• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Aanvullende antwoorden gemeente Groningen

  12 oktober 2017

  We hebben uw aanvullende vragen naar aanleiding van uw WOB
  verzoek ontvangen en in deze brief trachten we deze zo volledig mogelijk te
  beantwoorden.

  Allereerst wil ik graag aangeven dat wij inderdaad uit de dossiers van 2016 en 2017 stukken hebben verzonden. Daarnaast hebben wij u een totaal overzicht verstrekt van de kunstgras sportvelden met SBR rubbergranulaat in de Gemeente Groningen. Dit zijn primair allemaal voetbalvelden. Met deze
  stukken, verwachten wij u inzicht te geven in onze werkwijze en eisen die wij hieraan stellen. Daarbij moet ik opmerken dat er vanzelfsprekend in de loop van de tijd altijd ontwikkelingen zijn.

  In 2017 hebben wij bijvoorbeeld naar aanleiding van rapport van Sweco (in
  opdracht van een aantal grote gemeenten) een aantal aanvullende maatregelen
  opgenomen in de vervangingsvelden van 2017. We hebben hierbij verhoogde
  banden aangelegd rondom de velden om de SBR granulaatkorrels zoveel
  mogelijk op de velden te houden en een opvangput aangelegd, waar de SBR
  granulaatkorrels worden opgevangen bij de veldopgang. Voor het nemen wat
  water- en of slibmonsters hebben we in de drainage speciale monsterputten
  laten aanbrengen. Tevens hebben wij een instructie georganiseerd voor
  verenigingen en onderhoudspartijen over onderhoud van kunstgrasvelden
  gericht op het ‘opvangen en op het veld houden van de SBR
  granulaatkorrels’.

  Naast de sportvelden die in het overzicht zijn opgenomen, heeft de Gemeente
  Groningen (waarbij de gemeente eigenaar is) nog een kunstgras speelveld dat
  inmiddels is ingestrooid met zand (dit is afgelopen jaar vervangen). En
  hebben wij twee Cruijffcourts in beheer welke zijn ingestrooid met
  kunststofkorrels. Wij verstrekken geen gegevens van velden, parken en
  dergelijke die niet in ons eigendom zijn.

  U vraagt meermalen om informatie en of dit onder het WOB verzoekt valt of
  niet. In dat kader kan ik u aangeven dat wij alleen gegevens verstrekken die door ons als gemeente zijn opgemaakt. Wij verstrekken tevens geen
  gegevens van privé-eigendommen. Inschrijvingen van aannemers zijn
  bijvoorbeeld niet door ons opgemaakt en zullen wij niet verstrekken. Als
  gemeente hebben we wel een raming opgesteld en deze is verstrekt in de
  eerste aanlevering van stukken (directieraming). Qua communicatie met
  bijvoorbeeld VSG worden wij actief geïnformeerd en volgen we de
  informatieverstrekking nauwkeurig. Waar nodig zoeken we veelal telefonisch
  contact. Er zijn hiervan geen interne stukken bekend. Beleidsstukken naar de raad zijn door iedereen op te zoeken in het Raadsinformatiesysteem
  (www .groningen.raadsinformatie.nl). Een nota uit februari 2017 zal ik bij de stukken doen toekomen. Communicatie vanuit Sport050 naar de sportclubs
  verloopt veelal via onze sportnieuwsbrief. Dit is openbaar en te raadplegen
  via onze website (www.sport050.nl). Overigens is het bestek waar u om
  vraagt wel verstrekt, maar in de stukken herkent u dit als Programma van
  Eisen (PVE) en nota van inlichtingen. Eventuele blanco vellen in de eerste
  levering, zijn het gevolg van het scannen van documenten. Dit heeft niets te maken met het niet verstrekken (of weigeren) van informatie.

  Uw vragen richten zich verder met name op grond- en waterkwaliteit, de
  oorsprong van de infills, monitoring bij onderhoud en verwerking van afval.
  We trachten dit zo duidelijk mogelijk te beantwoorden door u het proces te
  schetsen zoals we dat thans hanteren. Daarbij wil ik aangeven dat wij
  ontwikkelingen vanuit met name de NOC NSF, VSG (Vereniging Sport
  Gemeenten) en BSNC (Branche vereniging Sport en Cultuurtechniek) volgen.
  Dit heeft bijvoorbeeld dit jaar geleid tot aanpassingen in het proces. Waar van toepassing zullen wij de relevante stukken bijvoegen welke u nog niet heeft ontvangen.

  Voordat een programma van eisen wordt opgesteld, vindt overleg plaats met
  gebruik makende verenigingen en doet de gemeente Groningen wanneer
  sprake is van af graven en afvoer van grond onderzoek. In het voortraject bij de Esserberg, Velocitas, Corpus den Hoorn, het Noorden en de Verbetering (Hoogkerk) is er grond afgegraven en afgevoerd en heeft onderzoek plaatsgevonden. De rapporten vindt u in de bijlage. De bijlage van Corpus den Hoorn heeft u reeds in de eerdere levering ontvangen (naam: bijlage corpus den hoorn milieukundig onderzoek). De rapporten worden bij het programma van eisen overhandigd aan de aannemers. De grondonderzoeksrapporten van 2017 hebben vooralsnog niet geleid tot extra
  maatregelen.

  In het programma van eisen nemen wij de eisen en normen op waarop de
  aannemers inschrijven. Er is daarmee vooraf helder waaraan de oplevering &
  infill moet voldoen. Voor elke locatie wordt een programma van eisen
  opgesteld dat aansluit bij de specifieke situatie. Daarom zijn er verschillende programma’s van eisen.

  De aannemers schrijven in en beschrijven daarbij ook welke type infill zij
  gebruiken. We hebben ditjaar ook gevraagd om alternatieve infill aan te
  bieden. Op deze wijze wordt de meerprijs zichtbaar van alternatieven. Dit om bij ontwikkelingen het kostenaspect van andere type infill reeds inzichtelijk te hebben. Aannemers hebben ook een alternatief aangeboden voor de sporttechnische laag Lava, namelijk Granulite / E-bodemas. Vanuit
  zorgplicht hebben we de gezondheids- en milieutechnische aspecten hiervan
  nader opgevraagd. De rapporten hiervan vindt u ingesloten.

  De gemeente Groningen beoordeelt de aanvragen van aannemers en neemt op
  basis van vooraf vastgestelde criteria een voorlopig gunningsbesluit. De
  criteria zijn opgenomen in de offerte aanvraag en programma van eisen. Deze
  voorlopige gunning wordt bekend gemaakt, waarna de Alcatel periode wordt
  af gewacht waarin de deelnemende aannemers een bezwaar kunnen indienen.
  Hiervan heeft u ook reeds stukken ontvangen in de voorgaande levering.

  Na definitieve gunning, kan de aannemer aan de slag. Tijdens dit proces
  hebben wij frequent overleg met de aannemers over de voortgang, maar
  houden we ook steekproefsgewijs toezicht. Voor het afvoeren van grond van
  een locatie, is een aannemer certificaten nodig. Hiervoor gebruikt de
  aannemer de grondrapporten die reeds door de Gemeente Groningen zijn
  overhandigd. Wij verwachten verder dat aannemers zich aan de regulier
  geldende regels houden en dat de daartoe aangewezen instanties controleren
  op naleving. Bij de selectie van aannemers kijken we naar onder andere VCA
  en ISO certificering om hier een waarborg te verkrijgen.

  Als er tijdens het werk aanleiding toe is, wordt aanvullend onderzoek
  verricht. Dit was bijvoorbeeld dit jaar het geval bij de Esserberg. De
  aannemer heeft op zijn initiatief contact gezocht met de Gemeente Groningen
  naar aanleiding van onduidelijk materiaal dat is aangetroffen in de
  ondergrond van het te graven cunet. Dit signaal was aanleiding voor nader
  onderzoek, dat we hebben laten uitvoeren. Het rapport treft u ingesloten.
  Overigens heeft ook dit rapport vooralsnog geen aanleiding gegeven voor
  maatregelen.

  Oplevering is een moment waarbij alle partijen fysiek aanwezig zijn. Bij
  oplevering ontvangen we een dossier van oplevering met certificaten van
  toegepaste materialen en een revisietekening. Hierin zit onder andere het
  certificaat van infill. Waar we dit certificaat reeds hebben ontvangen, zullen we deze bijsluiten.