• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • procedure: aankondiging echte bezwaar

  Amsterdam, 17 september 2009

  Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  t.a.v Minister ter Horst

  Postbus 20011

  2500 EA Den Haag

  CC: KLPD

  Dhr. R.G.C. Bik

  Postbus 100

  3970 AC Driebergen

  Onderwerp: Aankondiging bezwaar Wobverzoek inzake ideologische misdaad

  Kenmerk: wobverzoek juni 33804

  Uw Kenmerk: 2009-0000415533 en 2009-0000443100

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mw. ter Horst,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richtte ik mij op 31 juli 2008 tot u met een verzoek om informatie.

  Het ging om alle documenten met betrekking tot ideologische misdaad en in het bijzonder om het rapport Ideologische misdaad verschenen als deelrapport van de Criminaliteitsanalyse 2007. Ik veronderstel dat er stukken ten grondslag liggen aan het deelrapport Ideologische misdaad.

  Bij deze onderliggende documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan: notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, statistieken, fouilleringlijsten, concepten, rapportages, dagrapportages, verslagen van de driehoek, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  In een email op 27 augustus 2009 aan dhr. Visser heb ik reeds aangegeven dat bijlage 5 niet tussen de stukken is te vinden.

  Ik schreef:

  In uw besluit van 11 augustus 2004 met betrekking tot mijn wob verzoek 33804 schrijft in u in de laatste zin “in bijlage 5 zijn de in de CBA 2007 onderliggende stukken bijgevoegd.” Ik vind deze bijlage niet bij de stukken. Nu kan ik het mis hebben en wordt er niets vrij gegeven, maar misschien kunt u mij vertellen wat deze bijlage inhoudt?

  Deze aankondiging van mijn bezwaar heeft betrekking op uw beslissing van 10 augustus 2009. Nadere toelichting op mijn bezwaar zal ik u binnen vier weken doen toekomen.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533