procedure: verzoek om informatie

 

verzoek aan:
ministeries van Binnenlanse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie, ROM, Algemene Zaken
provincie Limburg
regiopolitie Limburg Zuid
college van B & W van Heerlen, Schinnen, Brunnsum, Onderbanken
burgemeester van Heerlen, Schinnen, Brunnsum, Onderbanken
parket Maastricht

Amsterdam, 19 september 2007

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

t.a.v Minister ter Horst

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Onderwerp: Wobverzoek inzake maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen met betrekking tot de ontruiming en kap van de Schinveldse bossen in de periode 2005, 2006 en 2007

Kenmerk: wobverzoek september 19404

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Minister ter Horst,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen met betrekking tot de kap van Schinveldse bossen in de periode 2005, 2006 en 2007.

Het gaat onder andere om de kap van de bossen genaamd Schinveldse bossen aan de Heringsbosch in de regio Onderbanken, Brunnsum en Schinnen.

Bij de maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen met betrekking tot de kap van Schinveldse bossen in de periode 2005, 2006 en 2007 gaat het onder andere om voorbereidingen en inzet van Koninklijke Marechaussee, Mobiele Eenheid, politie, regionale inlichtingen diensten, nationale recherche, AIVD, MIVD en andere diensten in de periode van 2005, 2006 en 2007.

Bij de maatregelen gaat het onder andere om maatregelen met betrekking tot het ten uitvoer brengen van de Nimby-procedure, de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, in het kader van de noodverordeningen, strafrechtelijke procedures met betrekking tot de uitvoer van de kap van de Schinveldse bossen.

Het betreft informatie met betrekking tot de uitvoer van onder andere maatregelen in het kader van de Awacs-basis, het Awacs-dossier, de Awacs-commissie, het NAVO vliegveld in Geilenkirchen en het vliegveld in Teveren.

Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, rapportages, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, geluidsopnamen, videobeelden, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Vanzelfsprekend gaat het hier om geanonimiseerde stukken.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam