informatie verzoek onderzoek naar etnisch profileren 2011 – 2015

 

Amsterdam, 30 maart 2016

 

 

Aan    Gemeente Den Haag

College van B & W

Postbus 12 600

2500 DJ Den Haag

 

Onderwerp: informatie verzoek met betrekking tot onderzoek naar etnisch profileren door veiligheidsdiensten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015

 

Kenmerk: informatieverzoek 2016335674

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

 

Naar aanleiding berichtgeving op het internet, berichtgeving van de overheid middels allerlei bestuursorganen, uitspraken in de media van leden van de overheid doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen en richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot onderzoek naar etnisch profileren door veiligheidsdiensten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot onderzoek naar etnisch profileren door veiligheidsdiensten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202