• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: nieuw bezwaar tegen de beslissing van de politie

  Korpsbeheerder Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

  Postbus 2287

  1000 CG AMSTERDAM

  Betreft: bezwaarschrift / klacht

  Uw kenmerk: 08.12850/

  Dossier: 09/209 Datum: 10 september 2009

  L.s.

  L.s.

  Tot mij heeft zich gewend de heer (Postbus 10591, 1001 EN te Amsterdam), hierna te noemen cliënt, inzake het volgende:

  Bij bovengenoemd besluit van 3 augustus heeft u, ruim een half jaar na het verzoek, cliënt alle documenten geweigerd betreffende ontruimingen van een groot aantal percelen.

  U beroept u daarbij op een aantal weigerings- en uitzonderingsgronden in de Wob.

  Hiermee kan cliënt zich niet verenigen en hij komt hiertegen in bezwaar.

  De gronden voor het bezwaar zijn de volgende:

  Uw weigering op grond van art. 10 lid 1 sub d en 10 lid 2 sub e kunnen geen stand houden. Het is mogelijk deze documenten, zo deze al persoonsgegevens bevatten, zodanig te anonimiseren dat daaruit de identiteit van betrokkenen niet meer is af te leiden. Daarmee vervalt elke grond voor deze weigeringen.

  Uw weigering op grond van art. 10 lid 2 sub g Wob kan geen stand houden. U geeft zelf al aan dat er uitsluitend nadeel kan ontstaan bij openbaarmaking. De Wob voorziet in een dergelijk nadeel en beschouwt dat als toelaatbaar.

  Tot slot kan ook uw weigering op grond van art. 10 lid 2 sub d Wob geen stand houden. U geeft allereerst al aan dat deze weigering voor slechts een deel van de informatie opgaat, zonder dit nader te specificeren.

  Uit de uitspraken van de Afdeling van 25 april 2000 en van 28 april 2004 (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder LJ-N AA5630 en AO8477) volgt dat er onder de werking van de Wob niet aan kan worden ontkomen om per aangelegenheid en derhalve per document de vraag te beantwoorden of de in de Wob genoemde weigeringgronden zich voordoen en om bij de relatieve weigeringgronden per geval de vraag te beantwoorden of aan die belangen een zodanig gewicht toekomt, dat openbaarmaking van de gevraagde gegevens achterwege mag blijven.

  Daarnaast speelt mee dat u in een eerder verzoek wel een grote hoeveelheid informatie heeft verstrekt. Toen speelden deze weigeringsgronden kennelijk geen rol. Uw weigering lijkt veeleer ingegeven door het feit dat u werk moet verrichten voor een burger die gebruik maakt van zijn grondrechten. Het lijkt er op dat u deze weigeringsgronden uitsluitend gebruikt om te voorkomen dat u werk moet verrichten. Dit wordt versterkt door uw grove motiveringsgebrek en het feit dat er geen enkele letter openbaar gemaakt wordt en uw wel zeer grove termijnoverschrijding. Dat is détournement de pouvoir en onrechtmatig handelen.

  Ik verzoek u uw besluit te heroverwegen en alsnog alle openbare gegevens te verstrekken.

  Gelet op het evident onrechtmatige karakter van uw handelen, verzoek ik u tevens toepassing te geven aan art. 7:15 Awb.

  Tevens kunt u dit zien als een formele klacht tegen deze termijnoverschrijding. U had de plicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken een besluit op het verzoek te nemen, u heeft er meer dan een half jaar over gedaan. Ik verzoek u deze klacht overeenkomstig de wettelijke bepalingen af te handelen.

  Ik verzoek u derhalve uw besluit

  Hoogachtend,

  gemachtigde