• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: bezwaar tegen weigering ministerie van Verkeer en Waterstaat

  Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vond dat het informatieverzoek niet specifiek genoeg was. Het verzoek was echter ingediend bij een veelheid van bestuursorganen en het was opmerkelijk dat het ministerie dit argument gebruikt omdat verschillende Wob ambtenaren van ministeies, maar ook andere bestuursorganen contact met elkaar hebben.

  Amsterdam, 21 september 2009

  Aan Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  Dhr. Eurlings

  Postbus 20906

  2500 EX Den Haag

  Onderwerp: bezwaar wobverzoek inzake actie/operatie Ochtend Gloren of Ochtendgloren

  Kenmerk: wobverzoek oktober 2009539

  Uw kenmerk: VENW/IVW-2009/13734 en VENW/IVW-2009/15479

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Dhr. Eurlings,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richtte ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake de actie/operatie Ochtend Gloren of Ochtendgloren.

  Ik wilde graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, overzichten van staande houdingen, processen verbaal, fouilleringlijsten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van preventief fouilleren.

  Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren had ik toegevoegd.

  Zucht, dat is wat ik over uw correspondentie moet zeggen. U stuurt mij op 5 augustus een brief waarin u mij vier weken de tijd geeft om te antwoorden ‘over welk jaar of welke periode u de gevraagde informatie wenst.’ Bij ons op kantoor spreken we bij dit soort reacties over een bestuursorgaan dat weer eens aan het KLPD-en is. Ik heb verzuimt u te antwoorden, u had mij ook een mail kunnen sturen of kunnen bellen, maar nee niets van dit alles. Op 8 september 2009 stelt u mijn Wob-verzoek buiten behandeling. Nu kan ik natuurlijk op uw verzoek ingaan, maar u vraagt om jaar en periode. In de brief staat duidelijk geen jaar en periode en mage het dus duidelijk zijn dat het om alle informatie gaat die bij u beschikbaar is. Mocht dat teveel zijn dan kunt u of zeggen dat doen we niet, want het is te veel of kunnen we het in termijnen openbaren, eerst bijvoorbeeld 2008 en dan terugwerkend of andersom. Ochtendgloren bestaat niet al te lang dus dat zal vast niet heel veel jaren bestrijken.

  In een ander verzoek waar u mij een brief heeft gestuurd op 11 september 2009 (VENW/IVW-2009/3264), drie dagen na uw besluit op mijn primaire verzoek inzake Ochtendgloren, schrijft u duidelijk dat u overleg heeft gevoerd met dhr. P. Post van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het onderhavige informatieverzoek heb ik informatie gevraagd bij de politieregio’s Twente, Noord-Oost Gelderland, IJsselland, diverse parketten, het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie. Niemand heeft geklaagd over het ontbreken van een specifiek jaar of periode.

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken bericht mij dat zij hebben achterhaald dat het gezamenlijke actie van de opsporingsdiensten in Nederland is en het zich uit in een aantal gerichte verkeerscontroles op verschillende plaatsen in het land. Buitenlandse Zaken heeft hierover contact gehad met naar alle waarschijnlijkheid het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het algemeen heeft u overleg tussen verschillende bestuursorganen, de Wob schrijft dat zelfs ook voor, doorgeleiding van het verzoek om volledige transparantie te geven.

  In het ene verzoek neemt u blijkbaar wel contact op of is er contact met u opgenomen en in het andere geval weigert u een beslissing te nemen omdat er geen jaar of periode bij staat. Maar er staat wel een jaar of periode bij. Geen termijn is ook een termijn, altijd namelijk. Ik weet niet welke periode, ik zou kunnen zeggen de volledige jaartelling zoals zij die kennen en de jaartellingen die wij niet kennen. Ik had ook kunnen antwoorden, elk jaar, welk u maar wenst.

  Het verzoek is specifiek. Ik heb niet informatie gevraagd over ochtendgloren, het woord uit van Dale. Dan had u zeker een punt, want ja wat is ochtendgloren, dauw, mist of wat dan ook. Nee ik heb specifiek gevraagd om een actie/operatie, dat lijkt me niet moeilijk na te gaan. Ik heb aangegeven dat het om of Ochtend Gloren of Ochtendgloren gaat. U weet blijkbaar wel waar het om gaat want u schrijft in uw brief van 5 augustus alleen ‘Ochtendgloren’. Ik heb beide spellingen gebruikt omdat ze beide in omloop zijn. Als u blijkbaar wel informatie heeft over actie/operatie Ochtendgloren, waarom geeft u dan niet te kennen dat u dat heeft, maar dat het te veel is.

  U belemmert mijn opsporingsonderzoek naar waarheid in het kader van de actie/operatie Ochtend Gloren of Ochtendgloren door informatie achter te houden.

  Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken uw besluit mede te delen.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  email info@burojansen.nl

  De WOB kent verschillende artikelen zoals elke wetgeving. In artikel 2 van de WOB is het volgende te lezen:

  ‘Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.’