• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: bezwaar tegen de beslissing van 24 juli 2009 van de KLPD

  Amsterdam, 24 november 2009

  Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  t.a.v Minister ter Horst

  Postbus 20011

  2500 EA Den Haag

  CC: KLPD

  Dhr. R.G.C. Bik

  Postbus 100

  3970 AC Driebergen

  Onderwerp: derde deel bezwaar (compleet) wobverzoek inzake het beleid en de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren in het algemeen (het beleid en de toepassing en uitvoering van de artikelen 151b Gemw, 50, 51 en 52 WWM en het betreffende artikel uit de APV dat betrekking heeft op preventief fouilleren) in de periode van 2002 tot en met 2007

  Kenmerk: wobverzoek oktober 20426

  Uw Kenmerk: 2009-0000415533 en 2009/ 18498

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mw. Ter Horst,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richtte ik mij tot u op 24 oktober 2008 met een verzoek om informatie.

  Het betrof informatie inzake het beleid en de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren in het algemeen (het beleid en de toepassing en uitvoering van de artikelen 151b Gemw, 50, 51 en 52 WWM en het betreffende artikel uit de APV dat betrekking heeft op preventief fouilleren) in de periode van 2002 tot en met 2007.

  Ik wilde graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, overzichten van staande houdingen, processen verbaal, fouilleringlijsten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van preventief fouilleren.

  Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  U hebt op 15 juli 2009, 24 juli 2009, 30 juli 2009, 10 augustus 2009, 14 augustus 2009, 20 augustus 2009 en 12 oktober 2009 een primaire beslissing gestuurd.

  Dit bezwaar heeft betrekking op uw beslissing van 24 juli 2009 en 10 augustus 2009.

  Ik voeg het eerste deel van mijn bezwaargronden toe. Gezien de hoeveelheid papier en de noodzaak deze grondig te beschouwen heb ik daar meer tijd voor nodig. Dit is dus het tweede deel van mijn gronden van bezwaar.

  Ik vermeld alleen de data waarop ik geprobeerd heb u te bewegen een antwoord te geven op mijn informatieverzoek. Tot tweemaal toe zijn mijn klachten afgehandeld, en keer op keer ben ik in het gelijk gesteld. Op 28 januari 2009 herhaal ik mijn verzoek en heb ik een klacht in gediend met betrekking tot de behandeling van mijn informatieverzoeken. Op 13 februari 2009 wijst u mijn informatieverzoek af. Op 2 maart 2009 heb ik bezwaar aangetekend tegen uw beslissing. Op 8 april 2009 heb ik zelfs een persoonlijk onderhoud gehad met dhr. Blom. Op 2 juni 2009 heb ik opnieuw een klacht ingediend. En op 15 juli 2009 krijg ik eindelijk antwoord op mijn verzoek tot informatie van u. Dit is de eerste beslissing. Vervolgens begint u met beslissingen te strooien en blijkt u wel in staat om mijn verzoek serieus te nemen. Ik snap echt niet waarom u na mijn bezwaar van 2 maart 2009 niet gewoon heeft gecommuniceerd dat u bezig was om de Wet Politiegegevens te bestuderen om alle inhoudelijke informatie aan mij te weigeren, dan had ik mij ook kunnen voorbereiden. Het heeft u al met al een half jaar gekost om uw inhoudelijke bezwaar te formuleren met betrekking tot het feitelijk afwijzen van mijn verzoek.

  U stuurt mij in eerste instantie een pak processen-verbaal op 15 juli 2009, op 24 juli 2009 actie verslagen, voorgeleiding stukken, lege pagina’s van de verkeerspolitie waar geen enkele andere uitleg bij zit dan een juridische verhandeling over de Wet Politie Gegevens (WPG). Tot slot krijg ik op 10 augustus 2009 een brief van het ministerie met een inhoudsopgave zonder inhoud, maar met weigeringsgronden. Uw brief van telt 14 kantjes met maar liefst 64 noten. Kort samengevat komt uw redenering er op neer dat de WPG van toepassing is en dat alle informatie politiegegevens zijn, een begrip dat breder is als persoonsgegevens. Tevens schrijft u dat “de aard en het werk van de politie met zich meebrengt dat gegevens over burgers (soms) zonder hun medeweten moeten kunnen worden verzameld.” Kortom u weigert alles behalve de standaard formulier afdrukken. De rest is geheim, artikel 7 van de WPG zou dat voorschrijven, geheimhoudingsplicht politiegegevens.

  U hebt over deze gedachtegang bijna een jaar moeten nadenken? Of hebt u er een jaar over moeten doen om alles zwart te maken? Of om 64 noten te verzamelen? Ik snap niet helemaal wat u nu ziet in openbaarheid, transparantie en verantwoording afleggen. Alles wat de politie doet in het kader van haar taakuitoefening is geheim omdat het eventueel, misschien uw werk zou bemoeilijken. U had net zo goed aanspraak kunnen maken op de WIV (wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten) ook zo’n toonbeeld van transparantie en openbaarheid. Uw werk zou bemoeilijkt worden, is eigenlijk de gedachtegang en het is een gesloten circuit. Het principe is ‘need to know’ en/of ‘need to share’ uitsluitend tot autoriteiten wordt (of dient te worden) beperkt. Waarom het Engels is mij een raadsel, maar ik begrijp dat ik daar niet toe gerekend wordt en alleen lastig ben.

  Ik heb echter op 28 oktober 2008 een verzoek gedaan voor informatie waarbij ik mij beriep op de Wob, transparantie, accountability, democratische controle en openbaarheid om het maar duidelijk te zeggen. Ik heb geen enkele keer het woord Politiegegevens gebruikt. Als ik een beroep op de WPG zou hebben gedaan zou u een punt hebben, maar ik beroep me niet op de WPG. Het is zelfs nog sterker als u zegt dat de WPG een gesloten circuit is en ik als burger, werkzaam bij Buro Jansen & Janssen, niet behoor tot de clubs die wel bij de WPG aan gesloten zijn, hoe kan ik er dan in levensdagen een beroep op doen, en waarom verstrekt u überhaupt iets aan mij. Een gesloten circuit is gesloten lijkt me, zit niet het woord half open of open in. Wat wilt u nu?

  Op 13 februari 2009 schrijft u mij dat ik een te grote vraag hebt gesteld en dat de Wob u de mogelijkheid geeft dat u de aanvraag niet in behandeling neemt als ik niet duidelijk aangeef wat ik zoek. U neemt mijn verzoek dus wel onder de Wob in behandeling. Vervolgens blijkt dat mijn verzoek niet onder de Wob in behandeling is genomen omdat de stukken onder de WPG vallen, maar waarom heeft u mijn verzoek dan niet in eerste instantie afgewezen? Dat wist u ook al in februari dit jaar dunkt me.

  Het gaat zelfs nog verder. Op mijn bezwaar van 2 maart 2009 heeft u in principe geen besluit genomen, feitelijk gezien is uw tijd ook al lang overschreden in het kader van dat bezwaar, dat betrekking heeft op hetzelfde wobverzoek van 28 oktober 2008. Om over termijnen en te laat zijn gesproken.

  Op 22 september 2009 schrijft u mij dat ik te laat ben. Hoe zo ben ik te laat? Volgens mij heeft u geen enkele beslissing op mijn verzoek genomen. Ik heb gevraagd voor de stukken onder de Wob. Als in de brief had gestaan, wij weigeren u de stukken omdat het opsporingsbelang in het geding is was dat duidelijk geweest, dat is een Wob weigeringsgrond, maar u zegt gewoon de Wob heeft geen betrekking op mijn stukken en daarom heeft u ook geen beslissing genomen. Ik zie ook niet dat ik enig termijn heb overschreden.

  Volstrekt absurd vind ik de procedure en de behandeling.

  U verstrekt wel wat onder de WPG, al zijn de processen-verbaal eerder lege formulieren. De Wob biedt de mogelijkheid formulieren niet te verstrekken als de informatie die in die formulieren slechts standaard formulieren zijn. U had dus onder de Wob kunnen zeggen alle informatie is geheim en wij verstrekken ook geen formulieren of u had mij een voorbeeld formulier kunnen verstrekken. U verstrekt mij echter wel wat dus ik ga er vanuit dat de WPG geen totaal gesloten circuit is. De jurisprudentie bij de Wob had u veel werk kunnen besparen en ook nog papier.

  U zegt dat het circuit van politiegegevens gesloten is. Ik wil u echter wijzen op een onderzoek naar de WUID door het bedrijf Significant voor het ministerie van Justitie. Zij hebben 209 casussen uit het BPS van de regiopolitie Gelderland Midden kunnen inzien. Gewoon gegevens uit het BPS, ik vraag me zelfs af of die wel geanonimiseerd waren, maar dat terzijde. Nu is dat informatie van een andere regio, maar er zal vast wel bij de KLPD onderzoek zijn gedaan naar iets waarbij onderzoekers van een universiteit, externe mensen, stukken uit de politiegegevens hebben ingezien.

  Nu kunt u zeggen, maar meneer wij bepalen zelf aan wie wij wat laten zien en ja Buro Jansen & Janssen hoort daar zeker niet bij met haar verleden, heden en toekomst. Vervelende speurders naar waarheid. Toch betekent dit dat gesloten allerminst gesloten is. U verstrekt mij in ieder geval papier.

  Tevens hoef ik maar de televisie aan te zetten, de kranten open te slaan of de radio aan te doen of de politie vraagt ergens mijn aandacht voor. Ik wordt als burger opgezadeld met een verantwoordelijkheid waarvoor volgens mij de politie is opgedragen en ook nog eens betaald wordt. Berichten uit het hele land bereiken mij. Opsporing Verzocht bestaat zelfs al 20 jaar, daarnaast begint de politie ook met Meldkamer op SBS6, er zijn de standaard opsporingsberichten na het NOS journaal, de uitgebreidere opsporingsberichten op SBS6, TMF heeft opsporingsfacts, Spits heeft een berichten kolommetje, met de Gaykrant werkt de politie samen, op het internet doet u het op politie.nl, tiscali.nl en allerlei aparte websites. Ook zogenaamde “eurocrime” behandeld de politie in die programma’s en er zijn regionale programma’s zoals Bureau Hengeveld, Opsporing Noord, Plysje Post, Bureau Brabant, Ter Plaatse, Team West, De Gouden Tip en Onder de loep, ik word bijna dood gegooid door allerlei politiegegevens. Nu kunt u zeggen ja maar de politie vraagt uw aandacht voor bijvoorbeeld een overval en de man of vrouw staat met zijn gezicht op de bewakingscamera. De politie vraagt alleen de hulp van het publiek bij het arresteren van deze persoon die een misdrijf heeft begaan. Meestal echter is het niet een simpel opsporingsbericht als “we zijn op zoek naar Pietje Bel en dit is zijn foto.” Nee, vaak weet u niet wie de dader is en worden er vage of duidelijke signalementen gegeven. Soms vraagt u of de bestuurders van een Suzuki Alto of andere auto die op datum x en om y uur ergens langs reed. Die informatie gaat al een stap verder. Dat heeft niet met de opsporing van verdachten te maken, maar met de opsporing van eventuele getuigen. U doet dat ook met de sms bombardementen in de buurt van een misdrijf. Het lijkt mij dat u dan ook uw kennisniveau prijsgeeft.

  Al deze aandacht is u nog niet genoeg. Ik zou bijna zeggen dat wij bij Buro Jansen & Janssen jaloers zijn op zoveel media aandacht voor uw werk, daar kunnen wij niet aan tippen. Een Wob programma is misschien ook wel een beetje saai, maar we zouden het zeker kunnen vullen met allerlei klachten, niet alleen van onszelf natuurlijk. De stap verder die u maakt zijn precies de gegevens waarvoor ik u heb aangeschreven. Programma’s als ‘Op de Bon’ en ‘Wegmisbruikers’ geven nu precies de informatie weer waarvan u zegt, dat moet geheim blijven. Alleen de nummerplaat en het gezicht van de persoon die een overtreding begaat worden afgeplakt althans daar ga ik van uit met een beetje respect voor de privacy van de burger. Ik heb even een aantal beschrijvingen van de programma’s toegevoegd.

  “De komende weken zal de AVRO voor het programma Op de Bon filmen in Breda-West. In samenwerking met de politie zal een camerateam van de AVRO een aantal agenten van politiebureau Breda-West volgen tijdens hun werkzaamheden. De reportages laten zien hoe het dagelijkse politiewerk er aan toe gaat. In Op de Bon draait alles om ‘s lands meest besproken gele papiertje, de bekeuring. Iedereen kent het wel. Verkeersboetes, wildplassen, openbare dronkenschap, vissen zonder vergunning, illegale hondenpoep en alle andere dingen die níet mogen, maar wél gebeuren.” Een ander programma is wegmisbruikers. “In dit programma worden wegmisbruikers aangepakt. Aan de hand van videobeelden van Bureau Verkeershandhaving, confronteert presentator André van der Toorn samen met landelijk verkeersofficier van justitie mr. Koos Spee automobilisten, motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en fietsers met de mogelijke gevolgen van hun gedrag in het programma ‘Wegmisbruikers’.” U zult beter weten welke programma’s er zijn.

  Vindt u het zelf niet een beetje flauw om met de WPG te zwaaien?

  Het moet trouwens ook niet gekker worden met dat gesloten systeem van politiegegevens. Volgens mij is dat vrij open. U ventileert geregeld politiegegevens via allerlei kanalen. U hebt zelfs een speciaal internet kanaal http://www.pit.tv/ en politie Haaglanden heeft een youtube kanaal waar je kan zien hoe bijvoorbeeld een vrachtwagen die heel gevaarlijk zou zijn van de weg wordt gehaald, http://www.youtube.com/user/haaglandenpolitietv?gl=NL&hl=nl. Daarnaast lekt de politie ook geregeld uit strafdossier of ligt die informatie spontaan op straat. Gesloten? Geheimzinnig is het, niet gesloten.

  Het komt op mij over alsof u denkt daar heb je meneer … weer, die lastbak. We hebben hem een jaar aan het lijntje gehouden en toch blijft hij volhouden. Laten we hem nu maar wat formulieren opsturen, is hij daar zoet mee en we weigeren alles lekker op basis van de WPG, het gesloten systeem van de politiegegevens. Als de Wob geldt dan moet de informatie toch worden prijsgegevens en moeten we alleen rekening houden met de persoonsgegevens, maar nu kunnen we alles weigeren en dat komt goed uit.

  Zucht, ja moeizaam zo om te onderzoeken wat er nu gebeurd aan zo’n snelweg of op het spoor. Ik wil u wijzen op ons onderzoek in Den Haag. Daar heeft de politie bereidwillig meegewerkt. Zes ordners. Er werd nog nagebeld of het zo goed was en als wij andere informatie wilden er contact kon worden opgenomen. De betreffende functionaris was zelf ook benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek. Naast alle verhalen die wij zelf hebben verzameld, openbare bronnen en contacten binnen politiek en gemeente kunnen wij een goed beeld schetsen van het fouilleren in Den Haag. De bijgeleverde processen-verbaal van Haaglanden geven alleen een sfeerschets van wat voor mensen tegen de ‘lamp’ lopen. Valt er wat te concluderen uit de volgende verhalen met betrekking tot politie methoden, kennisniveau, persoonsgegevens?

  Tijdens de actie van 20 mei 2006 wordt een auto doorzocht. De bestuurder heeft een wapenstok bij zich. Er wordt proces-verbaal opgemaakt. De verdachte werkt in de beveiliging en weet van de Wet Wapens en Munitie. Hij zegt tegen de agent dat hij de stok voor zijn eigen veiligheid bij zich heeft. “Ik ben in het verleden wel eens bedreigd met een mes en een pistool. … Ik heb vele aanhoudingen verricht ter zake diefstal en vernieling of zo. Daardoor werd ik ook vaak bedreigd van ‘ik zie je buiten wel’.” Hij had de stok gekocht in een dumpzaak en wist dat het verboden was, maar had hem in zijn auto liggen om zich veiliger voelen. Op 8 juni 2006 wordt een jongen van 17 aangehouden met een vuurwapen met patronen. Een echte vangst, zou het fouilleren dan toch zin hebben. Het wapen blijkt kapot te zijn en de jongen zegt dat hij het in zijn zak heeft omdat “het natuurlijk niet thuis kon laten. Dadelijk zou mijn moeder het vinden,” zegt hij. Over geweld vertelt hij tijdens het verhoord dat hij “actiefilms wel leuk vindt, maar ik zou hier nooit iets mee doen.” Op 7 februari 2007 is een leverancier van horeca benodigdheden de klos. “Ik lever goederen af en word plotsklaps gefouilleerd, wat een heisa zeg, gelijk een vent er bij met papieren wat ik met een steekwapen in me broekzak moest. Ik heb dit mesje al 25 jaar bij me heb samen met een hobbymesje om de dozen open te snijden. Ik heb het gekregen van me overleden vader. Ik heb me baas verteld dat ik nooit maar dan ook nooit meer 1 stap zet in die wijk en dat ie de routes maar lekker gaat omgooien.” Op 25 mei 2007 wordt een man met een halve schaar aangehouden. Hij heeft de schaar bij zich om zichzelf “te beschermen” zoals hij het benoemd. “Ik heb bescherming nodig. Ik word vaak gepest, ik wil me beschermen tegen deze mensen indien ze te ver gaan en geweld gaan plegen tegen mij.” Het ‘wapen’ had hij een half jaar geleden gekregen van zijn onderbuurman en zat in zijn rugzak. Dezelfde dag wordt een andere jongen aangehouden met twee messen in zijn rugzak. Ook hij had de messen bij zich “uit zelfbescherming.” “De maatschappij wordt steeds grimmiger,” legt hij de agent uit die hem verhoord. Hij is niet tegen preventief fouilleren, maar “vond de actie zelf trouwens niet echt professioneel overkomen. Nadat de messen waren aangetroffen en in een doorzichtige zak waren gedaan, was het voor die agenten niet duidelijk van wie de messen vervolgens waren. Mij is volgens mij wel 5 keer gevraagd, nadat ik dus al was aangehouden, of de messen van mij waren,” merkt hij over de professionaliteit op.

  In uw brief gebruikt u grote woorden. De democratische rechtsorde wordt erbij gesleept. Stel nu dat het fouilleren op laten we zeggen de A1 een volstrekt onzinnige bezigheid is en dat blijkt uit een onderzoek van een volledig onafhankelijk bureau zoals de stichting waar ik voor werk, dan is dat toch een belangrijke bijdrage aan uw werk. Of stel nu dat u op het spoor alleen maar daklozen aan het fouilleren bent. U kunt iets anders gaan doen of onderzoeken wat effectiever is. In het algemeen geldt namelijk dat als de politie onderzoek laat doen of het zelf doet dat wij het antwoord al kunnen dromen. ‘Het werkt,’ zal er worden geconcludeerd. En toch blijft het onveilig op die A1 of op het spoor, toch gek denken wij dan?

  Openbaarheid, transparantie en het afleggen van verantwoording zijn geen enge aangelegenheden. Ik ben niet op zoek naar persoonsgegegevens en u kunt zelf ook wel nagaan dat bijvoorbeeld bij het prijsgegeven van een geboortejaar en woonplaats en het nog steeds ‘onevenredige moeite’ voor mij zou kosten om de identiteit van iemand vast te stellen. In een verbaal PL200_04031306_BPS van de stukken van 15 juli 2009 gaat u zelf al de mist in wat de WPG betreft. Dit is een registratie ID. Bij de G8 stukken krijg ik dat nummer zelfs niet eens. Bij de locatie is bij de G8 stukken soms zelfs de plaats weggelakt van het proces-verbaal, in dit geval niet. In uw gedachtegang zou ik ook niet de tijd mogen hebben in dit geval 15-05-2004 00:47:00 als begin moment van de Spoorwegpolitie.

  Ik volg u echt niet meer. De grond voor de aanhouding is een politiegegeven? Als alles een politiegegeven is waarom is op de tweede pagina de grond weggelakt en op de eerste ‘wapen(bezit) zonder geweld’ niet weggelakt. Lijkt wel darten, soms is het raak met de merkstift en soms niet. U snapt net zo goed als ik dat de grond voor aanhouding, reden van de aanhouding en de verklaring van de verdachte de belangrijkste informatie zijn. De rest hoeft ik echt niet te hebben, maar als u het heeft over een gesloten circuit dan snap ik dat echt niet. Een ander proces-verbaal nummer 2004031153-2 van de Unit Wolfheze. Er is een auto bij betrokken waarvan zelfs de kleur een politiegegeven is. Er is ook sprake van een snelheidsovertreding in hoofdletters. Misschien zie ik de betreffende persoon wel op wegmisbruikers langskomen en krijg ik meer te weten dan als ik enkele regels uit het proces-verbaal had ontvangen.

  Dit is de informatie uit een pv uit Den Haag: “Aktie preventief fouilleren. In broek een vuurwapen en patronen aangetroffen. Draagplaats: patronen in kniezakken. Vuurwapen in broekzak rechts. D. gehoord. Zou het vuurwapen kapot en uit elkaar gevonden hebben in Rotterdam. Moeder van VD gebeld; Meteen medegedeeld dat zoonlief nog even blijft.”

  Probleem is wel dat ik nu nogal pissig ben over uw behandeling van informatieverzoeken en ik vind dat u mij ook maar alle geboortejaren en plaatsnamen verstrekt die staan vermeld in de stukken. Jurisprudentie van de Wob heeft dit mogelijk gemaakt. Kunt u nogmaals en dan in tweevoud alles op een andere wijze zwart maken.

  U belangrijkste bezwaar komt er uiteindelijk op neer dat u bang bent dat ik een phishing expeditie aan het uitvoeren ben. Nu doet de politie dat zelf regelmatig dus ja vreemd argument helemaal omdat het mij om geanonimiseerde stukken gaat. Het klinkt net als het ministerie van Justitie die mij al verweet dat mijn functie als journalist en het bureau waar ik werk de mogelijkheden biedt om achter de ambtenaren te komen die een bepaald besluit nemen. Nu zou ik achter de identiteit willen komen van een verdachte die op 15 mei 2004 is aangehouden door de spoorwegpolitie of een kleurloze auto met bestuurder die door een hoofdagent van de Unit Wolfheze in het kader van een snelheidsovertreding is aangehouden en gefouilleerd. In het laatste geval is het natuurlijk interessant waarom de persoon is gefouilleerd en waarschijnlijk ook zijn auto. Wat was de reden? Waarom is tot zo’n zwaar middel overgegaan?

  U kunt natuurlijk zeggen dat deze voorbeelden mij goed uitkomen, maar in bepaalde situaties moet u mensen misschien informatie prijsgegeven zodat verdachten achter de namen en telefoonnummers van getuigen kunnen komen. Dat is helemaal niet waar. De Wob biedt daar ook allerlei weigeringsgronden voor. Er is speciaal een weigeringsgrond in verband met het belang van de opsporing. Als u dat zou gebruiken bij bepaalde pv’s zou ik dat kunnen begrijpen. U bent naar aanleiding van het fouilleren een opsporingsonderzoek gestart. Allemaal logisch als u dan zegt, meneer hier is een opsporingsbelang bij gemoeid.

  Stel nu echter dat al die processen-verbaal te maken hebben met mensen die een aardappelenschillen mesje in hun dashboard kastje hebben liggen, enkelen hebben wat drugs bij zich en er is een iemand die zijn kofferbak vol heeft liggen met massavernietigingswapens, dan zijn de berichten over “sterke vermoedens van de aanwezigheid van wapens” wel anders te interpreteren.

  Vindt u het zelf niet een beetje flauw om met de WPG te zwaaien? Ik vraag informatie over fouilleeracties aan de snelwegen of elders aan het spoor bijvoorbeeld. Naar alle waarschijnlijkheid gaat een dergelijke fouillering als volgt. Een auto wordt door een motoragent gedirigeerd naar een tankstation dat als veiligheidsrisicogebied is bestempeld en daar wordt de automobilist aangegeven zijn of haar auto aan de kant te zetten. De beste burger doet dat en stapt dan in een veiligheidsrisicogebied uit. Omdat hij of zij in een auto zit kunt u vragen naar zijn rijbewijs en de auto doorzoeken op wapens. Vindt u een honkbalknuppel dan kunt u roepen, kijk eens: ‘gevaarlijk deze plek.’ Dat is ongeveer de redenering die uw persvoorlichter ons vertelde.

  “Op deze locaties is het vermoeden van de aanwezigheid van wapens sterk

  (tankstation, parkeerplaats met vrachtauto’s, overvallen, bedwelming) en

  op die gronden is mede het gebied als veiligheidrisicogebied aangewezen,” vertelde Frank Zuiderhoek ons met een verkeersveilige groet. Het “vermoeden is sterk”, klinkt als glazenbol politiewerk, maar blijkbaar wel geheim, want eigenlijk is dat vermoeden al politiegegeven en uw kennisniveau.

  Uw gedachtegang is alles politiegegevens, behalve dan de aanwijzing van het risicogebied en bijvoorbeeld de opbrengst van de avond fouilleren als u die openbaar maakt. Zo’n fouillering is hetzelfde als het achter een automobilist aan scheuren door de politie en deze aan de kant zetten en bekeuren op de televisie. Verschil is dat ik de beelden dan heb, kleur auto, locatie, de precieze overtreding (het exacte aantal kilometers dat de persoon te hard heeft gereden), of hij of zij de autogordel aanhad, mobiel belde, koffie dronk en andere persoonsgegevens en politiegegevens. Dit mag ik blijkbaar wel zien omdat u dan bepaalt als politie zijnde dat die informatie naar buiten komt. Evenals alle informatie die als extra wordt gebracht bij opsporing verzocht. Getuigen, gezochte auto’s, tegenwoordig zelfs telefoonnummers van mensen die M bellen, maar dat terzijde.

  Nog een laatste punt over de WPG. Processen-verbalen vallen daar duidelijk niet onder, zeker in dit geval, aangezien die in strafdossiers terecht zijn gekomen. Dit geldt zeker ook voor het proces-verbaal van bevindingen dat bij de zitting een belangrijke rol speelt in de tenlastelegging.

  De Wob biedt u genoeg mogelijkheden voor een eventuele weigering ter openbaarmaking. U laat dat zien u gebruikt in andere beslissingen.

  Openbaarheid, transparantie en het afleggen van verantwoording zijn geen enge aangelegenheden. Ik ben niet op zoek naar persoonsgegevens en u kunt zelf ook wel nagaan dat bijvoorbeeld bij het prijsgegeven van een geboortejaar en woonplaats en het nog steeds ‘onevenredige moeite’ voor mij zou kosten om de identiteit van iemand vast te stellen. Bij preventief fouilleer stukken staat een verbaal PL200_04031306_BPS. U geeft mij het nummer, volgens mij moeten bij u nu alle bellen en crisis meters op rood staan. Politiegegevens buiten het gesloten circuit. Ontspan, dit is gewoon een registratie ID. Bij de G8 stukken krijg ik dat nummer zelfs niet eens, soms weer, wat wil u nu. Bij de locatie is bij de G8 stukken soms zelfs de plaats weggelakt van het proces-verbaal, bij het preventief fouilleren weer niet. In uw gedachtegang zou ik ook niet de tijd mogen hebben bij preventief fouilleren 15-05-2004 00:47:00 als begin moment van de Spoorwegpolitie. Bij de G8 stukken krijg ik de functie niet, bij de spoorwegpolitie wel. Wat is dit voor willekeur. Als de WPG zo wordt opgevat dan moet die wet meteen de prullenbak in want wat gebeurd er dan met burgers.

  Alsnog een laatste punt over de WPG. Bij al die processen-verbaal is er grote willekeur in uw gesloten circuit. Ik verwijs even weer naar de G8 stukken. U kunt zelf zien dat op de pagina’s 173 t/m 209 bij proces-verbaal van aanhouding de registratie PLO913/07-148728 staat. Bij andere verbalen is het zwart gemaakt? Onnavolgbaar. In diverse processen-verbaal staat dat de verdachte is aangehouden als verdachte van het niet voldoen aan een gegeven bevel of vordering. Op pagina 168 is dat zwart gemaakt. Op pagina 126 is bureau tolsteeg te lezen en de functie van de agent, hoofdinspecteur van politie. Dit is toch te zielig voor woorden. Wat wilt u nu aantonen dat u goed bent met een zwarte stift. Wat is er nu politiegegeven aan het feit dat een aanhouding is verricht door een hoofdinspecteur van politie? Zijn naam is gewoon te weigeren onder Wob artikel 10 lid 2 sub e, van weigering van zijn functie is geen sprake. Het adres van het gerechtsgebouw is zelfs in uw ogen een politiegegeven. Hallo, we wonen nog niet in een dictatuur waarbij er geheime militaire rechtbanken zijn. Dit is gewoon een openbare plek. Ook de plaats van gebeurtenis, het uur van aanhouding, de locatie van aanhouding die blijkbaar de openbare weg was, de woonplaats en de geboortedatum van de verdachten zijn politiegegevens. Is er bij u nu nooit iemand die denkt waar zijn wij mee bezig!

  Tot slot dit over de WPG. U zegt het is een gesloten circuit. Als ik als burger daar aanspraak op wil maken kan ik dat alleen persoonlijk doen, ook nog eens alleen met betrekking tot de aantekeningen die u over mij heeft gemaakt. Via Blueview of BVH is informatie van verschillende korpsen op te vragen en kan ik mijn aantekeningen inzien. Niet elk korps gaat daar even netjes mee om, maar dat terzijde. Ik zou kunnen lezen dat u hebt aangetekend dat ik op weg was naar de G8 in Heiligendamm, dat ik daar gesignaleerd ben door meereizend Nederlands politiepersoneel en dat ik wel of niet een steen in mijn hand had of een bivak muts op. Of dat ik gefouilleerd was in Amsterdam Zuidoost terwijl ik rondreed in mijn auto vol metalen pijpen, levensgevaarlijk. Allemaal persoonlijke informatie over mij. Ik kan het overschrijven, soms wordt er een afschrift verstrekt, maar dat is uitzonderlijk. Ik heb in 2008 helemaal geen persoonlijk verzoek gedaan aan u, maar een informatieverzoek. Toetsing kan dan natuurlijk nooit plaatsvinden langs de WPG, want dan zou ik alleen de op mij van toepassing zijnde informatie hoeven te verstrekken. U begrijpt deze spagaat en verstrekt mij alles, althans dan zonder tekst. Dus eigenlijk behandeld u mijn verzoek als Wob verzoek anders had u mij ook kunnen verzoeken tot het betalen van leges, dat heeft u ook niet gedaan. Er is dus niet sprake van een gesloten circuit, maar van een gebrek aan accountability.

  En ik kan het niet laten, maar ik snap uw gebruik in het geheel niet. Politiegegevens zijn volgens de Wet Politiegegevens “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

  identificeerbare natuurlijke persoon dat in het kader van de uitoefening van

  de politietaak wordt verwerkt.” Feitelijk gaat het dus nog steeds om uitsluitend persoonsgegevens. Een kleur auto, een datum, een adres van een rechtbank, een geboortejaar, een woonplaats ga zo maar door zijn misschien wel een gegeven en kunnen worden opgevat als elk gegeven, maar zijn niet specifiek aan een persoon gebonden gegevens. Anders zou de Wob dat ook moeten verbieden of kranten of alles, een kleurloze samenleving, zonder plaatsnamen, straatnamen zonder relief als het ware. In de door u verstrekte stukken zijn veel meer dan uitsluitend

  persoonsgegevens weggelakt of om preciezer te zijn zoals de wet dat zegt gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dat kan een woonplaats niet zijn, tenzij naam zoals bij mij en woonplaats samenvallen en ik de enige inwoner … bent heeft u een punt. Bij twee inwoners vervalt al meteen uw argument.

  U zult begrijpen dat ik niet kan inzien dat de WPG van toepassing is. De Wob biedt u genoeg mogelijkheden om mij informatie te weigeren. Misschien is de Wob lastiger, maar dan moet u de wetgever vragen of de Wob afgeschaft kan worden, dan bent u van alle transparantie, openbaarheid en verantwoording af.

  Even over de twee belangrijkste bezwaren van de Wob die u gebruikt. Ik laat de persoonlijke levenssfeer er even buiten, daarvoor dien ik de stukken nog nader te beschouwen. Ik ga er even van uit dat de stukken netjes geanonimiseerd zijn, zoals ik in mijn verzoek ook had verzocht.

  In het algemeen over de twee punten intern beraad en inspectie, artikel 11 en artikel 10 lid twee onder d.

  Veel wordt geweigerd op grond van artikel 10 lid twee onder d en artikel 11. Het beruchte artikel 11. Als de rest niet helpt tegen openbaarheid dan maar artikel 11 lijkt uw gedachte. Ik heb de laatste uitspraak van de Raad van State nog niet bestudeerd, maar het begrip intern beraad is zonder twijfel aan verandering onderhevig.

  Artikel 10 lid twee onder d, de controle en toezicht door het bestuursorgaan. De wetgever heeft deze grond gereserveerd voor steekproefsgewijze systemen, gericht op het vaststellen van niet-strafbare feiten.

  Maar het gaat hier om de politie, die deze taken uitoefent in het kader van handhaving van de openbare orde in dit geval zelfs aantasting openbare orde. Verstoring of aantasting van de openbare orde is een strafbaar feit. Tenzij de politie hier nu aangeeft dat zij haar bevoegdheden ver te buiten gaat, kan deze uitzonderingsgrond geen stand houden.

  Het gebruik van artikel 11 impliceert dat het om beleidsopvattingen gaat. Dan begrijp ik toch iets niet. De uitvoering van het beleid in deze de inzet van verschillende overheidsdiensten, valt naar ik aanneem onder de verantwoordelijkheid van de korpschef of de minister. Het is beleid van deze verantwoordelijken, lijkt mij en niet het beleid van een of enkele commandanten of politiefunctionarissen. Als het om uitvoering gaat en niet om beleid, het gaat namelijk om de het voorkomen van de verstoring van de openbare orde of het optreden bij een aantasting van de openbare orde, zie pagina 086 waar u het zelf zo noemt. Het zijn beleidsopvattingen van verantwoordelijken die ten grond slag liggen aan de activiteiten van het korps of diensten. Dan kan het in zijn geheel niet gaan om persoonlijke opvattingen. Beleid is misschien persoonlijk, maar het is het beleid van de minister of de korpschef. Die dienen verantwoording af te leggen in het kader van toezicht, maar ja dat is rond politieoptreden bedroevend geregeld in Nederland, vandaar dat Jansen & Janssen bestaat. Ik bestrijd dan ook uw argument dat de ambtenaren in kwestie zelf een persoonlijke visie erop na houden of kunnen houden. Dit gaat al helemaal niet op als het om de mogelijkheid gaat om de stukken geanonimiseerd vrij te geven.

  Zelfs de rechtbank kan mij volgen in mijn betoog. De rechtbank Almelo heeft in 2007 geoordeeld dat indien uit stukken niet blijkt wie een vermeende persoonlijke beleidsopvatting heeft geuit, er geen sprake kan zijn van een weigering op deze grond (rb Almelo 7 augustus 2007, reg. Nr. 06/1404).

  Aangezien ik in mijn wobverzoek al heb aangegeven ook tevreden te zijn met geanonimiseerde stukken is er geen beletsel om de stukken (documenten onder 1, 10, 18, 20 en 26) openbaar te maken.

  Hierbij wil ik nog een punt opmerken. De pagina’s bevatten zijn geen persoonlijk document van een persoon, het is een evaluatie van groepen functionarissen die allerlei handelingen hebben verricht. U spreekt van intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen en verwevenheid. Ik wil u wijzen op een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (AWB 07/4035 WOB) van 30 september 2008. Deze rechtbank verwijst ook nog eens naar een uitspraak van de Raad van State. “In dit verband wijst de rechtbank op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 maart 2007, nr. 200606369/1, waarin is overwogen dat het ervaringsfeit dat de weergave van feiten altijd enigermate gekleurd wordt door de persoonlijke opvattingen van degene die ze beschrijft, niet voldoende grondslag is om die herschrijving reeds daarom als persoonlijke beleidsopvatting aan te merken.”

  U geeft aan dat de informatie uit deze pagina’s bijna in hun geheel voor intern beraad zijn opgesteld met persoonlijke beleidsopvattingen maar naar ik aanneem staat er wel wat beleidsinformatie of uitvoeringsinformatie in anders is het met de staat van de Nederlandse politie wel erg triest gesteld. Ik krijg de indruk dat door het prijsgeven van de kopjes er wel duidelijk bepaalde informatie wel vrijgegeven kan worden en dat er dus woorden of zinnen zijn die gewoon openbaar kunnen worden gemaakt. Daarbij dien ik u te wijzen op het feit dat deze delen dus blijkbaar wel onder de Wob vallen en vrijgegeven dienen te worden. U verzuimt aan te geven wat verstrekking in de weg staat. Opvallend is dat u een zin soms laat staan.

  Tot slot wil ik u nog wijzen op het feit dat u de teksten niet weigert op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder c Wob, te weten dat openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Er is geen gevaar voor de opsporing dus.

  Als laatste opmerking over de verstrekte informatie. Door het gebrek aan index, het niet gedateerd zijn van vele stukken, zoals brieven en lijst neemt u de openbaarheid in zijn geheel niet serieus. Sinds wanneer zijn data zowel gevoelige politie informatie als persoonsgegevens? U pleegt obstructie, iets dat me natuurlijk niet verbaasd na twee jaar, maar een volstrekt trieste manier is en onwaardig in een democratische rechtsorde.

  De afzonderlijke pagina’s

  Pagina 1

  Aanleiding kan geen intern beraad zijn, er is sprake van een evaluatie

  Pagina 2

  Veiligheidsgevoel van de controlerend personeel daar is nog bij voor te stellen dat het intern beraad is maar van de weggebruiker of de inwoners is het volledig absurd. Als dat gewoon natte vinger werk is waar het op lijkt dient dat zeker in een evaluatie openbaar te maken, iedereen mag en moet zelfs weten op basis van wat voor gevoelens de overheid maatregelen rechtvaardigt.

  Conclusie is intern beraad, maar de evaluatie in zijn geheel niet?

  Pagina 3 kan intern beraad zijn, maar dan kunnen delen van de inleiding dat zeker niet zijn

  Pagina 10a is intern beraad, maar dat is gek er worden wel objectieve althans die indruk wordt gewekt doelen gesteld er wordt teruggegrepen op de conclusie en de kantekening van de evaluatie van december 2005. Zo intern is het ook weer niet, zeker gezien het feit dat er objectiveerbare gegevens voor de rechter moeten worden geproduceerd.

  .

  Interessant punt over gevaar van de acties zelf

  Pagina 11 volstrekt absurd is uw weigering, hoe kan er ooit een controle op uw werk plaatsvinden als plotseling de objectieve en subjectieve feiten worden weggelakt. Stel nu dat een gemeenteraadsleden om de stukken zou vragen lakt u dan ook alles weg?

  Pagina 12 doet u nu aan beïnvloeding van het politieke proces om gemeenten een vreselijk beeld voor te stellen om maar te hopen dat er gefouilleerd gaat worden of betracht u transparantie en het afleggen van verantwoordelijkheid. Hoezo is plotseling de informatie over gemeenten intern beraad?

  Pagina 13 de conclusie… zwart het verbaasd me niets meer. Eigenlijk geeft u nog teveel informatie want in uw optiek zou u ook moeten zwart maken dat de acties gevaar op leveren voor publiek en personeel. Levensgevaarlijk dat fouilleren, maar over de conclusies doet u geheimzinnig, u gaat toch gewoon door want het werkt op basis van vage onduidelijke cijfers en analyses.

  Pagina 14 vermeld u opnieuw de conclusies en de aantekening van de evaluatie van 2005. Natuurlijk weer zwart gemaakt dat is wel consequent, maar als in 2007 het aantal gevonden wapens is gedaald wat was dan de conclusie in 2005 voor een democratische controle op politie en justitie zijn conclusies zeker belangrijk. Daar wordt beleid op gebaseerd dus die zijn beleidsbepalend.

  Pagina 27 tot en met 31 had ik al in mijn initieel verzoek aangegeven dat ik geanonimiseerde stukken wenste.

  Pagina 32 en 33 ook dat verbaasd me niets intern beraad, maar er wordt wel in de evaluatie gezegd dat de resultaten er mogen zijn. Zijn dat resultaten in de zin van opscheppen? Kijk ik van de FIU heb veel meer geld binnengehaald dan de belastingdienst. Transparantie over een actie waarbij onschuldige mensen een gebied worden ingeleid waar zij schuldig kunnen worden bevonden van.

  Pagina 36 zowel toekomstvisie als inventarisatie krimicijfers zijn intern beraad. Bij toekomst visie kan ik me dat nog voorstellen, iemand roept laten we ochtendgloren elke ochtend doen, maar bij inventarisatie lijkt me dat vreemd. Als dat subjectieve gegevens zijn waar gaan we dan heen met enig zicht op de effectiviteit van de opsporing.

  Pagina 37 Is misschien iets voor te zeggen als het over 2009 ging, maar alweer lijkt u gewoon geen transparantie te willen betrachten en is het vrij willekeurig dat u dingen zwart maakt. 2008 is al geweest dus u kunt deze data prima vrijgeven, we leven in 2009. Laatste deel van de pagina ik volg het niet meer, ik mag wel weten dat Harry iets roept over twee brigadiers, maar niet dat henk iets zou roepen over de honden? Dit gaat echt nergens meer over.

  Pagina 38 U snapt het al de eerste Aline is een vervolg op Henk en zijn honden, dat zwart is gemaakt, maar dit is dan geen intern beraad. Dit gaat over concept data, kan toch ook gewoon intern beraad zijn. Laatste twee alinea’s zijn weer erg apart..

  Pagina 40 Eerste twee alinea’s van de inleiding ook weer bizar want dit is een overleg een vergadering. Het lijkt me dat hier zakelijk over de acties wordt gesproken en wordt gekeken hoe deze te verbeteren zijn.

  Zitten de internationale actieverslagen Amsterdam Warschau er tussen?

  Pagina 41 strategie zou volgens u vallen onder toezicht en controle maar dat kan niet. Als u nu opsporingsbelang had aangevoerd had ik u kunnen volgen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden.

  Notulen naar aanleiding van de verkeerpolitie intern beraad. Zou hier staan dat er gevaarlijke situaties ontstaan omdat mensen 20 minuten moeten wachten en er files ontstaan?

  Pagina 42 zowel toekomstvisie als inventarisatie krimicijfers zijn intern beraad. Bij toekomst visie kan ik me dat nog voorstellen, iemand roept laten we ochtendgloren elke ochtend doen, maar bij inventarisatie lijkt me dat vreemd. Als dat subjectieve gegevens zijn waar gaan we dan heen met enig zicht op de effectiviteit van de opsporing.

  Pagina 44 en 45 ook dat verbaasd me niets intern beraad, maar er wordt wel in de evaluatie gezegd dat de resultaten er mogen zijn. Zijn dat resultaten in de zin van opscheppen? Kijk ik van de FIU heb veel meer geld binnengehaald dan de belastingdienst. Transparantie over een actie waarbij onschuldige mensen een gebied worden ingeleid waar zij schuldig kunnen worden bevonden van.

  Het lijkt erop dat u bang bent om teksten van andere diensten vrij te geven, maar bij de Wob gaat het om openbaar tenzij.

  Pagina 46 tot en met 73 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken

  Pagina 74 tot en met 79 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar.

  Pagina 80 tot en met 83 Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 84 tot en met 91 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 95 tot en met 102 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 106 tot en met 111 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 116 tot en met 120 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  pagina 140 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 143 is iets zwart gemaakt maar is niet de grond van weigering vermeld.

  Pagina 146 tot en met 150 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 153 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden.

  Pagina 154 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 155 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 156 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk.

  Pagina 158 tot en met 161 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 162 tot en met 165 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 165 tot en met 175 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 177 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden.

  Pagina 178 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 180 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk.

  Pagina 182 tot en met 185 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 189 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 190 tot en met 192 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 193 tot en met 207 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 209 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 210 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 212 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 214 tot en met 217 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 220 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 221 tot en met 223 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 223 tot en met 232 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 234 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 235 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 237 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 239 tot en met 242 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 243 tot en met 245 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 245 tot en met 256 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 258 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 259 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 261 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 263 tot en met 266 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 267 volg ik in het geheel niet. Handscanner – …? Controle en toezicht volg ik niet.

  Pagina 270 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 271 tot en met 273 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 273 en 274 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 275 tot en met 283 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar.

  Pagina 276 tot en met 283 aanhoudingskaarten volstrekt duistere volgorde en teven geen enkele duiding wat er aan de hand is. Dat dit persoonsgegevens zijn lijkt met duidelijk, maar de reden van aanhouding is niet op de kaarten te vinden. Op pagina 277 staat nog een verwijzing naar pagina 0051 en 0048 maar dat is van een ander dossier. Reden van wetenschap lijkt me geen politiegegeven, dit speelt in 2005.

  Pagina 284 tot en met 296 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 298 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 300 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Om even uw volstrekt vreemde wijze te onderstrepen staat op pagina 300 de naam van de officier van justitie die de last heeft afgegeven.

  Pagina 301 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 303 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 305 tot en met 309 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 310 tot en met 312 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 312 en 313 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 316 en 326 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 328 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 329 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 331 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 333 tot en met 336 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 337 Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Ook nog eens bizar dat het bij handscanner staat.

  Pagina 340 tot en met 341 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 342 tot en met 344 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 345 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 346 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 347 tot en met 351 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 353 tot en met 355 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 357 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 358 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 360 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 362 tot en met 365 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 366 Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Ook nog eens bizar dat het bij handscanner staat.

  Pagina 370 tot en met 372 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 373 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 74 tot en met 403 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 404 tot en met 409 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 411 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 412 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 414 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 416 tot en met 419 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 420 Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 423 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 425 tot en met 426 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 427 tot en met 429 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 429 tot en met 440 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 442 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 443 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 445 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 447 tot en met 452 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 453 tot en met 455 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 455 tot en met 458 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 460 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 461 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 463 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen. Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 465 tot en met 468 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 469 Toezicht is voorbehouden aan niet strafrechtelijke vervolgingen. In dit geval gaat het om repressief optreden onder welke wet u maar kunt noemen, gezien het leger dat u heeft laten aanrukken gaat het echt om strafrechtelijk optreden. Daarnaast is het duidelijk dat er tijden zijn weggelakt terwijl boven aan het vel met koeienletters de start en het einde van de controle staat vermeld. Echt onbegrijpelijk. Dhr. van Vollenhoven heeft zelfs aangegeven dat onafhankelijk onderzoek door de overheid niet mogelijk is. Dit zou zelfs pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek door betrokken burgers.

  Pagina 471 tot en met 472 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 473 tot en met 475 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 475 tot en met 476 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 477 tot en met 484 Wet Politiegegevens zie hiervoor daar mijn commentaar. Ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Pagina 485 tot en met 493 ik had al aangegeven geanonimiseerde stukken te willen.

  Aanvullende opmerkingen ten aanzien van de stukken:

  De volgende actieverslagen zijn er:

  Actie 35 nacht 25 op 26 mei 2004

  Actie 40 nacht 17 op 18 december 2004

  Actie 45 nacht 24 op 25 mei 2005

  Actie 49 nacht 21op 22 november 2005

  Actie 50 nacht 16 op 17 december 2005

  Actie 53 nacht 16 op 17 maart 2006

  Actie 55 nacht 23 op 24 mei 2006

  Actie 58 nacht 20 op 21oktober 2006

  Actie 60 nacht 21 op 22 december 2006

  Actie 65 nacht 22 op 23 mei 2007

  Actie 70 nacht 15 op 16 december 2007

  Ik concludeer daaruit dat ofwel de andere actieverslagen er niet zijn of die hetzelfde zijn, maar dat is afhankelijk van het feit ode WPG van toepassing is.

  Het schermen met politiegegevens staat in schril contrast met het vrijgegeven van de bijstandskanalen.

  Rapporten van de afdelingschef van de politie Twente afdeling Rijssen Holten ontbreken die allemaal, is dat correct.

  Tot slot het volgende. De Wob spreekt over het belang van de openbaarheid ook bij de uitvoering van taken door een bestuursorgaan, een orgaan dat u ook bent. In artikel 2 lid 1 van de Wob staat duidelijk: ‘’Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.” Die openbaarheid is ook van belang bij een goede democratische bestuursvoering. Een gesloten circuit van de autoriteiten kan fatale gevolgen hebben waardoor fouten en ineffectiviteit van beleid wordt toegedekt, dit laatste draagt niet bij aan een gezonde democratische rechtstaat. U bent daar zelf ook van overtuigd anders zou u niet op allerlei manieren contact zoeken met Nederlandse burgers als politie zijnde.

  Het uitgangspunt van de Wob is dat alles openbaar is, tenzij, na een zorgvuldige afweging van belangen, een specifiek belang tot geheimhouding zwaarder dient te wegen dan het algemene belang van openbaarheid. Die motivering dient vervolgens bij het besluit kenbaar te worden gemaakt. Uit de uitspraken van de Afdeling van 25 april 2000 en van 28 april 2004 (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder LJN AA5630 en AO8477) volgt dat er onder de werking van de Wob niet aan kan worden ontkomen om per aangelegenheid en derhalve per document de vraag te beantwoorden of de in de Wob genoemde weigeringgronden zich voordoen en om bij de relatieve weigeringgronden per geval de vraag te beantwoorden of aan die belangen een zodanig gewicht toekomt, dat openbaarmaking van de gevraagde gegevens achterwege mag blijven. De wetgever heeft daarbij geoordeeld dat inbreuken op het uitgangspunt van openbaarheid tot een minimum worden beperkt (MvT 28 835, p. 29). De wetgever heeft voorts bij de totstandkoming van de Wob overwogen dat, voor een goede werking van deze wet, de openbare documenten zo spoedig mogelijk daadwerkelijk openbaar worden. Dat laatste is recent door de Nationale Ombudsman bevestigd (rapport 2008-135).

  Ten overvloede meld ik nog dat het mij gaat om geanonimiseerde documenten. Daar waar burgers zelfs niet meer anoniem kunnen procederen, neem ik gewoon genoegen met anonieme stukken. Het gaat mij en het bureau waar ik werk niet om de poppetjes, maar het beleid dit in tegenstelling tot u.

  Ik verzoek u het dossier opnieuw te verstrekken, daar waar persoonsgegevens van zowel politieagenten en burgers staan vermeld deze onleesbaar te maken en voor de rest alle stukken te verstrekken. Tevens verzoek ik u een inhoudsopgave te verstrekken zodat duidelijk wordt waarover we het hebben en wat eventueel ontbreekt.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Met vriendelijke groeten

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  info@burojansen.nl

  tel 020 6123202

  mob 0634339533