• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: Bezwaar tegen beslissing poitie Midden- en West-Brabant

  Amsterdam, 9 juni 2011

  Aan Dhr. F.J. Heeres

  regio 20 Midden- en West-Brabant

  Postbus 8050

  5004 GB Tilburg

  Onderwerp: Bezwaar Wobverzoek inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn in VONK te Bergen op Zoom.

  Kenmerk: wobverzoek oktober 20111034

  Uw Kenmerk: 11.0019332

  Afzender: Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Dhr. F.J. Heeres,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richtte ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betrof informatie inzake Wobverzoek inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn in VONK te Bergen op Zoom.

  De betreffende organisatie is ook bekend als kraakgroep de Vonk, De Vonk, Politieke partij VONK, Activiteitencentrum de Vonk en Comité Artikel 1

  Tevens is de organisatie bekend op de volgende adressen:Huijbergsestraat 2 & 4, papaverstraat 27 en schoolstraat 1 allen te Bergen op Zoom.

  Ik wilde graag alle documenten met betrekking tot VONK van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn in VONK te Bergen op Zoom.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  U heeft mij op 27 mei 2011 een stapel documenten doen toekomen, daarvoor dank. U schrijft dat dit alle stukken zijn die in u heeft kunnen vinden. Ik weet natuurlijk niet hoe uw archief of databestanden te doorzoeken zijn, maar ik geloof toch dat er een aantal stukken ontbreken.

  Ik teken dan ook formeel bezwaar aan, al weet ik natuurlijk niet welke documenten bij u in het bezit zijn. Hieronder geef ik een overzicht van de gebeurtenissen en de redenen waarom ik denk dat er stukken aanwezig zouden zijn.

  Hierbij gaat het in eerste instantie om stukken van de zogenaamde beheersdriehoek, het overleg tussen de burgemeester, de korpschef en de hoofd officier van justitie. In een aantal gevallen zal de burgemeester ook daadwerkelijk op de hoogte zijn gesteld van een voorgenomen actie van de politie of bepaald politie optreden hebben gefiatteerd.

  Ik geef u een aantal voorbeelden:

  – In de nacht van 29 augustus 2008 op 30 augustus 2008 vond er in het gebouw van de Vonk een huiszoeking plaats. Daarbij was een door de burgemeester ondertekend huiszoekingsbevel aanwezig en stond een bus ME klaar aan het uiteinde van de straat.

  – Voorafgaand aan de infoavond van 12 december 2008 over de Griekse opstanden werd een medewerker van de Vonk op het politiebureau ontboden. De politie vond dat een openbare bijeenkomst niet door mocht gaan. In de huidige tijd van vrijheid van meningsuiting een nogal grove wijze van de inbreuk van grondrechten. Dit gedrag van de politie zal niet zonder ruggespraak met het bevoegd gezag hebben plaatsgevonden.

  – Bij een demonstratie tegen het kraakverbod van 28 november 2009 werd het startpunt van de demonstratie eerst geweigerd op basis van ordehandhavingproblemen. Later mocht de demonstratie daar wel vertrekken. Het lijkt mij dat de burgemeester direct betrokken is geweest bij deze wijziging.

  Vervolgens lijken een aantal stukken te ontbreken waarvan wel sprake is.

  – Voorafgaand aan de infoavond van 12 december 2008 over de Griekse opstanden werd een medewerker van de Vonk op het politiebureau ontboden. De politie vond dat een openbare bijeenkomst niet door mocht gaan. In de huidige tijd van vrijheid van meningsuiting een nogal grove wijze van de inbreuk van grondrechten. Dit gedrag van de politie zal niet zonder ruggespraak met het bevoegd gezag hebben plaatsgevonden.

  Op pagina 008 staat geschreven dat een vertegenwoordiger van de Vonk is uitgenodigd om op het politie bureau te verschijnen. Dit gesprek of verhoor heeft plaatsgevonden. Gezien het feit dat het een bestuurlijke handeling is lijkt het me vreemd dat hier geen verslag van is gemaakt.

  – In de nacht van 29 augustus 2008 op 30 augustus 2008 vond er in het gebouw van de Vonk een huiszoeking plaats. Daarbij was een door de burgemeester ondertekend huiszoekingsbevel aanwezig en stond een bus ME klaar aan het uiteinde van de straat.

  Hiervan zijn geen stukken te vinden in het dossier, maar de politieagenten die voor de deur stonden lieten een papier zien. Zij zeiden dat dit een huiszoekingsbevel was. Ok zijn er tijdens het feest allerlei spullen en drank in beslag genomen, daarvan moet ten minste een bewijs van in beslagname zijn gemaakt. Tevens moet er een journaal van huiszoeking zijn en een lijst van wie er bij aanwezig waren. Was er bijvoorbeeld een officier van justitie aanwezig.

  – Over een aantal activiteiten van de Vonk zoals 01-03-2008 NVU demonstratie in Bergen op Zoom, 15-03-2008 Manifestatie op grote markt, 28-03-2009, Anti Racisme demo en 28-11-2009 Demonstratie tegen kraakverbod zijn er geen documenten verstrekt. Nu kan het zijn dat de politie zich niet overal mee bemoeid, maar in deze gevallen is er duidelijk contact geweest met de politie, en hebben zich ook incidenten voor gedaan.

  – Van een betrokken lid van de Vonk waarvan op basis van het adres (Huijbergsestraat 2 & 4, papaverstraat 27 en schoolstraat 1 allen te Bergen op Zoom) gegevens in het systeem te vinden zijn, is veel informatie verstrekt. Van andere leden van de Vonk niet. Het lijkt mij dat er van die mensen wel stukken aanwezig zijn. Zijn die niet in het systeem te vinden?

  – Op pagina 262 is het enige RID bericht toegevoegd. De inhoud van het bericht lijkt erop te wijzen dat er meerdere RID berichten zijn vervaardigd over comité Artikel 1 en de Vonk. Ik maak ook op uit de stukken dat er regelmatig contact is geweest met de RID. In de stukken is maar een document van de RID te vinden, gezien de hoeveelheid activiteiten van de groep en de aandacht van de politie lijkt me dat er meer documenten aanwezig zijn.

  – Vonk is ook bekend als Comité Artikel 1 maar kende in het verleden ook andere namen zoals “Comité ‘Geen fascisten in onze stad'” en “Kraakgroep de Vonk”.

  Ik geef u tevens een lijst van activiteiten die in naam van de Vonk en haar betrokkenen zijn gehouden:

  – 01-03-2008 NVU in Bergen op Zoom

  – 15-03-2008 Manifestatie op grote markt

  – 05-05-2008 Bevrijdingsfeest

  – 29-06-2008 Kraak van Vonk

  – 29-08-2008 Eerste Feest Electricity party

  – 13-09-2008 Demo tegen kraakverbod

  – 12-12-2008 Infoavond Griekse opstanden

  – 10-01-2009 Protest tegen Israëlisch geweld

  – 26-02-2009 Infoavond antiracisme / fascisme

  – 13&14-03-2009 Vonk dagen

  – 13-03-2009 Feest power of equality

  – 28-03-2009 Anti racisme demo

  – 01-05-2009 1 mei dag van de arbeid

  – 05-05-2009 Bevrijdingsfestival mini

  – 06-06-2009 Reggae feest

  – 03-07-2009 Vonk festival

  – 04-07-2009 Vonk festival

  – 14-08-2009 Filmavond

  – 07-11-2009 Actieweek met feest

  – 28-11-2009 Demonstratie tegen kraakverbod

  – 11-12-2009 Feest

  – 22-01-2010 Campagnebijeenkomst

  – 15-02-2010 Presentatie vonk programma

  – 26-02-2010 Vonk festival

  – 27-02-2010 Vonk festival

  – 30-02-2010 Jongerendebat

  – 01-05-2011 1 mei in het Zwijnshoofd

  Enkele korte opmerkingen met betrekking tot dit bezwaar:

  – Ik wil u wijzen dat het hier gaat om een groep en mensen die zowel buiten als binnen parlementair actief zijn. Misschien soms onconventioneel, maar juist voor een weerbare democratie is dat heel belangrijk. Ik verwacht dan ook dat u zich inspant om volledige openheid te geven met betrekking tot VONK.

  – U weet dat er met mij altijd overleg is te voeren over termijnen, hoe stukken worden aangeleverd en zoekopdrachten. Ik besef terdege dat ik complexe zaken vraag, soms ook omvangrijk en sta dan ook open voor overleg.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  www.identificatieplicht.nl

  www.preventieffouilleren.nl

  www.openheid.nl

  www.openbaarheid.nl

  www.justitievrijheidenveiligheid.nl