informatie verzoek profielschetsen vervolg achterliggende stukken

 

Amsterdam, 10 maart 2014

 

 

 

 

 

Aan    Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Minister

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

 

 

Onderwerp: Wobverzoek inzake de achterliggende stukken en data ten aanzien van de  ‘profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008’ en de ‘profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010’

 

Kenmerk: wobverzoek 2014550271

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Ik wil graag alle documenten met betrekking tot de achterliggende stukken en data ten aanzien van de  ‘profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008’ en de ‘profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010’  van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

U kunt hierbij denken aan evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, begroting, contract, budget, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot de achterliggende stukken en data ten aanzien van de  ‘profielschets van vreemdelingen in bewaring 2008’ en de ‘profielschets van vreemdelingen in bewaring 2010’.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

nieuwsblog.burojansen.nl

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl