informatie verzoek informatieverzameling / monitoring / doelgroepmonitoring (of andere omschrijvingen/namen) Motor Clubs (of andere omschrijvingen/namen) 2012 en 2013

 

Amsterdam, 22 april 2014

Aan: Politie Nederland
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

Onderwerp: informatie verzoek informatieverzameling / monitoring / doelgroepmonitoring (of andere omschrijvingen/namen) Motor Clubs (of andere omschrijvingen/namen) 2012 en 2013

Kenmerk: wobverzoek 2014430522

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informatieverzameling / monitoring / doelgroepmonitoring (of andere omschrijvingen/namen) Motor Clubs (of andere omschrijvingen/namen) 2012 en 2013 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten, huisbezoeken, belemmeringen, beleid en andere activiteiten met betrekking tot geweldsinstructies, geweldsmiddelen, inzet, toezicht op de inzet en gebruik geweld, controle op inzet en gebruik geweld, evaluatie van optredens, klachten afhandeling, draaiboeken en andere structurele zaken ten aanzien van informatieverzameling / monitoring / doelgroepmonitoring (of andere omschrijvingen/namen) Motor Clubs (of andere omschrijvingen/namen) 2012 en 2013.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U kunt mij de documenten ook elektronisch opsturen in pdf/doc of ander formaat.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533
nieuwsblog.burojansen.nl
www.identificatieplicht.nl
www.preventieffouilleren.nl
www.openheid.nl
www.openbaarheid.nl
www.justitievrijheidenveiligheid.nl