informatie verzoek onderzoek Çankaya in Amsterdam

 

Amsterdam, 30 maart 2016

 

 

Aan    Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Minister

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

 

Onderwerp: informatie verzoek rapport en onderzoek de controle van

marsmannetjes & ander schorriemorrie: beslissingsproces tijdens proactief

politiewerk van Sinan Çankaya,

 

Kenmerk: informatieverzoek 2016335625

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

 

Naar aanleiding berichtgeving op het internet, berichtgeving van de overheid middels allerlei bestuursorganen, uitspraken in de media van leden van de overheid doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen en richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot rapport en onderzoek de controle van marsmannetjes & ander schorriemorrie: beslissingsproces tijdens proactief

politiewerk van Sinan Çankaya van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot rapport en onderzoek de controle van marsmannetjes & ander schorriemorrie: beslissingsproces tijdens proactief politiewerk van Sinan Çankaya.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202