbordgroepen of korpsleiding parketleiding overleggen (KL-OM overleg) die tot taak hebben de wet op de ID-plicht te volgen en/of te evalueren over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2007?

  10. Documenten, beleidsdocumenten, verslagen, gespreksverslagen, rapporten, aanbevelingen, beleidsaanpassingen, evaluatierapporten en tussentijdse inventarisaties met betrekking tot knelpunten in politie- en vervolgingspraktijk over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2007?

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur ontvang ik gaarne een bewijs van ontvangst.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst

  Een vriendelijke groet

  Buro Jansen & Janssen

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  info@burojansen.nl

  telefoon 020 6123202