• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: Bezwaar tegen beslissing nader verzoek politie Midden- en West-Brabant

  Amsterdam, 28 maart 2012

  Aan Dhr. F.J. Heeres

  regio 20 Midden- en West-Brabant

  Postbus 8050

  5004 GB Tilburg

  Onderwerp: Aankondiging bezwaar wobverzoek informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn in VONK te Bergen op Zoom.

  Kenmerk: wobverzoek oktober 20120231

  Uw Kenmerk: 12.0001547

  Afzender: Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte dhr. Heeres,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Op 7 februari 2012 heeft u een besluit genomen in het kader van mijn verzoek. Ik kondigde mijn bezwaar op 16 maart 2012 aan.

  Mijnverzoek luidde als volgt:

  In de brief van de korpschef van Midden West Brabant van 25 juli 2011 in antwoord op mijn bezwaar tegen de primaire beslissing van de politie op mijn wob verzoek naar kortweg inlichtingenhandelingen omtrent de groep Vonk, ook bekend als kraakgroep de Vonk, De Vonk, Politieke partij VONK, Activiteitencentrum de Vonk en Comité Artikel 1, Comité Geen Fascisten in onze stad (brief heb ik bijgevoegd) staat de verzuchting: “Dit is echter niet het geval” (passage op pagina 2). De brief heb ik bij gevoegd. Deze opmerking heeft betrekking op mijn bewering dat de RID erg actief was rond de groep de Vonk. De politie beweerde in de brief dat dit niet het geval is, ik voeg u een kopie toe. Nu had ik in beroep kunnen gaan, maar dan had de rechter gezegd: “… kunt u bewijzen dat de politie informatie achterhoudt.” Dat is helaas het absurde van de WOB. Ik moet bewijzen dat de verstrekking onvolledig is, terwijl artikel 2 van de WOB toch aangeeft dat het bestuursorgaan nauwkeurig dient te zijn. Helaas is recht een moeilijke zaak en is alleen toezicht en controle een redmiddel voor de burger. En daar ontbreekt het aan bij de RID. Ik heb dus zelf onderzoek verricht en ontdekt dat de politie sinds juni/juli 2008 tot en met eind 2010/begin 2011 een informant heeft gerund in de groep. Die informant heeft diverse besprekingen gevoerd met twee agenten, rechercheurs, RIDers, hoe zij zich tegenwoordig uitgeven.

  Nu heb ik de volgende verzoeken om informatie:

  1. Kunt u mij alle documenten verstrekken met betrekking tot informanten, infiltranten en heimelijke operaties in de groep die de naam draagt de Vonk, De Vonk, Politieke partij VONK, Activiteitencentrum de Vonk en Comité Artikel 1, Comité Geen Fascisten in onze stad of vergelijkbare namen. Het gaat hierbij om zowel de groep als buiten parlementaire actiegroep als politiek partij.

  2. Onder alle documenten versta is ook evaluaties, afwegingen ten aanzien van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mensen, de Nederlandse Grondwet, Het BUPO verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Ik wil ook graag weten waarom er geen evaluatie is ten aanzien van burgerlijke rechten als de operaties niet worden geëvalueerd.

  3. De mensen die actief betrokken waren bij de Vonk zijn begin 2009 begonnen met een discussie over het opzetten van een politie partij om aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Acht u het in het democratisch belang dat jonge mensen die politiek actief willen worden bespioneerd worden door een inlichtingen dienst?

  4. Worden andere politiek partijen op lokaal niveau in de gaten gehouden door de RID. Wat is uw beleid ten aanzien van het functioneren van de regionale inlichtingendienst?

  5. Worden andere buiten parlementaire groepen op lokaal niveau in de gaten gehouden door de RID. Wat is uw beleid ten aanzien van het functioneren van de regionale inlichtingendienst?

  6. Wie is verantwoordelijk voor de inzet van informanten/infiltranten in lokale politieke partijen of in buiten parlementaire actiegroepen, welk toezicht is er op deze inzet en welke controle wordt er op uitgeoefend. Wordt deze controle en het toezicht op de inzet van inlichtingen vastgelegd, besproken met een onafhankelijke instantie?

  7. Vindt u dat er terughoudendheid moet worden betracht bij het inzetten van informanten en infiltranten. Zo nee waarom niet?

  8. En vindt u dat de CTIVD, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, scherpen toezicht moet houden en in een eerder stadium volledig moet worden ingelicht over inlichtingen operaties die plaatsvinden met betrekking tot mensen en groepen die gebruik maken van hun democratische rechten?

  Mijn gronden:

  a. In uw brief geeft u aan dat u geen informatie kunt verstrekken over het actuele

  kennisniveau en actuele werkwijze van de RID. Volgens u houdt de RID zich bezig met het verzamelen van informatie met betrekking tot ernstige schendig van Openbare Orde zowel individueel als in groepsverband. Mijn verzoek heeft echter betrekking op de groep “Vonk” in de breedste zin van het woord. Bij deze groep is in het verleden geen ernstige vorm van openbare orde schending plaatsgevonden. De groep heeft zich coöperatief ten aanzien van zowel burgemeester als politie opgesteld. Als er dus geen sprake is van een ernstige vorm van openbare orde schending is het geen pas RIDers op mensen die buiten parlementair actief zijn, af te sturen.

  b. U spreekt ook van potentiële verstoring van de openbare orde. In het geval “Vonk” is daar in het geheel geen sprake meer van. De groep is niet meer actief sinds eind 2010 dus er kan zowel geen sprake zijn van actuele informatiepositie en actueel kennisniveau als van potentiële verstoring van de openbare orde. De potentie is er niet meer.

  c. Er is natuurlijk ook nog een groot verschil tussen de door u aangehaalde uitspraken en mijn onderhavige verzoek. Alle drie de verzoeken hebben betrekking op mensen die ofwel individueel of in groepsverband gaan deelnemen aan een demonstratie. Ook het Heiligendamm verzoek richt zich op mensen die naar Duitsland willen gaan. Dit verzoek heeft te maken met een groep mensen die zich bevindt in Bergen op Zoom en daar activiteiten ontplooit steeds in nauwe samenspraak met zowel college van b & w en de politie. Tevens is de groep “Vonk” politiek actief binnen de kaders van de gemeentelijke verkiezingen.

  d. U zegt dat de vragen 2 tot en met 8 geen vragen bevatten die zijn te rangschikken onder een informatieverzoek van de Wob.

  d1. Laten we met vraag 4 beginnen: 4. Worden andere politiek partijen op lokaal niveau in de gaten gehouden door de RID. Wat is uw beleid ten aanzien van het functioneren van de regionale inlichtingendienst? Dit is duidelijk een verzoek om stukken die u in uw bezit heeft. Wat is uw beleid ten aanzien van het functioneren van de regionale inlichtingendienst. Wat zijn beleidsstukken die u in uw bezit heeft ten aanzien van dat functioneren. Dit heeft alles met mijn verzoek te maken en u kunt daar gewoon op antwoorden. Alle documenten ten aanzien van het beleid ten aanzien van het functioneren van de regionale inlichtingendienst in het kader van politieke partijen.

  d2. Laten we er vanuit gaan dat “Vonk” is geïnfiltreerd door de politie, mocht dat zo zijn, is die actie dan geëvalueerd? Daar ziet vraag 2 op. Zijn er rapport, evaluaties, afwegingen ten aanzien van uw optreden bij “Vonk” en zien deze rapporten ook op aspecten ten aanzien van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mensen, de Nederlandse Grondwet, Het BUPO verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. U kunt hier ja of nee op antwoorden. Bij Nee zijn er geen stukken, bij ja moet u in ieder geval aangeven welke stukken er zijn.

  d3. vraag 3 is misschien meer een vraag voor de korpsbeheerder, maar als korpschef zou ik ook verwachten dat in het kader van uw functie als hoeder van de rechtstaat uw beleid ten aanzien van het in de gaten houden van politieke groepen transparant is. Er zijn misschien geen fysieke documenten, maar een verklaring voor uw optreden lijkt mij wel op zijn plaats.

  d4. Vonk was niet alleen een politiek partij, maar ook buiten parlementair actief. Bij vraag 5 vraag ik om beleid ten aanzien van het functioneren van de regionale inlichtingendienst in het kader van buiten parlementaire groepen op lokaal niveau. Beleid vervat in beleidsdocumenten. Wat zijn beleidsstukken die u in uw bezit heeft ten aanzien van dat functioneren. Dit heeft alles met mijn verzoek te maken en u kunt daar gewoon op antwoorden. Alle documenten ten aanzien van het beleid ten aanzien van het functioneren van de regionale inlichtingendienst in het kader van buiten parlementaire groepen op lokaal niveau.

  d5. vraag 7 is een opinie daar kunt u van afzien, daar zijn geen documenten bij te vinden, maar vraag 6 is op nieuw een vraag die betrekking heeft op beleidsstukken. Dit gaat over controle en toezicht op de RID dit gaat over de communicatie met de CTIVD of een andere onafhankelijke commissie. Allemaal stukken worden hier normaal over geproduceerd. Zijn gewoon vervat in mijn wob verzoek. Alle documenten met betrekking tot controle en het toezicht op de inzet van de RID.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  www.identificatieplicht.nl, www.preventieffouilleren.nl

  www.openheid.nl, www.openbaarheid.nl

  www.justitievrijheidenveiligheid.nl