procedure: eerste brief aan het KLPD

 

Amsterdam, 31 juli 2008

Aan: KLPD

Korpschef P.J. van Zunderd

Postbus 100

3970 AC Driebergen

Onderwerp: Wobverzoek inzake ideologische misdaad

Ons Kenmerk: wobverzoek juni 33804

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte P.J. van Zunderd,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het gaat om alle documenten met betrekking tot ideologische misdaad en in het bijzonder om het rapport Ideologische misdaad verschenen als deelrapport van de Criminaliteitsanalyse 2007. Ik veronderstel dat er stukken ten grondslag liggen aan het deelrapport Ideologische misdaad.

Bij deze onderliggende documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan: notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, statistieken, fouilleringlijsten, concepten, rapportages, dagrapportages, verslagen van de driehoek, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maal twee weken uw besluit mede te delen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam