• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De eerste brief in het kader van het onderzoek naar de maatregelen rond de G8

  Amsterdam, 19 december 2007

  Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  t.a.v Minister ter Horst

  Postbus 20011

  2500 EA Den Haag

  Onderwerp: Wobverzoek inzake maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland

  Kenmerk: wobverzoek december 19703

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mevr. ter Horst,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland.

  Het gaat onder andere om de informatie verzameling door de Nederlandse autoriteiten en de informatie overdracht en uitwisseling met de Duitse en andere autoriteiten. Het gaat hierbij ook om de informatie uitwisseling op het niveau van de Europese Unie.

  Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, rapportages, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, geluidsopnamen, videobeelden, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  Vanzelfsprekend gaat het hier om geanonimiseerde stukken.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam