informatie verzoek adviesraad politie Den Haag 2011 – 2015

 

Amsterdam, 30 maart 2016

Aan Gemeente Den Haag
College van B & W
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Onderwerp: informatie verzoek met betrekking tot notulen, verslagen,
evaluaties en andere documenten van de adviesraad politie Haaglanden van
2011 tot en met 2015

Kenmerk: informatieverzoek 2016335601

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Naar aanleiding berichtgeving op het internet, berichtgeving van de overheid middels allerlei bestuursorganen, uitspraken in de media van leden van de overheid doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen en richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot de adviesraad politie Haaglanden van 2011 tot en met 2015 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot de adviesraad politie Haaglanden van 2011 tot en met 2015.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202