De procedure: verder bezwaar tegen beslissing van de politie

 

Amsterdam, 28 januari 2009

Aan: Drs. B.J.A.M. Welten

regio 13 Amsterdam-Amstelland

Postbus 2287

1000 CG Amsterdam

Onderwerp: Hoe verder met mijn bezwaar

Wobverzoek inzake maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot de kraakgroep de Pijp, kraakbeweging de Pijp, werkgroep wonen de Pijp, KSU de Pijp, café Mollie, kraakcafé Mollie, kraakcafé Molli, de Molli, de Bakkerpanden, woningcomplex Henrick de Keijser, de percelen Van Ostadestraat 137, Van Ostadestraat 226-230, Henrick de Keijserstraat 15 tot en met 25 (oneven nummers), 20 tot en met 30 (even nummers), Henrick de Keijserstraat begane grond nummers 13, 18, 27 en 32, Henrick de Keijserplein 5, Karel du Jardin straat 69 en Rustenburgerstraat 271 en 265.

Ons Kenmerk: wobverzoek februari 20221

Uw Kenmerk: 08.12850 / 08.23380

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte mw. Mr. A. de Leeuw,

Middels deze brief reageer ik op uw brief van 7 januari 2009 ten aanzien van mijn bezwaar. U vraagt in deze brief of ik alsnog een inhoudelijke behandeling van mijn bezwaarschrift wens of dat ik eventueel mijn bezwaar intrek.

Even ten aanzien van mijn Wobverzoek. Zoals u tijdens de hoorzitting en mw. tijdens communicatie (zowel telefonisch als elektronisch) heeft aangegeven, is het soms moeilijk om binnen de archieven van de politie bepaalde gegevens te vinden. U heeft mij gevraagd mee te denken en geduld te hebben. In verband met het laatste heb ik aangegeven niet scherp op de termijn te letten. In verband met het eerste heb ik mw. deze week een e-mail doen toekomen met een aantal adressen die gerelateerd zijn aan de instellingen, organisaties en groepen waar mijn Wobverzoek op betrekking heeft. Ik zit nu even met de vraag of u dit ziet als een nieuw Wobverzoek of een verduidelijking van mijn aanvankelijke Wobverzoek van 23 mei 2008.

Naast deze aanvullende / verduidelijkende informatie heb ik een vraag ten aanzien van de stukken die u mij ter beschikking heeft gesteld. U verstrekt mij ten aanzien documenten ten aanzien van de ontruimingen van 4 april 2006, 17 oktober 2006 en 29 maart 2007. U geeft aan dat u van de eerste twee data een draaiboek verstrekt en dat van de laatste datum (29 maart 2007) geen draaiboek is gemaakt door de politie. U verstrekt ook van alle drie de data detachementaanvragen, maar u verstrekt alleen van 4 april 2006 een Journaal. Nu is mij niet duidelijk waarom u de Journaals van 17 oktober 2006 en 29 maart 2007 niet verstrekt. Er lijkt mij geen beletsel ten aanzien van verstrekking aangezien u wel het Journaal van 4 april 2006 verstrekt. Ik heb in mijn primaire verzoek al aangegeven alleen geanonimiseerde stukken te willen, dus persoonsgegevens zijn geen probleem. Journaals bevatten misschien wel enige operationele informatie, maar zoals u al heeft aangegeven ten aanzien van het Journaal van 4 april 2006 is dit niet veel. Bij dit Journaal zijn er slechts twee passages die in verband met deze operationele informatie niet worden openbaar gemaakt. U zult begrijpen dat in mijn ogen de Journaals van die dagen openbaar kunnen worden gemaakt. Er is geen beletsel om de stukken openbaar te maken

Ik verzoek u alsnog deze Journaals openbaar te maken.

Ik voeg tevens de lijst met aanvullende adressen toe die ik eerder deze week aan mw. heb gestuurd. De lijst heb ik zodanig opgesteld, dat de adressen corresponderen met instellingen, organisaties en groepen die ik al in mijn primaire verzoek heb genoemd.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

tel 020 6123202

mob 06 34339533

fax 020 6163752

email info@burojansen.nl