• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • procedure: bezwaar

  KLPD

  Korpschef / Concerndienst Beleid en Control JZ

  Postbus 100

  3970 AC DRIEBERGEN

  Betreft: aanvulling bezwaar / klacht

  Uw kenmerk: 2009-0000415533 en 2009-00004433100

  Dossier: 09/308 Datum: 25 september 2009

  L.s.

  Tot mij heeft zich gewend de heer Postbus 10591, 1001 EN Amsterdam), hierna te noemen cliënt, inzake het volgende:

  Op 31 juli 2008 heeft cliënt u verzocht om een afschrift van een rapport ideologische misdaad. Op 20 augustus 2008 (te laat dus) heeft u om 12 weken uitstel verzocht om te komen tot een beslissing. Dat uitstel is verleend.

  In januari 2009 heeft u nog steeds geen besluit kunnen nemen. Op 9 januari heeft cliënt bezwaar aangetekend tegen het niet tijdig nemen van een besluit.

  Pas op 10 augustus 2009 heeft u kans gezien om eindelijk een beslissing te nemen op dit verzoek. Dat betekent dat u meer dan een jaar nodig heeft gehad om een beslissing op een Wob-verzoek te nemen, terwijl de wettelijke termijn twee weken is!

  Op 17 september 2009 heeft cliënt al formeel bezwaar aangetekend tegen deze beslissing. Graag wil ik de gronden voor het bezwaar nader aanvullen.

  – Bestreden wordt dat in het rapport bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen. Als er la bijzondere gegevens zijn opgenomen, dan zijn deze gegevens niet herleidbaar tot individuele natuurlijke personen en dus geen bijzondere persoonsgegevens.

  – Uw weigering onder 3.1 en 3.2 kan geen stand houden. Niet aannemelijk wordt gemaakt dat de geheim gehouden passages geheim te houden politiemethoden of –tactieken bevatten.

  – Bestreden wordt dat de geweigerde passages mogelijke opsporingen- en vervolgingsonderzoeken zodanig ernstig frustreren dat het grondrecht van openbaarheid en vrije nieuwsgaring moet wijken voor dit belang. De weigering onder 3.3, maar ook in andere passages en andere weigeringsgronden is niet te zien als een zorgvuldige motivering, op specifieke passages toegesneden.

  – Uw weigering onder 3.3 onder (3) is schokkend. Daaruit blijkt dat u na een jaar lang beslissen of dit document openbaar kan worden gemaakt nog niet heeft uitgezocht of strafzaken nog lopen. Dat alleen al is motiveringsgebrek. Overigens is het enkele feit dat een strafzaak nog loopt geen weigeringsgrond (vgl. ABRS 28 nov. 2007, LJN BB8913).

  – Uw weigering onder 3.3 onder (4) is in strijd met de wet. U weegt hierbij het kennisniveau van de aanvrager, terwijl dit niet mag. De persoon van de aanvrager is niet relevant bij de belangenafweging.

  Tevens gaat u volledig voorbij aan een recente uitspraak van de Afdeling waaruit blijkt dat het bestuursorgaan moet aangeven hoe geweigerde gegevens, in combinatie met de andere verstrekte gegevens of andere gegevens, tot schade van te beschermen belangen zouden kunnen leiden (vgl. ABRS 8 juli 2009, LJN BJ1889).”

  – Uw weigeringen onder 4 kunnen geen stand houden. Deze weigeringsgrond ziet uitsluitend op steekproefsgewijze systemen, gericht op het vaststellen van niet-strafbare feiten en niet op strafbare feiten (MvT p. 35). Nu het om een rapport over misdaad gaat is deze grond niet aan de orde. Daarnaast ontbeert uw weigering ook hier weer elke vorm van toetsbare onderbouwing, zoals dat met al uw weigeringen het geval is.

  – Uw weigering onder 5 kan alleen stand houden voor zover het gaat om identificerende persoonsgegevens. Dat personen zichzelf in stukken zouden kunnen herkennen is niet aan de orde. Als dit een geldige weigeringsgrond is, kan geen enkel document meer worden verstrekt, omdat een ieder zichzelf altijd kan herkennen. Ook hier laat u na aan te geven welke passages in combinatie met welke gegevens leiden tot identificatie.

  – Uw weigering onder 6 kan geen stand houden wegens motiveringsgebrek. U laat na gedegen aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling (hetgeen de Wob uitdrukkelijk toestaat), laat staan dat die benadeling onevenredig is.

  – Uw weigering onder 7 kan geen stand houden. Het is een gepubliceerd rapport dat op grote schaal binnen diverse politieorganisaties is verspreid. Uit niets blijkt dat het uitsluitend bedoeld is voor interne beraadslaging binnen de politieorganisatie. U kunt dat dan ook niet aantonen.

  De bezwaren van 9 januari 2009 en 17 september 2009 zijn ex art. 6:19 Awb mede gericht tegen dit besluit.

  Ik verzoek u uw beslissing te heroverwegen en zo spoedig mogelijk, doch binnen de wettelijke termijnen een nieuwe beslissing te nemen.

  Tevens verzoek ik u toepassing te geven aan art. 7:15 Awb.

  Daarnaast kunt u dit zien als een formele klacht tegen uw bijzonder grove termijnoverschrijdingen in dezen. Daar is geen enkel excuus voor. Het heeft voor cliënt grote (financiële) schade tot gevolg. De Nationale Ombudsman heeft dergelijke termijnoverschrijdingen eerder al omschreven als een aantasting van het recht op vrije nieuwsgaring. Namens cliënt stel ik u nu reeds aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van deze termijnoverschrijding en uw onrechtmatige weigering zijn en zullen ontstaan.

  Onder voorbehoud van alle rechten,

  Hoogachtend,

  gemachtigde