informatieverzoek samenwerking Nederland Algerije terrorisme 2015

 

Amsterdam, 14 april 2014

Aan Ministerie van Veiligheid en Justitie
De Minister
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Onderwerp: informatieverzoek samenwerking van Nederland met Algerije op het terrein van contraterrorisme (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2014

Kenmerk: informatieverzoek 2015975541

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informatieverzoek samenwerking van Nederland met Algerije op het terrein van contraterrorisme (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2014 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, correspondentie, afspraken, notities, aantekeningen, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot de samenwerking van Nederland met Algerije op het terrein van contraterrorisme (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2014.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202