De procedure: bezwaar tegen de beslissing van 15 juli 2009 van de KLPD

 

Bezwaar is niet ontvankelijk verklaard omdat wij te laat waren.

Amsterdam, 22 september 2009

Aan: KLPD

Dhr. R.G.C. Bik

Postbus 100

3970 AC Driebergen

Onderwerp: Bezwaar wobverzoek inzake het beleid en de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren in het algemeen (het beleid en de toepassing en uitvoering van de artikelen 151b Gemw, 50, 51 en 52 WWM en het betreffende artikel uit de APV dat betrekking heeft op preventief fouilleren) in de periode van 2002 tot en met 2007

Mijn Kenmerk: wobverzoek oktober 20426

Uw Kenmerk: 2009/ 17868

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Dhr. R.G.C. Bik,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richtte ik mij tot u op 24 oktober 2008 met een verzoek om informatie.

Het betrof informatie inzake het beleid en de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren in het algemeen (het beleid en de toepassing en uitvoering van de artikelen 151b Gemw, 50, 51 en 52 WWM en het betreffende artikel uit de APV dat betrekking heeft op preventief fouilleren) in de periode van 2002 tot en met 2007.

Ik wilde graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, overzichten van staande houdingen, processen verbaal, fouilleringlijsten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van preventief fouilleren, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van preventief fouilleren.

Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

U heeft op 15 juli 2009, 24 juli 2009, 30 juli 2009, 10 augustus 2009, 14 augustus 2009 en 20 augustus 2009 een primaire beslissing gestuurd.

Dit bezwaar heeft betrekking op uw beslissing van 15 juli 2009.

Ik vermeld alleen de data waarop ik geprobeerd heb de KPD te bewegen om antwoord te geven of een teken van leven te geven. Tot tweemaal toe zijn mijn klachten afgehandeld, en keer op keer in het gelijk gesteld. Op 28 januari 2009 herhaal ik mijn verzoek en heb ik een klacht in gediend met betrekking tot de behandeling van mijn informatieverzoek. Op 13 februari 2009 wijst u mijn informatieverzoek af. Op 2 maart 2009 heb ik bezwaar aangetekend tegen uw beslissing. Op 8 april 2009 heb ik zelfs een persoonlijk onderhoud gehad met dhr. Blom. Op 2 juni 2009 heb ik opnieuw een klacht ingediend. En op 15 juli 2009 krijg ik eindelijk antwoord op mijn verzoek tot informatie van u.

U stuurt mij op die dag een pak processen-verbaal waar geen enkele andere uitleg bij zit dan een juridische verhandeling over de Wet Politie Gegevens (WPG). U brief van 14 kantjes telt maar liefst 64 noten. Kort samengevat komt uw redenering er op neer dat de WPG van toepassing is en dat alle informatie persoonsgegevens zijn. Tevens schrijft u dat “de aard en het werk van de politie met zich meebrengt dat gegevens over burgers (soms) zonder hun medeweten moeten kunnen worden verzameld.” Kortom u weigert alles behalve de standaard formulier afdrukken.

U heeft over deze gedachtegang bijna een jaar moeten nadenken? Of heeft u er een jaar over moeten doen om alles zwart te maken? Ik snap niet helemaal wat u nu ziet in openbaarheid, transparantie en verantwoording afleggen. Alles wat de politie doet in het kader van haar taakuitoefening is geheim omdat het eventueel, misschien uw werk zou bemoeilijken.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

info@burojansen.nl

tel 020 6123202

mob 0634339533