De procedure: beroep tegen de beslissing van het ministerie van justitie

 

Arrondissementsrechtbank Amsterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Betreft: beroep

Uw kenmerk: —

Dossier: 09/116 Datum: 13 augustus 2009

L.s.

Tot mij heeft zich gewend (Postbus 10591, 1001 EN Amsterdam), hierna te noemen cliënt, inzake het volgende:

Bij bovengenoemd besluit heeft de Minister van Justitie de bezwaren van cliënt tegen de weigering documenten te verstrekken ongegrond verklaard.

Cliënt kan zich hiermee niet verenigen en komt hiertegen in bezwaar.

De Minister weigert de stukken op basis van art. 10 lid 2 sub a Wob en art. 11 Wob.

De weigering op grond van art. 10 lid 2 sub a Wob wordt op geen enkele wijze onderbouwd, anders dan een standaardformulering. Noch uit het bestreden primaire besluit, noch uit de bestreden beslissing op bezwaar blijkt dat de wettelijk voorgeschreven belangenafweging is gemaakt. De Minister kan niet aannemelijk maken dat met openbaarmaking van het gehele document of van passages van dit document de belangen met andere staten zo’n ernstige schade oplopen dat het grondrecht van openbaarheid daarvoor moet wijken.

De Minister weigert de gehele documenten 6, 7 en 8 op deze grond.

Niet in te zien valt waarom openbaarmaking van de namen van betrokken ambtenaren de betrekkingen met andere staten ernstige schade zou kunnen toebrengen. Daarmee maakt verweerder zich schuldig aan motiveringsgebrek. Hij zal per passage de weigeringsgrond moeten aangeven en motiveren. Dat heeft hij nagelaten.

De weigering op grond van art. 11 Wob kan evenmin stand houden. Het bilaterale overleg met Frankrijk betreft overleggen in 2005, 2006, 2007 en 2009. Het is hiermee te zien als een structureel overleg, dat over langere periode plaatsvindt. Blijkens de wetsgeschiedenis, maar ook recente jurisprudentie, valt dergelijk overleg buiten de reikwijdte van deze weigeringsgrond.

Ik verzoek u dan ook het bestreden besluit te vernietigen en de Minister op te dragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.

Tevens verzoek ik u toepassing te geven aan art. 8:75 Awb.

Onder voorbehoud van alle rechten,

Hoogachtend,

gemachtigde