informatieverzoek contacten huis van de wijk overheid oevr Oogappel 2015

 

Amsterdam, 21 april 2014

Aan Politie Nederland
Amsterdamse eenheid en alle nationale eenheden
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

Onderwerp: informatieverzoek contacten, gesprekken, bijeenkomsten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tussen politie eenheden en de organisatie Huis van de Wijk (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met betrekking tot de islamitische vrouwenorganisatie Stichting Oogappel (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

Kenmerk: informatieverzoek 2015845436

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot contacten, gesprekken, bijeenkomsten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tussen politie eenheden en de organisatie Huis van de Wijk (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met betrekking tot de islamitische vrouwenorganisatie Stichting Oogappel (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen). U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot contacten, gesprekken, bijeenkomsten (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tussen politie eenheden en de organisatie Huis van de Wijk (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met betrekking tot de islamitische vrouwenorganisatie Stichting Oogappel (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen).

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202