• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: De KLPD een geval apart, het volledige bezwaarschrift

  Amsterdam, 13 oktober 2009

  Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  t.a.v Minister ter Horst

  Postbus 20011

  2500 EA Den Haag

  CC: KLPD

  Dhr. R.G.C. Bik

  Postbus 100

  3970 AC Driebergen

  Onderwerp: Bezwaar Wobverzoek inzake maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland

  Kenmerk: wobverzoek december 19704 / 19705

  Uw Kenmerk: 2009-0000415533, 2009/ 18657

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mw. ter Horst,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richtte ik mij tot u op 19 december 2007 met een verzoek om informatie. Dit verzoek heb ik herhaalt op 2 juni 2008.

  Het betrof maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland.

  Het gaat onder andere om de informatie verzameling door de Nederlandse autoriteiten en de informatie overdracht en uitwisseling met de Duitse en andere autoriteiten. Het gaat hierbij ook om de informatie uitwisseling op het niveau van de Europese Unie.

  Ik wilde graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, rapportages, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, geluidsopnamen, videobeelden, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  Met deze brief teken ik bezwaar aan tegen u beslissing.

  Ik wil eerst de procedure met u doorlopen. Op 19 december 2007, bijna 2 jaar geleden, heb ik een verzoek om informatie bij de KLPD ingediend. De gehele procedure wordt netjes gevolgd. Op 2 januari 2008 krijg ik een ontvangstbevestiging en op 14 januari 2008 schrijft u dat u meer tijd nodig heeft om de benodigde stukken te vinden. Drie dagen later, op 17 januari 2008 schrijft u mij dat er geen stukken bij het KLPD te vinden zijn.

  Ondertussen loopt mijn opsporingsonderzoek naar waarheid verder. Keer op keer komen er stukken voorbij waarvan ik bijna met zekerheid kan zeggen dat ze ook bij de KLPD moet liggen, maar blijkbaar heeft de KLPD geen stukken. Door een discussie met de regiopolitie Utrecht besluit ik andermaal een verzoek tot informatie bij de KLPD in te dienen. Dit verzoek doe ik op 2 juni 2008, ongeveer anderhalf jaar geleden. In de tussenliggende periode heb ik de regiopolitie Utrecht gevraagd om verduidelijking over de informatie uitwisseling met de Duitsers. Zij geven aan contact te hebben opgenomen met de KLPD die antwoord zou geven. Dit antwoord heb ik zelfs tot op heden niet gehad, terwijl ik dat zelfs persoonlijk aan dhr. Blom heb medegedeeld.

  Op 9 januari 2009 dien ik zelfs een klacht in over het uitblijven van een antwoord op een brief van mij. Op 28 januari 2009 doen ik een klacht in over volstrekte afwezigheid van communicatie van uw hand over mijn wobverzoek. Ik stuur het maar meteen naar de Nationale Ombudsman want verwacht geen enkel antwoord van uw kant. De hele klachten molen komt in beweging en de KLPD wilt zelfs persoonlijk met mij om de tafel zitten voor een gesprek. Na het gesprek gebeurt er nog niets. Ik dien opnieuw een klacht in op 15 juni 2009.

  Vanaf 15 juli 2009 volt een diarree van primaire beslissingen en verwacht u dat ik midden in de zomer netjes de termijnen aanhoud. Plotseling lijkt het alsof u wel alles netjes kunt beslissen en ook nog enigszins gemotiveerd. Ik krijg niet alleen een beslissing op dit wobverzoek, maar in een tijdbestek van een maand volgen er op vier wobverzoeken een veelvoud aan beslissingen. Kunt u zich voorstellen dat ik het gevoel heb dat er gewoon een spelletjes wordt gespeeld.

  Maar dat is niet het enige. De primaire beslissing van de KLPD ziet er uit als een juridisch handboek, dat zelfs niet eens over de Wob gaat. Een juridisch handboek met 64 noten en een brei aan juridisch geneuzel. U verwacht vervolgens dat ik uw argumentatie serieus in zes weken doorneem, terwijl in die termijn op 10 augustus 2009 een beslissing over hetzelfde verzoek van een ander bestuursorgaan, maar over hetzelfde verzoek bij de KLPD wordt genomen, waarin wordt gezegd dat die beslissing gaat over een ander deel van de tekst, maar ik wel de stukken krijg van de eerste beslissing van 21 juli 2009.

  Duh, denk ik dan, wat is dit voor circus. In de eerste beslissing zegt u dat de informatie onder de Wet Politiegegevens valt en dat het ministerie van Binnenlandse Zaken over de rest van de stukken een beslissing gaat nemen. Vervolgens stuurt het ministerie mij op 10 augustus 2009 ook nog de stukken die u moet verstrekken die onder de WPG vallen. Blijkbaar heeft het ministerie niet veel fiducie in uw arbeidsethos en uitvoering want ik krijg de stukken die u mij stuurt dubbel. Het ministerie zegt daarbij wel dat uw beslissing betrekking heeft over die en die pagina, ik krijg dan nog eens in een index uit een boek.

  Ik heb echter op 17 december 2009 een verzoek gedaan voor informatie waarbij ik mij beriep op de Wob, transparantie, accountability, democratische controle en openbaarheid om het maar duidelijk te zeggen. Ik heb geen enkele keer het woord Politiegegevens gebruikt. Als ik een beroep op de WPG zou hebben gedaan zou u een punt hebben, maar ik beroep me niet op de WPG. Het is zelfs nog sterker als u zegt dat de WPG een gesloten circuit is en ik als burger, werkzaam bij Buro Jansen & Janssen, niet behoor tot de clubs die wel bij de WPG aan gesloten zijn, hoe kan ik er dan in levensdagen een beroep op doen, en waarom verstrekt u überhaupt iets aan mij. Een gesloten circuit is gesloten lijkt me, zit niet het woord half open of open in. Wat wilt u nu?

  Op 22 september 2009 schrijft u mij dat ik te laat ben. Hoe zo ben ik te laat? Volgens mij heeft u geen enkele beslissing op mijn verzoek genomen. Ik heb gevraagd voor de stukken onder de Wob. Als in de brief had gestaan, wij weigeren u de stukken omdat het opsporingsbelang in het geding is was dat duidelijk geweest, dat is een Wob weigeringsgrond, maar u zegt gewoon de Wob heeft geen betrekking op mijn stukken en daarom heeft u ook geen beslissing genomen. Ik zie ook niet dat ik enig termijn heb overschreden.

  Het meest bijzondere vind ik van de brief van 22 september 2009 dat u nogmaals gaat schermen met de Awb en dit terwijl u op 17 januari 2008 heeft gezegd geen enkel document te hebben. Vervolgens stuurt u mij 305 pagina’s, een waar dossier. Er zit toch iets geks hier, hoe zo moet ik u nu op uw blauwe ogen geloven. Als ik de stukken doorkijk, kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat er nog van alles mist. Vergaderstukken van bijeenkomsten en praatjes waar leden van de KLPD bij aanwezig waren. En als u wel strikt aan de termijn houdt en zegt u bent niet ontvankelijk begint het hele circus weer van voren af aan, is dat dan de Nederlandse transparantie.

  Volstrekt absurd vind ik de procedure en de behandeling.

  Het Pak wat volgens u onder de WPG valt bestaat uit lijsten van arrestanten, verdachten, activisten, extremisten of hoe u ze ook noemt, twee blue view voorbladen, alle processen-verbaal van deze mensen die deelnamen aan een vreedzame demonstratie, manifestatie in Utrecht, een proces-verbaal van bevindingen, weer een berg lijsten waar naar alle waarschijnlijkheid de namen van deze mensen prijken, een telefoonlijst en een PowerPoint presentatie.

  Er zit geen enkele andere uitleg bij dan een juridische verhandeling over de Wet Politie Gegevens (WPG). De brief van de KLPD telt 14 kantjes en maar liefst 64 noten. De brief van het ministerie telt 15 kantjes. In totaal 29 pagina’s die mij moeten overtuigen dat ik toch echt niet meer krijg. Kort samengevat komt de redenering van de KLPD er op neer dat de WPG van toepassing is en dat alle informatie politiegegevens zijn, een begrip dat breder is als persoonsgegevens. Tevens schrijft de KLPD dat “de aard en het werk van de politie met zich meebrengt dat gegevens over burgers (soms) zonder hun medeweten moeten kunnen worden verzameld.” Kortom u weigert alles behalve de standaard formulier afdrukken. De rest is geheim, artikel 7 van de WPG zou dat voorschrijven, geheimhoudingsplicht politiegegevens.

  De KLPD heeft over deze gedachtegang bijna twee jaar moeten nadenken en heeft deze maar genoeglijk in elke beslissing gekopieerd. Of zijn de medewerkers twee jaar bezig geweest om alles zwart te maken en twee maal te kopiëren? Of om 64 noten te verzamelen? Ik snap niet helemaal wat u nu ziet in openbaarheid, transparantie en verantwoording afleggen. Alles wat de politie doet in het kader van haar taakuitoefening is geheim omdat het eventueel, misschien het werk van de KLPD zou bemoeilijken. De KLPD en het ministerie hadden net zo goed aanspraak kunnen maken op de WIV (wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten) ook zo’n toonbeeld van transparantie en openbaarheid. Uw werk zou bemoeilijkt worden, is eigenlijk de gedachtegang en het is een gesloten circuit. Het principe is ‘need to know’ en/of ‘need to share’ uitsluitend tot autoriteiten wordt (of dient te worden) beperkt. Waarom het Engels is mij een raadsel, maar ik begrijp dat ik daar niet toe gerekend wordt en alleen lastig ben.

  U verstrekt wel wat onder de WPG, al zijn de processen-verbaal eerder lege formulieren. De Wob biedt de mogelijkheid formulieren niet te verstrekken als de informatie die in die formulieren slechts standaard formulieren zijn. U had dus onder de Wob kunnen zeggen alle informatie is geheim en wij verstrekken ook geen formulieren of u had mij een voorbeeld formulier kunnen verstrekken. U verstrekt mij echter wel wat dus ik ga er vanuit dat de WPG geen totaal gesloten circuit is. De jurisprudentie bij de Wob had u veel werk kunnen besparen en ook nog papier.

  U zegt dat het circuit van politiegegevens gesloten is. Ik wil u echter wijzen op een onderzoek naar de WUID door het bedrijf Significant voor het ministerie van Justitie. Zij hebben 209 casussen uit het BPS van de regiopolitie Gelderland Midden kunnen inzien. Gewoon gegevens uit het BPS, ik vraag me zelfs af of die wel geanonimiseerd waren, maar dat terzijde. Nu is dat informatie van een andere regio, maar er zal vast wel bij de KLPD onderzoek zijn gedaan naar iets waarbij onderzoekers van een universiteit, externe mensen, stukken uit de politiegegevens hebben ingezien.

  Nu kunt u zeggen, maar meneer van Amersfoort, wij bepalen zelf aan wie wij wat laten zien en ja Buro Jansen & Janssen hoort daar zeker niet bij met haar verleden, heden en toekomst. Vervelende speurders naar waarheid. Toch betekent dit dat gesloten allerminst gesloten is. U verstrekt mij in ieder geval papier.

  Tevens hoef ik maar de televisie aan te zetten, de kranten open te slaan of de radio aan te doen of de politie vraagt ergens mijn aandacht voor. Ik wordt als burger opgezadeld met een verantwoordelijkheid waarvoor volgens mij de politie is opgedragen en ook nog eens betaald wordt. Berichten uit het hele land bereiken mij. Opsporing Verzocht bestaat zelfs al 20 jaar, daarnaast begint de politie ook met Meldkamer op SBS6, er zijn de standaard opsporingsberichten na het NOS journaal, de uitgebreidere opsporingsberichten op SBS6, TMF heeft opsporingsfacts, Spits heeft een berichten kolommetje, met de Gaykrant werkt de politie samen, op het internet doet u het op politie.nl, tiscali.nl en allerlei aparte websites. Ook zogenaamde “eurocrime” behandeld de politie in die programma’s en er zijn regionale programma’s zoals Bureau Hengeveld, Opsporing Noord, Plysje Post, Bureau Brabant, Ter Plaatse, Team West, De Gouden Tip en Onder de loep, ik word bijna dood gegooid door allerlei politiegegevens. Nu kunt u zeggen ja maar de politie vraagt uw aandacht voor bijvoorbeeld een overval en de man of vrouw staat met zijn gezicht op de bewakingscamera. De politie vraagt alleen de hulp van het publiek bij het arresteren van deze persoon die een misdrijf heeft begaan. Meestal echter is het niet een simpel opsporingsbericht als “we zijn op zoek naar Pietje Bel en dit is zijn foto.” Nee, vaak weet u niet wie de dader is en worden er vage of duidelijke signalementen gegeven. Soms vraagt u of de bestuurders van een Suzuki Alto of andere auto die op datum x en om y uur ergens langs reed. Die informatie gaat al een stap verder. Dat heeft niet met de opsporing van verdachten te maken, maar met de opsporing van eventuele getuigen. U doet dat ook met de sms bombardementen in de buurt van een misdrijf. Het lijkt mij dat u dan ook uw kennisniveau prijsgeeft.

  Al deze aandacht is u nog niet genoeg. Ik zou bijna zeggen dat wij bij Buro Jansen & Janssen jaloers zijn op zoveel media aandacht voor uw werk, daar kunnen wij niet aan tippen. Een Wob programma is misschien ook wel een beetje saai, maar we zouden het zeker kunnen vullen met allerlei klachten, niet alleen van onszelf natuurlijk. De stap verder die u maakt zijn precies de gegevens waarvoor ik u heb aangeschreven. Programma’s als ‘Op de Bon’ en ‘Wegmisbruikers’ geven nu precies de informatie weer waarvan u zegt, dat moet geheim blijven. Alleen de nummerplaat en het gezicht van de persoon die een overtreding begaat worden afgeplakt althans daar ga ik van uit met een beetje respect voor de privacy van de burger. Ik heb even een aantal beschrijvingen van de programma’s toegevoegd.

  “De komende weken zal de AVRO voor het programma Op de Bon filmen in Breda-West. In samenwerking met de politie zal een camerateam van de AVRO een aantal agenten van politiebureau Breda-West volgen tijdens hun werkzaamheden. De reportages laten zien hoe het dagelijkse politiewerk er aan toe gaat. In Op de Bon draait alles om ‘s lands meest besproken gele papiertje, de bekeuring. Iedereen kent het wel. Verkeersboetes, wildplassen, openbare dronkenschap, vissen zonder vergunning, illegale hondenpoep en alle andere dingen die níet mogen, maar wél gebeuren.” Een ander programma is wegmisbruikers. “In dit programma worden wegmisbruikers aangepakt. Aan de hand van videobeelden van Bureau Verkeershandhaving, confronteert presentator André van der Toorn samen met landelijk verkeersofficier van justitie mr. Koos Spee automobilisten, motorrijders, vrachtwagenchauffeurs en fietsers met de mogelijke gevolgen van hun gedrag in het programma ‘Wegmisbruikers’.” U zult beter weten welke programma’s er zijn.

  Vindt u het zelf niet een beetje flauw om met de WPG te zwaaien?

  Het moet trouwens ook niet gekker worden met dat gesloten systeem van politiegegevens. Volgens mij is dat vrij open. U ventileert geregeld politiegegevens via allerlei kanalen. U hebt zelfs een speciaal internet kanaal http://www.pit.tv/ en politie Haaglanden heeft een youtube kanaal waar je kan zien hoe bijvoorbeeld een vrachtwagen die heel gevaarlijk zou zijn van de weg wordt gehaald, http://www.youtube.com/user/haaglandenpolitietv?gl=NL&hl=nl. Daarnaast lekt de politie ook geregeld uit strafdossier of ligt die informatie spontaan op straat. Gesloten? Geheimzinnig is het, niet gesloten.

  Het komt op mij over alsof u denkt daar heb je meneer van Amersfoort weer, die lastbak. We hebben hem twee jaar aan het lijntje gehouden en toch blijft hij volhouden. Laten we hem nu maar wat formulieren en lege lijsten opsturen, is hij daar zoet mee en we weigeren alles lekker op basis van de WPG, het gesloten systeem van de politiegegevens. Als de Wob geldt dan moet de informatie toch worden prijsgegevens en moeten we alleen rekening houden met de persoonsgegevens, maar nu kunnen we alles weigeren en dat komt goed uit.

  Zucht, ja moeizaam zo om te onderzoeken wat er nu gebeurd bij uitwisseling van informatie van mensen die een poging doen om van hun recht op vrijheid van meningsuiting gebruik te maken. De regiopolitie Utrecht verstrekte in 2008 wel processen-verbaal onder de Wob, dezelfde verbalen die ook in strafdossiers terecht komen. Hoe kan dat dan een gesloten circuit zijn. Zeker de processen-verbaal horen daar totaal niet bij, die zijn zelfs in handen gekomen van mensen zelf in het kader van de procesvoering. De lijsten zou kunnen, maar is dat WPG? De Wob geeft u gelegenheid de persoonsinformatie niet te verstrekken en als u mijn verzoek goed had gelezen, hoewel ik weet dat het twee jaar geleden aan u is toegestuurd, staat daar duidelijk in dat ik helemaal niet geïnteresseerd ben in persoonsgegevens.

  Probleem is wel dat ik nu nogal pissig ben over uw behandeling van informatieverzoeken en ik vind dat u mij ook maar alle geboortejaren en plaatsnamen verstrekt die staan vermeld in de stukken. Jurisprudentie van de Wob heeft dit mogelijk gemaakt. Kunt u nogmaals in tweevoud alles op een andere wijze zwart maken.

  Nog een laatste punt over de WPG. Processen-verbalen vallen daar duidelijk niet onder, zeker in dit geval, aangezien die in strafdossiers terecht zijn gekomen. Dit geldt zeker ook voor het proces-verbaal van bevindingen dat bij de zitting een belangrijke rol speelt in de tenlastelegging. De lijsten van pagina 28 tot en met 30 en 218 tot en met 247 zouden daar wel onder kunnen vallen, ware het niet dat die betrekking hebben op de processen-verbaal en er een directe relatie is tussen beide. Zeker bij de eerste lijst staat de afdoening, die informatie is afkomstig van het parket en heeft betrekking op de juridische procedures. De politiegegevens worden al gedeeld met parket en rechtbank. Het meest bizarre is de PowerPoint, factsheets of wat dan ook van de pagina’s 291 tot en met 295 en de pagina’s 301, 302 en 303. Het zou allemaal WPG zijn, maar volgens mij staan in die stukken geen enkele persoonsgegevens. Het zijn eerder presentaties van groepen, organisaties en bewegingen. Laten we bij de pagina’s 301 tot en met 303 beginnen. Zij geven duidelijk aan dat het om een PowerPoint gaat. De laatste pagina 303 geeft dat duidelijk aan. U zegt gesloten circuit en u wilt niet prijsgeven over wie u nu informatie verzameld. Ik zie wel op de pagina’s 299 en 300 onderdeel van de PowerPoint die wel onder Wob vallen en die ook nog eens prijs worden gegeven dat u zich heeft gericht op Dissent en misschien ook X-Y. Dat is toch vitale inlichtingeninformatie? De hele PowerPoint begint op 286 en loopt door tot 303, met bedankt voor de aandacht. Als de politie zulke lege presentaties geeft met alleen folders kan ik mij voorstellen dat het een zooitje is om twee jaar te zoeken naar die informatie, maar ik ga er even van uit dat het echt een presentatie is. Deel van die presentatie valt onder de Wob en deel onder de WPG volgens u, maar dat kan toch niet, ik zie nu al waar u zich op heeft gericht en we zijn nog niet eens bij de rechter die misschien een extra tipje van de sluier wil oplichten. Tevens geven de kopjes aan waarover er gesproken wordt in de sheets. Ik kan het bijna natekenen hoe u denkt. Ook bij deze PowerPoint is geen reden om de WPG te gebruiken.

  De Wob biedt u genoeg mogelijkheden voor een eventuele weigering ter openbaarmaking. U laat dat zien u gebruikt artikel 10 tweede lid onder d en onder e en artikel 11. En daar zakt mijn broek nu helemaal van af. Als u nu had gezegd, meneer van Amersfoort ik weiger het met een beroep op opsporingsbelang dan was er nog een logica in relatie met de WPG, maar nu is het persoonlijk geneuzel en inspectie, toezicht en controle. Waanzin. Klinkt allemaal een beetje als willekeurig kiezen wat.

  Openbaarheid, transparantie en het afleggen van verantwoording zijn geen enge aangelegenheden. Ik ben niet op zoek naar persoonsgegevens en u kunt zelf ook wel nagaan dat bijvoorbeeld bij het prijsgegeven van een geboortejaar en woonplaats en het nog steeds ‘onevenredige moeite’ voor mij zou kosten om de identiteit van iemand vast te stellen. Bij preventief fouilleer stukken staat een verbaal PL200_04031306_BPS. U geeft mij het nummer, volgens mij moeten bij u nu alle bellen en crisis meters op rood staan. Politiegegevens buiten het gesloten circuit. Ontspan, dit is gewoon een registratie ID. Bij de G8 stukken krijg ik dat nummer zelfs niet eens, soms weer, wat wil u nu. Bij de locatie is bij de G8 stukken soms zelfs de plaats weggelakt van het proces-verbaal, bij het preventief fouilleren weer niet. In uw gedachtegang zou ik ook niet de tijd mogen hebben bij preventief fouilleren 15-05-2004 00:47:00 als begin moment van de Spoorwegpolitie.

  Alsnog een laatste punt over de WPG. Bij al die processen-verbaal is er grote willekeur in uw gesloten circuit. U kunt zelf zien dat op de pagina’s 173 t/m 209 bij proces-verbaal van aanhouding de registratie PLO913/07-148728 staat. Bij andere verbalen is het zwart gemaakt? Onnavolgbaar. In diverse processen-verbaal staat dat de verdachte is aangehouden als verdachte van het niet voldoen aan een gegeven bevel of vordering. Op pagina 168 is dat zwart gemaakt. Op pagina 126 is bureau tolsteeg te lezen en de functie van de agent, hoofdinspecteur van politie. Dit is toch te zielig voor woorden. Wat wilt u nu aantonen dat u goed bent met een zwarte stift. Wat is er nu politiegegeven aan het feit dat een aanhouding is verricht door een hoofdinspecteur van politie? Zijn naam is gewoon te weigeren onder Wob artikel 10 lid 2 sub e, van weigering van zijn functie is geen sprake. Het adres van het gerechtsgebouw is zelfs in uw ogen een politiegegeven. Hallo, we wonen nog niet in een dictatuur waarbij er geheime militaire rechtbanken zijn. Dit is gewoon een openbare plek. Ook de plaats van gebeurtenis, het uur van aanhouding, de locatie van aanhouding die blijkbaar de openbare weg was, de woonplaats en de geboortedatum van de verdachten zijn politiegegevens. Is er bij u nu nooit iemand die denkt waar zijn wij mee bezig!

  Tot slot dit over de WPG. U zegt het is een gesloten circuit. Als ik als burger daar aanspraak op wil maken kan ik dat alleen persoonlijk doen, ook nog eens alleen met betrekking tot de aantekeningen die u over mij heeft gemaakt. Via Blueview of BVH is informatie van verschillende korpsen op te vragen en kan ik mijn aantekeningen inzien. Niet elk korps gaat daar even netjes mee om, maar dat terzijde. Ik zou kunnen lezen dat u hebt aangetekend dat ik op weg was naar de G8 in Heiligendamm, dat ik daar gesignaleerd ben door meereizend Nederlands politiepersoneel en dat ik wel of niet een steen in mijn hand had of een bivak muts op. Allemaal persoonlijke informatie over mij. Ik kan het overschrijven, soms wordt er een afschrift verstrekt, maar dat is uitzonderlijk. Ik heb in 2007 helemaal geen persoonlijk verzoek gedaan aan u, maar een informatieverzoek. Toetsing kan dan natuurlijk nooit plaatsvinden langs de WPG, want dan zou ik alleen de op mij van toepassing zijnde informatie hoeven te verstrekken. U begrijpt deze spagaat en verstrekt mij alles, althans dan zonder tekst. Dus eigenlijk behandeld u mijn verzoek als Wob verzoek anders had u mij ook kunnen verzoeken tot het betalen van leges, dat heeft u ook niet gedaan. Er is dus niet sprake van een gesloten circuit, maar van een gebrek aan accountability.

  En ik kan het niet laten, maar ik snap uw gebruik in het geheel niet. Politiegegevens zijn volgens de Wet Politiegegevens “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

  identificeerbare natuurlijke persoon dat in het kader van de uitoefening van

  de politietaak wordt verwerkt.” Feitelijk gaat het dus nog steeds om uitsluitend persoonsgegevens. Een kleur auto, een datum, een adres van een rechtbank, een geboortejaar, een woonplaats ga zo maar door zijn misschien wel een gegeven en kunnen worden opgevat als elk gegeven, maar zijn niet specifiek aan een persoon gebonden gegevens. Anders zou de Wob dat ook moeten verbieden of kranten of alles, een kleurloze samenleving, zonder plaatsnamen, straatnamen zonder relief als het ware. In de door u verstrekte stukken zijn veel meer dan uitsluitend

  persoonsgegevens weggelakt of om preciezer te zijn zoals de wet dat zegt gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dat kan een woonplaats niet zijn, tenzij naam zoals bij mij en woonplaats samenvallen en ik de enige inwoner van Amersfoort bent heeft u een punt. Bij twee inwoners vervalt al meteen uw argument.

  U zult begrijpen dat ik niet kan inzien dat de WPG van toepassing is. De Wob biedt u genoeg mogelijkheden om mij informatie te weigeren. Misschien is de Wob lastiger, maar dan moet u de wetgever vragen of de Wob afgeschaft kan worden, dan bent u van alle transparantie, openbaarheid en verantwoording af.

  Laten we daarom eens van pagina tot pagina doorlopen waarom u mij stukken weigert.

  Pagina 001

  Voor mij is het volledig onduidelijk of daar nu een naam staat of de naam van het project. Er zal vast een naam staan van de projectleider, daar ben ik niet in geïnteresseerd en terecht weigert u die op grond van artikel 10 lid twee onder e. Maar er zal vast ook de naam van het project staan bijvoorbeeld voor projectleider. Door de volledige doorhaling is dit in zijn geheel niet meer te beoordelen. Nauwkeurigheid bij openbaarheid is ook belangrijk.

  Pagina 002 tot en met 009

  Alles wordt van deze pagina’s geweigerd behalve de kopjes. Ook zo iets geks. De rest is allemaal artikel 10 lid twee onder d en artikel 11. Het beruchte artikel 11. Als de rest niet helpt tegen openbaarheid dan maar artikel 11 lijkt uw gedachte.

  Artikel 10 lid twee onder d, de controle en toezicht door het bestuursorgaan. De wetgever heeft deze grond gereserveerd voor steekproefsgewijze systemen, gericht op het vaststellen van niet-strafbare feiten.

  Maar het gaat hier om de politie, die deze taken uitoefent in het kader van handhaving van de openbare orde in dit geval zelfs aantasting openbare orde. Verstoring of aantasting van de openbare orde is een strafbaar feit. Tenzij de politie hier nu aangeeft dat zij haar bevoegdheden ver te buiten gaat, kan deze uitzonderingsgrond geen stand houden.

  Houden we over artikel 11.

  Ik concludeer dat het een evaluatie rapportage is het politieoptreden rond de G8. Volgens u is de gehele evaluatie intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen en zou er sprake zijn van inspectie controle en toezicht. Dit laatste gaat niet op heb ik al aangegeven. Houden we het fameuze interne beraad over.

  U ontkent in deze niet dat het gaat om beleidsopvattingen. Dan begrijp ik toch iets niet. De uitvoering van het beleid in deze de inzet van verschillende overheidsdiensten, valt naar ik aanneem onder de verantwoordelijkheid van de korpschef of de minister. Het is beleid van deze verantwoordelijken, lijkt mij en niet het beleid van een of enkele commandanten of politiefunctionarissen. Als het om uitvoering gaat en niet om beleid, het gaat namelijk om de het voorkomen van de verstoring van de openbare orde of het optreden bij een aantasting van de openbare orde, zie pagina 086 waar u het zelf zo noemt. Het zijn beleidsopvattingen van verantwoordelijken die ten grond slag liggen aan de activiteiten van het korps of diensten. Dan kan het in zijn geheel niet gaan om persoonlijke opvattingen. Beleid is misschien persoonlijk, maar het is het beleid van de minister of de korpschef. Die dienen verantwoording af te leggen in het kader van toezicht, maar ja dat is rond politieoptreden bedroevend geregeld in Nederland, vandaar dat Jansen & Janssen bestaat. Ik bestrijd dan ook uw argument dat de ambtenaren in kwestie zelf een persoonlijke visie erop na houden of kunnen houden. Dit gaat al helemaal niet op als het om de mogelijkheid gaat om de stukken geanonimiseerd vrij te geven.

  Zelfs de rechtbank kan mij volgen in mijn betoog. De rechtbank Almelo heeft in 2007 geoordeeld dat indien uit stukken niet blijkt wie een vermeende persoonlijke beleidsopvatting heeft geuit, er geen sprake kan zijn van een weigering op deze grond (rb Almelo 7 augustus 2007, reg. Nr. 06/1404).

  Aangezien ik in mijn wobverzoek al heb aangegeven ook tevreden te zijn met geanonimiseerde stukken is er geen beletsel om de stukken (documenten onder 1, 10, 18, 20 en 26) openbaar te maken.

  Hierbij wil ik nog een punt opmerken. De pagina’s bevatten zijn geen persoonlijk document van een persoon, het is een evaluatie van groepen functionarissen die allerlei handelingen hebben verricht. U spreekt van intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen en verwevenheid. Ik wil u wijzen op een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (AWB 07/4035 WOB) van 30 september 2008. Deze rechtbank verwijst ook nog eens naar een uitspraak van de Raad van State. “In dit verband wijst de rechtbank op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 maart 2007, nr. 200606369/1, waarin is overwogen dat het ervaringsfeit dat de weergave van feiten altijd enigermate gekleurd wordt door de persoonlijke opvattingen van degene die ze beschrijft, niet voldoende grondslag is om die herschrijving reeds daarom als persoonlijke beleidsopvatting aan te merken.”

  U geeft aan dat de informatie uit deze pagina’s in hun geheel voor intern beraad zijn opgesteld met persoonlijke beleidsopvattingen maar naar ik aanneem staat er wel wat beleidsinformatie of uitvoeringsinformatie in anders is het met de staat van de Nederlandse politie wel erg triest gesteld. Ik krijg de indruk dat door het prijsgeven van de kopjes er wel duidelijk bepaalde informatie wel vrijgegeven kan worden en dat er dus woorden of zinnen zijn die gewoon openbaar kunnen worden gemaakt. Daarbij dien ik u te wijzen op het feit dat deze delen dus blijkbaar wel onder de Wob vallen en vrijgegeven dienen te worden. U verzuimt aan te geven wat verstrekking in de weg staat.

  Tot slot wil ik u nog wijzen op het feit dat u de tekst niet weigert op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder c Wob, te weten dat openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Er is geen gevaar voor de opsporing dus.

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Pagina 010

  Tussenblad

  Pagina 011 tot en met 024

  Help. Een briefing paper is plotseling intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen en inspectie, controle en toezicht. Dat kan toch niet. Een Sitrap rapport kan dat toch ook nooit van zijn levendagen zijn. Opsporingsbelang kan ik nog volgen, maar dit, dit is te kinderachtig voor woorden. Protester Tactics Summary. Een samenvatting van de tactieken van de demonstranten voor de G8 van 2007. Poeh, waar zijn we nu mee bezig om dit als intern beraad af te schilderen. Op pagina 14 staat een stuk tekst dat wel is vrij gegeven daar staat zelfs specifieke informatie over wat de Duitsers vinden van mensen die hun mening willen laten horen bij een door een leger ommuurde bijeenkomst.

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 025

  Tussenblad

  Pagina 026 en 027

  Allemaal persoonlijk oke dat kan ik bij de namen van de verdachten van de lijst uit Kleve begrijpen, maar het is toch een beetje kinderachtig om de Anschrift en de datum van de brief zwart te maken. Duidelijk dat u iets te verbergen heeft want de datum zou duidelijk maken wanneer er communicatie met Nederland is geweest. En als u heel precies wordt dan ik ook. Het geboortejaar kan onder Wob gewoon worden geopenbaard. Ik zou ook zeggen dat dit geldt voor het Anschrift van de verdachten.

  Pagina 028 tot en met 031

  Zoals al betoogd zie ik de Wob van toepassing hier en bent u geoorloofd om de namen van de verdachten te weigeren. De afdoening en het geboortejaar vallen gewoon onder de openbaarheid.

  Pagina 032

  Tussenblad

  Pagina 033 tot en met 035

  Even voor de duidelijkheid zij hier opgemerkt dat er bij registraties demonstratie staat. Als het bij de KLPD wordt verwerkt is het aantasting openbaar gezag, een belangrijke en interessante wijziging die duidelijk stigmatiserend is bedoeld aangezien de mensen een vreedzame demonstratie uitvoerden. En demonstreren mag ook op de openbare weg althans dat mag hopelijk nog in Nederland.

  De WPG is dus niet van toepassing, maar wel de Wob. Duidelijk is dat op pagina 033

  U volgens de Wob hebt gehandeld, misschien niet het registratienummer, maar daar val ik niet over. Pagina 032 wordt het weer kinderachtig. De plaats is weggehaald, is dat geheim. Onder aan het schrijven staat Utrecht. Het lijkt mij dat u zonder problemen de plaats kunt vrijgegeven. Tot slot is er de vrije mutatie. Deze is van groot belang voor waarheidsvinding. De verdachten zijn allen vrijgesproken. Stel dat nu bij vrije mutatie staat, oppakken die gasten dan kunnen wij de antiglobalisten in kaart brengen, daarover later meer. Dat zou toch betekenen dat er vooraf was besloten de mensen die hun stem wilden laten horen in te rekenen. Lijkt me geen opsporingsbelang, waarschijnlijk intern beraad zal u roepen, maar ja het is toch vooral van belang voor waarheidsvinding.

  Pagina 036

  Tussenblad

  Pagina 037 tot en met 048

  Het gaat hier om een draaiboek. Op pagina 037 wordt mij iets geweigerd. Kan een naam zijn, maar ook een dienst. Het wordt mij geweigerd op grond van artikel 10 lid 2 onder d. Nu wordt het helemaal belachelijk. Twee stukjes tekst en het is zowel inspectie, controle en toezicht, persoonlijke levenssfeer en intern beraad. Is dit gegenereerd door een random programma dat weigeringsgronden uitspuugt. Ook pagina 038, krijg ik allemaal, maar wordt me ook geweigerd, ik volg het niet meer.

  Voor pagina 039 tot en met 042 verwijs ik u naar mijn argumentatie pagina 002 tot en met 009. Persoonlijke levenssfeer laat ik hier buiten beschouwing. Ik heb namelijk al aangegeven dat ik anonieme stukken wil. Op pagina 042 snap ik een ding niet + 1 zwart, kan toch geen naam zijn? Een AIVDer zou toch interessant zijn. Is dat persoonlijk, intern beraad, inspectie. Zucht.

  U bent blijkbaar op dreef want op pagina 043 en 044 wordt artikel 10 lid twee onder c nog als extra van stal gehaald. Enige duiding welk artikel op wat slaat is niet te volgen. U heeft natuurlijk gedacht, ik schiet gewoon met een clusterbom is het altijd wel ergens raak, dan had u net zo goed alle weigeringsgronden kunnen benoemen. Telefoonlijsten zijn misschien persoonlijke levenssfeer, maar er zal vast een afdeling, een dienst of andere club staan vermeldt. Die zijn niet persoonlijk en kunnen worden prijsgegeven. U gaat me toch niet zeggen dat het een uitdraai is van Jan de Boer 0655533891, Karin Everts 0654389022, etc. Het zal toch wel enigszins gestructureerd zijn. Pagina 047 wordt dan weer geweigerd op persoonlijke levenssfeer, intern beraad en inspectie. Kan toch niet? U geeft mij de telefoonlijst, zonder nummers en het schema krijg ik niet op basis van oneigenlijke argumentatie.

  Het draaiboek heeft betrekking op het beleid. Dit kan dus nooit de opsporing zijn. Dit beleid heeft natuurlijk betrekking op de controle aan de landsgrenzen en het uitwisselen van informatie over demonstranten. Strategieën ten aanzien van de opsporing en vervolging zal daar niet in gestaan hebben dat is meer iets voor het draaiboek operationeel/ordehandhaving, dat geeft u zelf ook toe. Als openbaarmaking van het draaiboek beleid in zijn geheel niet beschermd wordt door artikel 10 lid 2 aanhef en onder c van de Wob dan kan er nog sprake zijn van het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Ik blijf dat altijd een vreemd artikel vinden dat op gespannen voet staat met zicht op de democratische besluitvorming voor burgers. Het is ongeveer hetzelfde euvel als klagen bij het bestuursorgaan waar je problemen mee hebt. Inhoudelijk is er echter ook iets op uw weigering aan te merken. Het gaat over de inspectie, controle en toezicht. Deze hebben allen te maken met de uitvoering van beleid niet met het beleid zelf. U beroept zich op een artikel dat niet van toepassing is op het draaiboek beleid.

  Draaiboeken zijn wel openbaar. In ons onderzoek naar demonstratierecht in Den Haag over de jaren 2000 tot en met 2005 zijn ons de draaiboeken van diverse demonstraties ter beschikking gesteld. Zie voor het rapport dat wij daar over hebben gepubliceerd

  http://www.burojansen.nl/paginas/pdf/ruimte%20voor%20recht.pdf

  Ik wil u ook wijzen op de uitspraak van de Raad van State van 28 april 2004 in zaak nr. 200304412/1. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde daar dat “bij het gebruik van de uitzonderingsgronden het bestuursorgaan er niet aan ontkomt om per document de vraag te beantwoorden of aan dat belang een zodanig gewicht toekomt dat openbaarmaking van de gevraagde gegevens achterwege mag blijven.”

  Ik moet met de Raad van State concluderen dat u “slechts in haar algemeenheid en niet per concreet document of onderdeel van een document gemaakt. In zoverre berust het besluit op bezwaar niet op een deugdelijke motivering.”

  Ten aanzien van draaiboeken wil ik u ook wijzen op de uitspraak van de Rechtbank Middelburg (LJN: BB5260 van 9 oktober 2007). “Het draaiboek bevat voor een aanzienlijk deel al bekende informatie. De rechtbank betwijfelt of openbaarmaking van deze gegevens achterwege kan blijven. De door verweerder voor zijn weigering om het draaiboek open te maken gegeven motivering, dat het draaiboek inzicht biedt in tactieken en strategieën van de politie en dat bekendmaking daarvan het toekomstige optreden van de politie kan bemoeilijken, biedt daarom onvoldoende onderbouwing voor het standpunt dat openbaarmaking van het draaiboek in zijn geheel moet worden geweigerd. Die afweging is door verweerder slechts in haar algemeenheid gemaakt en niet per concreet onderdeel van het draaiboek.”

  Volgens mijn analyse van de jurisprudentie is het zo dat draaiboeken nooit in zijn geheel kunnen worden geweigerd. Van passage tot passage dient te worden aangegeven op welke gronden deze geweigerd worden.

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub c Wob en artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Zie voor mijn argumentatie ook pagina 002 tot en met 006.

  Pagina 048, 054, 057, 060, 063, 066, 068, 071, 073, 075, 080, 083

  Tussenbladen

  Pagina 049 tot en met 084

  Voor al deze pagina’s gaat het volgens u om weigering onder persoonlijke levenssfeer, intern beraad en inspectie, controle en toezicht. Zie voor mijn argumentatie ook pagina 002 tot en met 006.

  Op pagina 049 krijg ik opnieuw het Anschrift niet en de datum, daar lijkt me geen enkele grond voor. Op pagina 050 wordt mij ook iets geweigerd, maar ik zie niet wat, duister. Op pagina 051, 052 en 053 wordt me alle tekst geweigerd. Enige specifieke duiding is er niet. Alleen als er niets te melden staat dan krijg ik het wel zie 2.2 en 2.4. Zelfs de tekst bij Pfingst Open Air een muziek festival wordt me geweigerd. Hallo zeg, waar gaat dit over.

  Pagina 055 en pagina 056 laten zien hoe vreemd uw redenering is. Er staat op pagina 056 dat geweigerde mensen worden overgedragen aan de Kmar en dat die zoveel mogelijk informatie over de weigering verzameld. Dat is niet gebeurd. Waar is de inspectie, controle en toezicht waar u zo mee schermt. Staat in de rest van de brief ook allemaal onwaarheden?

  De UCTA doet ook nog een duit in het zakje met een lege pagina op 059. Pagina 058 laat opnieuw uw absurde redenering zien. Persoonsgegevens en faxnummers worden geweigerd op grond van artikel 10 lid twee onder d? wat voor status het document heeft moet ik maar naar vissen, geen duiding, wat is dit voor openbaarheid. Het minste wat u dient te doen is aan te geven dat het een document is dat informatie verschaft over mogelijk verdachten.

  Nummer 8 pagina 061 en 062 ook zo’n vaag bericht. Je zou maar inspectie moeten doen, zie dan maar iets te duiden. Ik moet toegeven dat die benaming drie alinea’s geweigerd ook wel grappig zijn. Zal de rechter leuk vinden. Drie alinea’s en drie weigeringsgronden, kies een combinatie uit.

  Pagina 064 en 065 zou een sitrap kunnen zijn, maar dat is ook niet duidelijk. Zou ook een liefdesbrief aan dhr. Bush kunnen zijn geen idee. Wordt geweigerd ook weer op inspectie, persoonlijke levenssfeer en intern beraad.

  Pagina 067 is duidelijk een sitrap, zelfs dienstgeheim. Verbaasd me eigenlijk dat u niet de WPG er ook maar bij hebt geroepen. Als er geen sprake is van opsporingsbelang lijkt me weigering volstrekt niet op zijn plek.

  Ook zo’n voorbeeld van pagina 069 ‘info vanuit verkeer’ krijg ik niet. Hoezo is dat verkeer, gaat Pieter van Vollenhoven daar over? En dan plots duiken daar weer de Liaisons op, maar dat wordt me geweigerd. Kan toch nooit inspectie zijn en intern beraad.

  Pagina 072 alweer UCTA, nu duidelijk uit Driebergen, iets ter kennisneming.

  Pagina 074 is een verslag van een vergadering bij het NIK. Intern beraad? Nee toch gewoon een vaststelling van de informatiepositie. Zou hier instaan zullen we de lijst met aangehouden demonstranten maar door faxen aan de Duitsers?

  Plots zit er tussen de stukken een stuk van de ambassadeur of toch ook niet. Geen enkele duiding en wel het adres en de plaats. Hier kan het wel. De weigering is ook weer hetzelfde het wordt vervelend.

  Pagina 079 gaat over de informatie behoefte van de Duitsers. Eigenlijk niet te volgen waarom dit persoonlijke levenssfeer, intern beraad en inspectie is.

  Pagina 081 en 082 is een dagrapportage> Als nu zou gezegd worden dit valt onder de WPG z nog enigszins een lijn in uw betoog te vinden zijn, maar ja het viel te veronderstellen dat, dat niet het geval is. Opnieuw hetzelfde als het voorgaande.

  Tot slot krijg ik een oorspronkelijk bericht. U wilt niet eens laten weten wat mij geweigerd wordt. Ik krijg een bak artikelen uit de Wob en een leeg velletje. Is dit een Sitrap?

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 085

  Tussenblad

  Pagina 086 tot en met 088

  Interessant om te zien dat er op pagina 086 sprake is van aantasting openbaar gezag. In Utrecht heet het nog gewoon een demonstratie, maar in Driebergen of Zoetermeer heet het dezelfde dag aantasting van openbaar gezag. Belangrijke vraag is natuur hoe die wijziging tot stand is gekomen en wat voor gevolgen dit heeft gehad voor de burgers die wilden gaan demonstreren. Twee registratienummers worden mij geweigerd. Onder de Wob is dat best zielig. Vervolgens volgt er een lijst van PV’s, volgens mij niet de volledige lijst. De gebeurtenis is zwart gemaakt, daar is geen enkele mogelijkheid voor onder de Wob. Die kan gewoon openbaar worden gemaakt.

  Pagina 088 tot en met 210

  Zoals genoegzaam onder de Wob bekend is zijn woonplaats en geboortejaar geen persoonsgegevens. Kan ook niet. Het is ondoenlijk om uit te zoeken om welke persoon het gaat die geboren is in 1984 in Middelburg. Als ik het al zou willen zou me dat onevenredig veel moeite kosten. Zeker gezien het feit dat het hier om een demonstratie gaat en ik geen gevoelige informatie van de deelnemers van de demonstratie wens te ontvangen lijkt mij het volstrekt normaal geboortejaar en woonplaats te verstrekken. Dit zelfde geldt voor de locatie van de aanhouding, de locatie van de rechtbank, de functie van de agent die de aanhouding heeft verricht en het uur van aanhouding. Gewone Wob regels zijn bij deze stukken van toepassing.

  Pagina 210 tot en met 211

  Bij deze lijst is de opmerking Rel van belang. Waarom is dat zwart gemaakt. Lijkt me geen persoonsgegeven, de namen van de verdachten wel, maar ook de plaats van gebeurtenis niet. Gewoon openbaar onder de Wob. Trouwens weer een ongedefinieerde lijst.

  Pagina 211 tot en met 212

  Dan is er de vrije mutatie. Deze is van groot belang voor waarheidsvinding. De verdachten zijn allen vrijgesproken. Stel dat nu bij vrije mutatie staat, oppakken die gasten dan kunnen wij de antiglobalisten in kaart brengen, daarover later meer. Dat zou toch betekenen dat er vooraf was besloten de mensen die hun stem wilden laten horen in te rekenen. Lijkt me geen opsporingsbelang, waarschijnlijk intern beraad zal u roepen, maar ja het is toch vooral van belang voor waarheidsvinding.

  Pagina 212 tot en met 213

  Bij deze lijst is de opmerking Rel van belang. Waarom is dat zwart gemaakt. Lijkt me geen persoonsgegeven, de namen van de verdachten wel, maar ook de plaats van gebeurtenis niet. Gewoon openbaar onder de Wob. Trouwens weer een ongedefinieerde lijst.

  Pagina 213 tot en met 214

  Dan is er de vrije mutatie. Deze is van groot belang voor waarheidsvinding. De verdachten zijn allen vrijgesproken. Stel dat nu bij vrije mutatie staat, oppakken die gasten dan kunnen wij de antiglobalisten in kaart brengen, daarover later meer. Dat zou toch betekenen dat er vooraf was besloten de mensen die hun stem wilden laten horen in te rekenen. Lijkt me geen opsporingsbelang, waarschijnlijk intern beraad zal u roepen, maar ja het is toch vooral van belang voor waarheidsvinding.

  Pagina 215 tot en met 218

  Het proces-verbaal van bevindingen. Gewoon een openbaar stuk. Wordt ook aan rechtbank stukken toegevoegd om de officier en de rechter over de omstandigheden te informeren. Volstrekt geen beletsel om dit stuk openbaar te maken.

  Pagina 218 tot en met 219

  Bij deze lijst is de opmerking Rel van belang. Waarom is dat zwart gemaakt. Lijkt me geen persoonsgegeven, de namen van de verdachten wel, maar ook de plaats van gebeurtenis niet. Gewoon openbaar onder de Wob. Trouwens weer een ongedefinieerde lijst.

  Pagina 219 tot en met 220

  Tot slot is er de vrije mutatie. Deze is van groot belang voor waarheidsvinding. De verdachten zijn allen vrijgesproken. Stel dat nu bij vrije mutatie staat, oppakken die gasten dan kunnen wij de antiglobalisten in kaart brengen, daarover later meer. Dat zou toch betekenen dat er vooraf was besloten de mensen die hun stem wilden laten horen in te rekenen. Lijkt me geen opsporingsbelang, waarschijnlijk intern beraad zal u roepen, maar ja het is toch vooral van belang voor waarheidsvinding.

  Pagina 221 tot en met 240

  Opnieuw een ongedefinieerde lijst met adressen, werkgebied, en district. Zou zomaar een lijst van agenten kunnen zijn, maar ja. Ook hier weer heeft de Wob en jurisprudentie gewoon de mogelijkheid om de plaats openbaar te maken.

  Pagina 241 ontbreekt

  Pagina 242 tot en met 246

  Op pagina 242 staat duidelijk een zin, ik kan mij niet voorstellen dat die essentieel is voor toezicht en controle of voor intern beraad zijn. Het is een onderkop. Bijvoorbeeld arresteren al die mensen die het openbaar gezag aantasten. Pagina 243 heeft u alweer de datum weggelakt, zelfs de versiedatum, bizar. Wat is uw argumentatie bij die versie datum? Is dat ter bescherming van de inspectie? Of is het deze keer intern beraad, een datum? Doelstelling kan nooit intern beraad zijn, dit zijn gewoon richtlijnen waarlangs gewerkt wordt. Werkwijze idem dito. En de opdracht, is dat een opdracht aan uzelf of is dat van het ministerie. Ik moet maar gissen wat dit document is, maar het klinkt als een normaal beleidsdocument, een plan van aanpak. Is dit intern. Ik denk dat dit voor evaluatie doeleinden kan worden gebruikt, en aangezien we het hier hebben over strafbare feiten, dient er sprake te zijn van openbare controleerbare evaluatie, openbaarheid dus. Functie is plotseling ook intern beraad en de partners ook, waar gaat dit over. En pagina 246 wat heeft daar gestaan?

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Pagina 247

  Geen politiegegevens, maar gewoon artikel 10 lid twee onder e, is voldoenden jurisprudentie over. Nu kan ik gewoon gaan zeggen, telefoonnummers is nog ruimte want is dat persoonlijk, maar goed ik laat het hierbij.

  Pagina 248 tussenblad

  Pagina 249

  Van deze pagina verstrekt u alles en daarbij toont u precies aan wat het probleem is bij vele andere pagina’s waarbij u zowel verwijst naar toezicht en controle, persoonsgegevens en intern beraad. Het kan blijkbaar ook anders.

  Pagina 250 tussenblad

  Pagina 251

  Weer het bekende rijtje. Ik weet echter helemaal niet wat voor document dit is. Een Sitrap? Een vergader stuk? Een planningschema. Wat is dit voor behandeling van de Wob.

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 252

  U had kunnen verwijzen naar mijn initiële verzoek waarin ik verzocht om geanonimiseerde stukken.

  Pagina 253 tussenblad naar ik aanneem

  Pagina 254 en 255

  Wat voor stuk dit is, is ook volstrekt onduidelijk. Dat weer terzijde. Het bizarre is nu dat het gaat om een stuk naar ik aanneem. U wordt moe of u computer genererend systeem van weigeringsgrond moet gereboot worden. De eerste pagina 254 is zowel inspectie als intern beraad. De tweede pagina 255 is alleen inspectie. Nu kan dat natuurlijk, maar de logica gebied dat er toch iets mis is met uw argumentatie, dat wordt bij de laatste pagina’s van het dossier nog helderder.

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 256

  Bijdrage sitrap staat hierboven, maar verders is het volstrekt onduidelijk wat dit stuk inhoud. Nu wordt het niet op de drie, inspectie, persoonsgegeven en interne beraad geweigerd, maar persoonsgegevens en inspectie. U machine is volledig vastgelopen. Alleen inspectie kan ik me niet voorstellen. Sitrap is gewoon een informatie voorziening, situatie rapport heet het dan ook. Maar wat is zijn daar persoonsgegevens aan? Ik zie ook geen namen doorgehaald dus ik weet het niet.

  Artikel 10 lid twee onder d, de controle en toezicht door het bestuursorgaan. De wetgever heeft deze grond gereserveerd voor steekproefsgewijze systemen, gericht op het vaststellen van niet-strafbare feiten.

  Maar het gaat hier om de politie, die deze taken uitoefent in het kader van handhaving van de openbare orde in dit geval zelfs aantasting openbare orde. Verstoring of aantasting van de openbare orde is een strafbaar feit. Tenzij de politie hier nu aangeeft dat zij haar bevoegdheden ver te buiten gaat, kan deze uitzonderingsgrond geen stand houden.

  Pagina 257 Ontbreekt

  Pagina 258 tussenblad naar ik aanneem

  Pagina 259 tot en met 284

  Had u niet hoeven te verstrekken aangezien het een openbaar stuk is van de Coreper groep

  Pagina 285 tussenblad

  Pagina 286

  Hoezo persoonsgegevens? Ik zie toch een duidelijk stuk tekst of zie ik ze vliegen? Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Datum van de presentatie ontbreekt alweer.

  Persoonsgegevens staan er misschien op, de mannen of vrouwen van DNRI/UCTA, maar er staat ook een introductie tekst, persoonsgegevens? Nee.

  Pagina 287

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  De drie eenheid inspectie, persoonsgegevens en intern beraad. Onnavolgbaar.

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 288

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Dit zou alleen intern beraad zijn, alles?

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 289

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Dit is plots inspectie en intern beraad

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 290

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Onder het kopje hoe dan anarchisme-antiglobalisme is het plotseling inspectie intern beraad op de eerste pagina en de vervolg pagina’s zijn plots WPG. Absurde redenering. Kan geen standhouden.

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 291 tot en met 195

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Kan nooit WPG zijn als pagina 290 gewoon onder de Wob valt, u bent duidelijk uitgepraat en weet niet meer een leuke combinatie te vinden. Inspectie, intern beraad en wat is nog voor handen, nee lukt niet, dan maar WPG, lijkt uw werkwijze. Hoe mijn hart vast voor echt serieus opsporingswerk.

  Pagina 296

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  U moet ophouden, dit is gewoon een krantenartikel. Volkskrant is nog net te lezen, maar als hier persoonsgegevens in staan kunnen we beter een dictatuur van Nederland maken en de kranten opdoeken. Waar is dan nog over te schrijven.

  Pagina 297, en ondefinieerbaar nummer iets met een 33. of 296 en 298

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Daar zijn we weer met niet drie maar twee.

  De weigering van openbaarmaking op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder sub d Wob is strijdig met de weigering op grond van artikel 11 lid 1 Wob. Ik zal het u uitleggen. Het eerste gaat over het belang van opsporing en controle. Het tweede gaat over intern beraad en niet bang hoeven te zijn om te zeggen wat je wilt als ambtenaar. Dit is strijdig met elkaar. Het zou toch absurd zijn dat opsporing en vervolging vermengd is met persoonlijke opvattingen. Dit zou nog erger zijn als het toezicht en de controle ook nog eens doorspekt zijn van persoonlijke opvattingen. In een bananenrepubliek kennen we misschien dergelijke praktijken, maar ik geloof toch echt dat Nederland nog geen bananenrepubliek is.

  Voor de rest zie de argumentatie van pagina 002 tot en met 009.

  Pagina 299 en 300

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Onnavolgbaar is uw argumentatie en u snapt er zelf niets meer van. Beide pagina’s zijn een folder van een groep die heet Dissent G8. U had in de index die volledig ontbreekt van uw strafdossier kunnen opmerken dat deze folder openbare informatie is, maar nee u kopieert het voor mij. Interessant, want de laatset pagina daar is niets op van toepassing en wordt mij volledig gegeven, maar de eerste pagina is toezicht en controle en ook nog intern beraad. Ik krijg de pagina wel, maar of het is slecht gekopieerd of u hebt het gezwart dat is onduidelijk. Zelfs het plaatje lijkt u te hebben gezwart.

  Pagina 301 en 302

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Kan nooit WPG zijn als pagina 290 gewoon onder de Wob valt, u bent duidelijk uitgepraat en weet niet meer een leuke combinatie te vinden. Inspectie, intern beraad en wat is nog voor handen, nee lukt niet, dan maar WPG, lijkt uw werkwijze. Hoe mijn hart vast voor echt serieus opsporingswerk. De pagina’s maken deel uit van een PowerPoint en het gehele document is WPG of niets. Waar is het gesloten circuit dan?

  Pagina 303

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Er is wel duidelijk iets zwart gemaakt als er geen weigeringsgrond is, zou ik dat wel willen zien dan.

  Pagina 304

  Deze pagina maakt deel uit van een power Point althans het nummer van het document is nummer 24 en dat loopt door tot en met 304 of 305, is mij niet helemaal duidelijk.

  Er is wel duidelijk iets zwart gemaakt als er geen weigeringsgrond is, zou ik dat wel willen zien dan.

  Pagina 305

  Ja, wat moet ik daar nu nog van zeggen, u zegt er zelf niets meer over dus of er is meer, maar wilt u niet vrijgeven of al het voorgaande is duidelijk een ontsporing van het systeem.

  Als laatste opmerking over de verstrekte informatie. Door het gebrek aan index, het niet gedateerd zijn van vele stukken, zoals brieven en lijst neemt u de openbaarheid in zijn geheel niet serieus. Sinds wanneer zijn data zowel gevoelige politie informatie als persoonsgegevens? U pleegt obstructie, iets dat me natuurlijk niet verbaasd na twee jaar, maar een volstrekt trieste manier is en onwaardig in een democratische rechtsorde.

  Het gebrek aan index en inhoudsopgave, maakt dit dossier tot een stapel papier waarvan je alleen maar kunt zeggen dat het chaos is en dat er dingen ontbreken. Ik weet uit presentielijsten dat de KLPD aanwezig was bij diverse vergaderingen rond de ‘crisis’ G8, maar ik zie geen enkel van die stukken. Ik weet ook dat er Excel bestanden zijn, maar die zie ik ook niet. Tevens weet ik dat er een trits sitrap rapporten zijn, ik kan niet bepalen of die erbij zitten. Ga zo maar door. Correspondentie met de regiopolitie Utrecht.

  Tot slot het volgende. De Wob spreekt over het belang van de openbaarheid ook bij de uitvoering van taken door een bestuursorgaan, een orgaan dat u ook bent. In artikel 2 lid 1 van de Wob staat duidelijk: ‘’Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.” Die openbaarheid is ook van belang bij een goede democratische bestuursvoering. Een gesloten circuit van de autoriteiten kan fatale gevolgen hebben waardoor fouten en ineffectiviteit van beleid wordt toegedekt, dit laatste draagt niet bij aan een gezonde democratische rechtstaat. U bent daar zelf ook van overtuigd anders zou u niet op allerlei manieren contact zoeken met Nederlandse burgers als politie zijnde.

  Het uitgangspunt van de Wob is dat alles openbaar is, tenzij, na een zorgvuldige afweging van belangen, een specifiek belang tot geheimhouding zwaarder dient te wegen dan het algemene belang van openbaarheid. Die motivering dient vervolgens bij het besluit kenbaar te worden gemaakt. Uit de uitspraken van de Afdeling van 25 april 2000 en van 28 april 2004 (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder LJN AA5630 en AO8477) volgt dat er onder de werking van de Wob niet aan kan worden ontkomen om per aangelegenheid en derhalve per document de vraag te beantwoorden of de in de Wob genoemde weigeringgronden zich voordoen en om bij de relatieve weigeringgronden per geval de vraag te beantwoorden of aan die belangen een zodanig gewicht toekomt, dat openbaarmaking van de gevraagde gegevens achterwege mag blijven. De wetgever heeft daarbij geoordeeld dat inbreuken op het uitgangspunt van openbaarheid tot een minimum worden beperkt (MvT 28 835, p. 29). De wetgever heeft voorts bij de totstandkoming van de Wob overwogen dat, voor een goede werking van deze wet, de openbare documenten zo spoedig mogelijk daadwerkelijk openbaar worden. Dat laatste is recent door de Nationale Ombudsman bevestigd (rapport 2008-135).

  Ik wil u ook wijzen op het feit dat er blijkbaar lijsten worden opgesteld door diverse politiediensten die rond gestuurd, rond gemaild of rond gebeld worden naar allerlei instanties. De minister spreekt in haar antwoord op wobverzoeken regelmatig over het beletsel persoonsgegeven door te geven, maar het verbaasd mij ten zeerste dat het ministerie zelf persoonsgegevens van burgers uitwisselt met jan en alleman. Nu zal de minister zeggen dat het in belang van de openbare orde en veiligheid is, maar dat kan toch niet betekenen dat mensen die hun mening ergens willen laten horen geweerd worden. Het lijkt er dan ook sterk op dat de minister mensen met een afwijkende mening verre van het politieke proces wil houden. Openbare orde en veiligheid worden steeds vaker als gemakkelijke woorden gebruikt om de vrijheid van mensen te benemen. Een ontwikkeling die zeker niet bijdraagt aan democratische besluitvorming.

  Tot slot een laatste inhoudelijk punt De aanleiding tot mijn zoektocht naar waarheid en stukken ten aanzien van de openbare orde rond de G8 top is gelegen in een klacht van enkele demonstranten die op weg naar Heiligendamm, Duitsland, aan de grens zijn tegengehouden en teruggestuurd. De reden van deze actie van de Duitse grenspolitie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee heeft niets te maken met strafrechtelijke procedures tegen deze mensen. Zij werden tegengehouden op grond van inlichtingen als zouden zij tot ‘dem linken Spektrum’ behoren. Van dit laatste zijn afschriften in mijn bezit (zie bijgevoegd stuk). Informatie over deze personen is aan de Duitse grenspolitie verstrekt door enkele Nederlandse overheidsinstanties. In een tijd van grote woorden van de overheid met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en het recht op openbare manifestaties is het tegenhouden van mensen op basis van een stigma, stempel of aanmerking verontrustend. Het lijkt me duidelijk dat deze mensen, of zij nu wel linkse sympathieën hebben of niet, geschokt zijn over de uitwisseling van informatie op een dusdanige manier dat zij alleen op basis van het deelnemen aan een demonstratie in de gaten worden gehouden en tevens in hun vrijheid zowel om te bewegen als om hun mening te uiten worden belemmerd. In het kader van democratische besluitvorming lijkt het mij van groot belang dat een dusdanig optreden van de overheid tot op de bodem wordt uitgezocht.

  Ten overvloede meld ik nog dat het mij gaat om geanonimiseerde documenten. Daar waar burgers zelfs niet meer anoniem kunnen procederen, neem ik gewoon genoegen met anonieme stukken. Het gaat mij en het bureau waar ik werk niet om de poppetjes, maar het beleid dit in tegenstelling tot u.

  Ik verzoek u het dossier opnieuw te verstrekken, daar waar persoonsgegevens van zowel politieagenten en burgers staan vermeld deze onleesbaar te maken en voor de rest alle stukken te verstrekken. Tevens verzoek ik u een inhoudsopgave te verstrekken zodat duidelijk wordt waarover we het hebben en wat er ontbreekt.

  Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken uw besluit mede te delen.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533