procedure: bezwaar tegen het niet nemen van een beslissing

 

Amsterdam, 9 januari 2009

Aan: KLPD

Korpschef P.J. van Zunderd

Postbus 100

3970 AC Driebergen

Onderwerp: bezwaar wobverzoek inzake ideologische misdaad

Ons Kenmerk: wobverzoek juni 33804

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte P.J. van Zunderd,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik mij in juli 2008 tot u gericht met een verzoek om informatie.

Het gaat om alle documenten met betrekking tot ideologische misdaad en in het bijzonder om het rapport Ideologische misdaad verschenen als deelrapport van de Criminaliteitsanalyse 2007. Ik veronderstel dat er stukken ten grondslag liggen aan het deelrapport Ideologische misdaad.

Bij deze onderliggende documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan: notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, statistieken, fouilleringlijsten, concepten, rapportages, dagrapportages, verslagen van de driehoek, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Ik begrijp dat u met betrekking tot dit wobverzoek meer tijd nodig had, dat heeft u gevraagd in uw brief van 20 augustus 2008 en ik heb die u verleend. U schreef dat u twaalf weken nodig zou hebben. Dit zou neerkomen op een beslissing eind november 2008. Op dit moment is het januari 2009 en u heeft nog steeds geen beslissing genomen. Ik maak dan ook bezwaar tegen het niet nemen van een beslissing.

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken uw besluit mede te delen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam