informatieverzoek U wobt dus extremist

 

Amsterdam, 13 mei 2011

Aan Dhr. J. A. van den Berg

regio 12 Kennemerland

Postbus 57

2000 AB Haarlem

Onderwerp: Wobverzoek

Kenmerk: wobverzoek oktober 20112370

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Dhr. J. A. van den Berg,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie over passages uit het jaarverslag van de Dienst Bestuurlijke Aangelegenheden van de Politie Kennemerland.

Na de ontdekking dat een van de politiekorpsen in Nederland mensen die om openbaarheid van stukken vragen indeelt in twee groepen, extremisten en verkeersovertreders, hebben wij deze brief/dit verzoek aan de korpsen en verantwoordelijke ministeries gestuurd.

Buro Jansen & Janssen bestaat al ruim 25 jaar. Wij schamen ons niet voor die geschiedenis en ook niet voor onze achtergrond, de autonome kraakbeweging uit de jaren tachtig. Nog steeds zijn wij begaan met het buitenparlementair verzet in Nederland en zetten ons in voor mensen die in de verdrukking komen door overheidsinstanties. Die groep is de laatste jaren gegroeid van vluchtelingen en niet legale migranten, krakers, activisten, dak- en thuislozen en drugsgebruikers tot mensen die naar dansfeesten gaan en de gewone burger aan de wandel, op de fiets of in de auto. Wij zetten ons belangeloos in en het uitgangspunt is dat wij deze burgers proberen te laten vechten op gelijke voet met de overheid. Hiervoor is informatie een eerste vereiste.

Wij doen daarom veel verzoeken tot openbaarmaking en staan altijd open voor communicatie met de betreffende bestuursorganen. We zijn zelfs een keer uitgenodigd om een presentatie te geven over cameratoezicht voor de verzamelde juristen van de Nederlandse politie. We dachten al even dat wij salonfähig waren geworden, maar gelukkig, dat blijkt niet zo te zijn. In het jaarverslag van de Dienst Bestuurlijke Aangelegenheden van de Politie Kennemerland worden wij ingedeeld bij “de eerste groep burgers waarbij het gaat om voornamelijk een handvol mensen met een extremistische achtergrond, in rechte vertegenwoordigd door grote adviesbureaus.” Er zijn maar twee groepen burgers. De andere groep bestaat uit burgers die informatie over hun bekeuring opvragen. Onze verzoeken behoren daar niet toe. Wij gaan er dus vanuit dat wij bij de eerste groep burgers zijn ingedeeld en niet bij de tweede. Dit betekent dat ons een extremistische achtergrond wordt aangemeten. Daarvoor dank.

– Aangezien wij weten dat u regelmatig overleg voert over wobverzoeken vragen wij ons af of dit een gedeelde mening/vaststelling is van de Nederlandse politie.

– Tevens gaat u in de toekomst een nationale politie formeren en willen wij graag weten wat uw houding is ten opzichte van ons bureau. – Wij zouden graag van u horen op basis van welke informatie u tot uw conclusie bent gekomen en wat de achterliggende documentatie is die u daarvoor gebruikt.

– Tevens verzoeken wij een standpuntbepaling in dezen. Vindt u het gepast dat wij omschreven worden als een bureau of leden van een bureau met een extremistische achtergrond?

– Vindt u het gepast dat burgers die vragen om de openbaarmaking van stukken, welke dit ook zijn, omschreven worden als burgers met een extremistische achtergrond?

– En vindt u het gepast dat in een rechtstaat als Nederland op deze wijze gecommuniceerd wordt over burgers?

– Vindt u het gepast dat een bezwaarschriften commissie die onbevangen wobverzoeken in tweede termijn moet beoordelen, zijn functie kan vervullen als zij mensen die verzoeken doen voor openbaar making van stukken op dusdanige manier labelt?

– Tot slot verneem ik graag van u of u vindt dat het verzoeken tot openbaarmaking van documenten een extremistische daad is?

Zoals u gewend bent verzoeken wij om alle stukken die betrekking hebben op dit verzoek, tevens staan wij altijd open voor overleg, maar zijn wettelijke termijnen er niet voor niets.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

U weet dat er met mij altijd overleg is te voeren over termijnen, hoe stukken worden aangeleverd en zoekopdrachten. Ik besef terdege dat ik complexe zaken vraag, soms ook omvangrijk en sta dan ook open voor overleg.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533