procedure: aankondiging echte bezwaar

 

Amsterdam, 17 september 2009

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

t.a.v Minister ter Horst

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

CC: KLPD

Dhr. R.G.C. Bik

Postbus 100

3970 AC Driebergen

Onderwerp: Aankondiging bezwaar Wobverzoek inzake ideologische misdaad

Kenmerk: wobverzoek juni 33804

Uw Kenmerk: 2009-0000415533 en 2009-0000443100

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte mw. ter Horst,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richtte ik mij op 31 juli 2008 tot u met een verzoek om informatie.

Het ging om alle documenten met betrekking tot ideologische misdaad en in het bijzonder om het rapport Ideologische misdaad verschenen als deelrapport van de Criminaliteitsanalyse 2007. Ik veronderstel dat er stukken ten grondslag liggen aan het deelrapport Ideologische misdaad.

Bij deze onderliggende documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan: notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, statistieken, fouilleringlijsten, concepten, rapportages, dagrapportages, verslagen van de driehoek, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

In een email op 27 augustus 2009 aan dhr. Visser heb ik reeds aangegeven dat bijlage 5 niet tussen de stukken is te vinden.

Ik schreef:

In uw besluit van 11 augustus 2004 met betrekking tot mijn wob verzoek 33804 schrijft in u in de laatste zin “in bijlage 5 zijn de in de CBA 2007 onderliggende stukken bijgevoegd.” Ik vind deze bijlage niet bij de stukken. Nu kan ik het mis hebben en wordt er niets vrij gegeven, maar misschien kunt u mij vertellen wat deze bijlage inhoudt?

Deze aankondiging van mijn bezwaar heeft betrekking op uw beslissing van 10 augustus 2009. Nadere toelichting op mijn bezwaar zal ik u binnen vier weken doen toekomen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533