De procedure: verzoek om informatie

 

verzoek is gestuuurd aan:

de politiekorpsen van Utrecht en Amsterdam

de arrondissementsparketten van Utrecht en Amsterdam

de colleges van B & W van Utrecht en Amsterdam

de burgemeesters van Utrecht en Amsterdam

de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken

Amsterdam, 31 augustus 2011

Aan Burgemeester Wolfsen

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Onderwerp: herzien Wobverzoek inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn rond de bezuinigingen op het onderwijs.

Kenmerk: wobverzoek 20117036

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Burgemeester Wolfsen,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake Wobverzoek inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn rond de bezuinigingen op het onderwijs. Het gaat om studentenprotesten in 2010 en 2011.

De mensen/burgers/ingezetenen zijn actief in bijvoorbeeld de volgende organisaties:

Kritische Studenten Utrecht (KSU), Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA), Kritische Studenten Twente (KST), Professor Protest (Amsterdam), SACU (Studenten Actie Comité Utrecht), Onderwijs is een Recht (OIER, Landelijk), SOS Nijmegen, SOS Amsterdam. Naast deze buitenparlementaire organisaties/groepen van studenten zijn er ook algemene organisaties die zich inzetten voor studenten: Dwars, Rood, IS, LSVb, ISO. De lijst is echter niet uitputtend er zijn dus ook andere organisaties, individuen. Mijn verzoek richt zich in eerste instantie op de buitenparlementaire groepen, de eerste opsomming.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn rond het vliegveld Twente van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn rond de bezuinigingen op het onderwijs en in bijvoorbeeld de volgende organisaties: Kritische Studenten Utrecht (KSU), Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA), Kritische Studenten Twente (KST), Professor Protest (Amsterdam), SACU (Studenten Actie Comité Utrecht), Onderwijs is een Recht (OIER, Landelijk), SOS Nijmegen, SOS Amsterdam. De lijst is echter niet uitputtend er zijn dus ook andere organisaties, individuen.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Enkele korte opmerkingen met betrekking tot dit verzoek:

– Ik wil u wijzen dat het hier gaat om een groep en mensen die zowel buiten als binnen parlementair actief zijn. Misschien soms onconventioneel, maar juist voor een weerbare democratie is dat heel belangrijk. Ik verwacht dan ook dat u zich inspant om volledige openheid te geven met betrekking tot deze buiten parlementaire groepen.

– U weet dat er met mij altijd overleg is te voeren over termijnen, hoe stukken worden aangeleverd en zoekopdrachten. Ik besef terdege dat ik complexe zaken vraag, soms ook omvangrijk en sta dan ook open voor overleg.

– Ik wil u ook wijzen op de geest van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In principe behoort de overheid zich in te spannen om documenten zelf openbaar en beschikbaar te maken voor burgers.

– Tot slot wil ik u ook nog wijzen op de Wet Dwangsom. U bent van mij gewend dat ik geen gebruik van deze wet. Ik behoor tot de rekkelijken en niet tot de preciezen. U snapt echter wel dat aan rekkelijkheid wel grenzen zitten.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl