• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: De Raad van Hoofdcommissarissen bestaat niet, naar de rechter

  En Groenlinks maar zeggen, als je een beetje geduld hebt, dan krijg je nog wat. Ja je krijgt een rekening van de rechtbank omdat je in beroep moet omdat er een orgaan is dat weigert transparantie te betrachten. Dit is het beroepschrift. De bijlagen zijn niet bijgeleverd.

  Amsterdam, 17 december 2009

  Aan: Arrondissementsrechtbank

  Sector bestuursrecht

  Postbus 84500

  1080 BN Amsterdam

  Onderwerp: beroep Wobverzoek inzake maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm (2007), Duitsland.

  Ons Kenmerk: wobverzoek juli 19813

  Kenmerk van de Raad van Hoofdcommissarissen:

  VTS PN / Amersfoort, Van –wob G8, 2008033858/MK, 2008033969/MKU, en andere

  Uw Kenmerk: 09 / 771 WOB 235 G75

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mevr./dhr.,

  Op 28 juli 2008 heb ik Wobverzoek ingediend inzake maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland. Aangezien ik geen adres van de Raad van Hoofdcommissarissen kon vinden heb ik dit gericht aan Postbus 14, 3730 AA de Bilt.

  Op 11 augustus 2008 krijg ik een brief van mw. Textor advocaat van naar ik aanneem de Raad van Hoofdcommissarissen. Advocaat Textor schrijft de Raad, afgekort tot RHC geen bestuursorgaan is en dat de Wob niet op de Raad van toepassing is.

  Op 9 september 2008 ga ik in bezwaar tegen dit besluit dat ik zie als een primair besluit. Aangezien de advocaat mij geen direct adres van de Raad heeft gegeven richt ik de aankondiging van mijn bezwaar aan zowel de Raad gevestigd ten kantore van VTS Politie Nederland in de Bilt (Postbus 14, 3730 AA de Bilt) als het ministerie van Binnenlandse Zaken als verantwoordelijke van de politie (de voorzitter

  Raad van Hoofdcommissarissen, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag). Op 3 oktober 2008 schrijft mw. Kuin werkzaam bij de vtsPN Politie Nederland en juridisch coördinator van de Raad (RHC/KBB) dat mijn aankondiging is ontvangen en dat ik tot 20 oktober 2008 mijn aanvullende bezwaren aan de vtsPN Politie Nederland kan sturen. Op 16 oktober 2008 stuur ik de aanvullende bezwaren naar beide adressen.

  Op 16 oktober 2008 ontvang ik een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin wordt aangegeven dat mijn bezwaar is doorgestuurd naar de Voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen (adres Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam).

  Op 20 oktober 2008 tref ik mw. Kuin in het kader van een ander Wobverzoek op het kantoor vtsPN Politie Nederland. Tijdens dit gesprek komt mijn wobverzoek in zake de G8 in Heiligendamm, Duitsland ook ter sprake. Ik geef aan dat tijdens de crisis beraden in de aanloop van de G8 in Duitsland de Raad van Hoofdcommissarissen ook aanwezig was. Ik heb haar op 21 november 2008 enkele bewijsstukken toegestuurd. Tot op heden heb ik niets vernomen van de behandeling van het bezwaarschrift. Ik ga er daarom vanuit dat de Raad van Hoofdcommissarissen mijn bezwaar niet in behandeling wil nemen. Het besluit van de RHC om zich buiten het bestuursrecht en de WOB te plaatsen volg ik niet en ik ga tegen dit besluit in beroep. Termijn technisch heb ik wel een probleem, aangezien ik niet weet welke datum ik als het niet nemen van een besluit moet nemen. Ik heb echter gemeend na het primaire besluit de Raad nogmaals te wijzen op haar publieke verantwoordelijkheid. Mijn beroep is daarom aan de RHC gericht.

  In deze zaak gaat het dus om twee aspecten. Een de stukken die bij het RHC liggen en twee de vraag of het RHC een bestuursorgaan. Theoretisch zou je kunnen zeggen dat een niet zonder twee kan, want mijn informatieverzoek is dan ongegrond. Er doet zich echter een probleem voor. Ik heb mijn verzoek niet alleen naar het RHC gestuurd, maar ook naar een van de leden, te weten de voorzitter van het RHC. Als het nu zo zou zijn dat het RHC wettelijk niet bestaat dan moet ik er vanuitgaan dat de voorzitter ook niet bestaat, maar dat is wel het geval, dat is namelijk een van de 26 korpschefs. En ja dat is misschien een individu, maar die maakt wel deel uit van het bestuursorgaan. Linksom of rechtsom zal het RHC openheid van zaken moeten geven, want ook al beweert zij geen bestuursorgaan te zijn, haar leden maken wel deel uit van een bestuursorgaan en dienen informatie onder de Wob te verstrekken. De vraag is dan natuurlijk waar de informatie is, onder het RHC of bij de afzonderlijke korpsen. De RHC is volgens advocaat Textor een overleg orgaan met de minister. Allemaal leuk en aardig, maar wat is de status van de stukken die berusten bij het RHC, of beter gezegd het secretariaat van het RHC, de Vts Politie. Ook zo’n vreemde organisatie waar ik regelmatig overleg mee heb, en die coördineert tussen diverse korpsen, niet allemaal voor de duidelijkheid, maar ook niet een hele duidelijke status heeft. Stel nu dat er beleid wordt afgesproken in het RHC opgeschreven door de medewerkers van de Vts Politie in overleg met het ministerie. De argumentatie van het RHC is dat zij geen overheidstaken uitvoeren, maar dan vallen die stukken onder de afzonderlijke korpsen en dus ook onder het korps van de voorzitter en is de voorzitter in gebreken gebleven in het verstrekken van de stukken in het kader van de Wob.

  Het gesteggel over de stukken is natuurlijk bijzaak, ik ga er vanuit dat het RHC een bestuursorgaan is. Door de opstelling van de Raad ben ik gedwongen waarheidsonderzoek te doen naar de status van de Raad.

  Gemakshalve ga ik er vanuit dat de Raad een criminele organisatie is. Zij plaatst zich namelijk buiten de wet, buiten de transparantie die nodig is bij een rechtstaat die gecontroleerd moet worden. Als onderzoeker dien ik dus aan te tonen dat de raad een bestuursorgaan is. In de brief van 8 mei 2009 van de advocaat van de Raad staat dat het RHC een overlegorgaan is tussen de korpschefs van de 25 regio’s, de korpschef van de KLPD en de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie. Volgens de Raad adviseert zij de Minister van Binnenlands beleid over het landelijke politiebeleid. Tevens geeft de Raad aan geen overheidstaken te hebben gekregen van de Minister.

  Kortweg zegt het RHC dat zij een onderling overlegorgaan zijn dat de minister adviseert, maar geen overheidstaken uitvoert.

  Ik dien aan te tonen dat de criminele organisatie RHC wel degelijk overheidstaken uitvoert, dat zij een structureel verband zijn, dat niet alleen de overheid adviseert, maar tevens beïnvloedt of zelfs beleid maakt en dat deze Raad naast een publieke en maatschappelijke functie ook een uitvoerend orgaan is van de overheid. De Raad is eigenlijk de 27ste politieregio.

  Voor dit waarheidsonderzoek naar de status van de criminele organisatie RHC doorloop ik een aantal stappen. Per stap zal ik aangeven wat het belang is. Ik de bijlagen vind u delen of volledige stukken van de bewijslast in dit opsporingsonderzoek.

  a. is er geld gemoeid bij de activiteiten van de Raad in het kader van haar werk als advies orgaan voor de Minister

  1. De RHC bestaat uit de Hoofdcommissarissen van de 26 politieregio’s die Nederland rijk is. De RHC zoals u de Raad afkort is dus samengesteld uit ambtenaren die op de loonlijst staan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als dit laatste zo is dan is de RHC een verzameling ambtenaren die met elkaar vergadert, want vergaderen doet de Raad, aangezien ik regelmatig publicaties van de Raad zie langskomen. De Raad zegt dat zij geen bestuursorgaan is, dan rijst de vraag of de Raad een erkende vereniging, stichting, bv, nv of anderszins belastingplichtig orgaan is, want gezien het feit dat de Raad activiteiten heeft en een advocaat kan inhuren ga ik ervan uit dat de Raad een orgaan van enigerlei vorm is. Als RHC zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd de Rijswijksche Hockey Club (RHC) en de Stichting Rotterdamse Hotel Combinatie. Daarnaast nog enkele andere RHC’s maar dan met aanvulling. Als Raad van Hoofdcommissarissen zijn er geen vermeldingen in het handelsregister. Ik moet dus of concluderen dat de Raad een louche gezelschap. Zij is niet geregistreerd bij de Kamer van koophandel. Haar adviezen zijn dus gratis, zonder tussenkomst van geld anders kan ik de FIOD-ECD vragen een onderzoek doen naar het ontduiken van belastingen.

  2. In het kader van de jacht op declaraties van mensen die door de belastingbetaler in het zadel worden gehouden heeft RTL Nieuws haar pijlen op de diverse bazen van de politie gericht. In een krantenartikel van BN/DeStem van 28 november 2009 staat het volgende citaat: “Frans Heeres, korpschef van Midden- en West-Brabant krijgt geen vaste representatie-toelage, zo meldt RTL. Hij declareerde gemaakte kosten voor representatie (5588,18 euro in 2008). Geen opvallende declaraties, meldt de tv-zender. Het gaat vooral om werkdiners en buitenlandse dienstreizen. Heeres is namens de Raad van Hoofdcommissarissen de portefeuillehouder Internationale Samenwerking. Hij maakte daarvoor in 2008 en 2009 reizen naar Bosnië, Australië, Bonaire, Istanbul, San Diego en Tallinn. Wel ontvangt de korpschef een toeslag voor Werving&Behoud (11.400 euro per jaar).” De volgende twee zinnen zijn voor het opsporingsonderzoek van belang. Dhr. Heeres, ik zou hem graag als getuige oproepen, maar dat gaat misschien in dit stadium te ver is de portefeuillehouder Internationale Samenwerking. “Hij maakte daarvoor in 2008 en 2009 reizen naar Bosnië, Australië, Bonaire, Istanbul, San Diego en Tallinn.” Hij reist voor de Raad. Zou hij dat uit eigen zak betalen? Of toch niet. Lijkt mij sterk, maar waar zijn die dan opgevoerd? Ik heb een informatieverzoek ingediend bij de politie Midden- en West-Brabant en het ministerie in het kader van dit onderzoek om te horen of het korps deze kosten betaald of het ministerie. Ik ga er echter van uit dat er geld binnen de Raad omgaat. Koffie geld bijvoorbeeld of kopieerkosten.

  Het artikel voeg ik toe als bewijsstuk 1

  3. Worden er door de Raad publieke gelden aangewend en zo ja gaat dat ten koste van het functioneren van de afzonderlijke korpsen. Advies en overleg tot daar aan toe, maar niet in de baas zijn tijd, de baas zijnde de minister. En dat is natuurlijk lastig want hoe is dat dan georganiseerd. Niet in de baas zijn tijd? De nieuwe voorzitter is daar duidelijk over. Op de website van RB&W (RB&W is een kennis- en onderzoeksinstituut en ondersteunt Politie, Ambulance, Brandweer, Meldkamers en overige missiekritieke organisaties), RB&W is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel is het volgende citaat te lezen: “Kuijs werkt al dertig jaar bij verschillende politiekorpsen en is sinds 2002 korpschef in de regio. De huidige voorzitter vervult zijn taak naast die van korpschef in Rotterdam, maar Kuijs krijgt mogelijk meer tijd om aan de Raad te besteden. “Daarover lopen nog gesprekken met de korpsbeheerder Van Gijzel. Hij blijft uiteraard wel aan als korpschef”, liet een woordvoerder van de Raad desgevraagd weten.” Leon Kuijs, koprschef van Brabant Zuid-Oost, vraagt aan zijn korpsbeheerder, de burgemeester van Eindhoven, of hij de publieke gelden mag gebruiken om wat te spelen in de criminele organisatie RHC. Toch vreemd dat de Raad als advies en overleg orgaan met de Minister van Binnenlandse Zaken niet betaald wordt door diezelfde minister, maar door de regio Zuid-oost. De Raad overlegt niet met de burgemeester van Eindhoven. Hoe zit dat dan financieel.

  Het artikel van RB&W voeg ik toe als bewijsstuk 2

  4. In het Recherche Magazine van juni 2005 staat onder de kop spelverdelers in de opsporing een portret van zeven leden van uw illustere gezelschap, de RHC. De onderkop luidt dan ook korpschefs van de board opsporing van de Raad van Hoofdcommissarissen spreken zich uit. Dit gaat over opsporing, het lijkt me geen borrelpraat, criminele organisatie of wat dies meer zij, maar leden van ja u kunt het invullen een bestuursorgaan. De heren die worden geportretteerd worden stuk voor stuk gepresenteerd als korpschef van een bepaalde politieregio en vervolgens als portefeuillehouder van bijvoorbeeld tactische opsporing, criminele netwerken, informatievoorziening. De Raad heeft zelfs een bepaalde structuur en organisatie.

  Criminele organisaties worden vervolgd onder artikel 140 WvS. Dit artikel maakt dat zelfs de koffiejuffrouw deel van de organisatie kan zijn. In het geval van de Raad de Vts Politie die het secretariaat draait van de Raad.

  De organisatie gaat zelfs nog verder. Volgens de CV van dhr. Welten, korpschef in Amsterdam is er zelfs een dagelijks bestuur, waar hij deel van heeft uitgemaakt. Naast een verschillende ‘specialismen’ en een dagelijks bestuur is er ook een woordvoerder. Zie hiervoor het artikel van nu.nl van augustus 2008. “Het wapen is niet onomstreden. Zo was er kritiek van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. “Daarom is er uitvoerig onderzoek gedaan en wordt nu eerst een proef gehouden”, zegt woordvoerder Jelle Egas van de Raad van Hoofdcommissarissen.”

  Ik voeg beide stukken toe het artikel en de CV van dhr. Welten als bewijsstukken 3, 4 en 5.

  5. Het artikel van het stroomstootwapen geeft al weer iets anders aan, maar daar kom ik zo op terug. De Raad zegt dat zij een advies en overleg orgaan zijn van de Minister. Criminele organisaties verdienen hun geld op een vreemde manier buiten de wet. Dat zou in deze voor de Raad gelden. Criminele organisaties zijn ook een gevaar voor de rechtsorde wordt vaak beweerd. Onderwereld dringt door in de bovenwereld wordt er dan geroepen. Wat nu interessant is om aan te geven dat bij dat doordringen in de bovenwereld het gaat om beïnvloeding van maatschappelijke processen, het maatschappelijke verkeer. Stel dat de Raad een criminele organisaties is dan zou het gevaar zij dat zij niet alleen adviseert en overlegt, maar ook beïnvloed. En wat blijkt. De Raad doet dat.

  Op 28 mei 2006 laat de criminele organisatie RHC het tv programma Netwerk tot haar overleg toe. In het programma toont de Raad zich bezorgd over de ontwikkelingen in Den Haag en uit de Raad kritiek op politiek Den Haag, maar dan is er geen sprake meer van overleg en advies, maar van beïnvloeding.

  “In Netwerk een unieke kijk in de keuken van de top van de Nederlandse politie. Voor het eerst liet de Raad van Hoofdcommissarissen camera’s toe bij hun interne beraadslagingen en treden de 26 politiechefs als één front naar buiten met hun zorgen over de Nederlandse samenleving en kritiek op politiek Den Haag.

  De politie maakt zich zorgen. Zorgen over de politiek van de waan van de dag, zorgen over de maatschappij en vooral ook zorgen over de rol van de politie in die maatschappij. Want ook al wordt de roep om ‘meer blauw op straat’ alsmaar luider, de vraag is of de politie nog wel als bindmiddel van de maatschappij kan opereren.”

  Zie bijgevoegde samenvatting van de uitzending van netwerk als bewijsstuk 6

  6. De Raad probeert nog meer politieke invloed uit te oefenen door de publicatie van stukken, zoals het stuk in 2005 ‘politie in ontwikkeling’ met als onderkop visie op de politiefunctie. Dit zou als advies kunnen worden opgevat, maar dan moeten er twee vragen worden gesteld. De eerste vraag is wie heeft dit stuk bekostigd en wie heeft de opdracht daartoe gegeven. Het document is opgesteld door een projectgroep, allemaal leden van de criminele organisatie RHC, hoewel toch niet. Er zit een plaatsvervanger bij. Dhr. Meijboom had het te druk. Dat is toch gek. Daarnaast wordt de projectgroep bijgestaan door een keur aan mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie en allerlei overheidsdiensten. Het document is zelfs gedrukt, wie heeft dat betaald. Misschien betaald uit een witwas project?

  Zie bijgevoegde informatie over het document als bewijsstuk 7

  7. In het kader van het stroomstootwapen wordt al duidelijk dat de rol van de Raad ambigue is. Zij is woordvoerder en het onderzoek wordt gedaan door het ministerie, maar is dat wel zo? Op een weblog van de Radio Nederland Wereldomroep valt het volgende te lezen: “Van de werkgever wordt verder maatwerk verwacht op het moment dat de AIVD in haar adviserende rol een specifieke dreiging signaleert. Integriteit, waaronder het lekken van informatie, heeft de aandacht van de Raad van Hoofdcommissarissen.” Integriteit heeft de aandacht van de Raad, dat klinkt niet als advies of overleg. De Raad komt zelfs in de Tweede Kamer ter sprake, dat kan niet elke criminele organisatie zeggen, misschien wel de groep rond de Neus, maar niet zoals de Raad dat kan. In antwoorden van minister Dijkstal op vragen van de leden Apostolou en Van Heemst over de zorg om de integriteit bij de Nederlandse politie

  Van 24 november 1997 zegt de toenmalige minister: “Begin 1995 zijn op dit punt afspraken gemaakt tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie en het Korpsbeheerdersberaad, het Hoofdofficierenberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen. Deze afspraken, waarvan de voortgangsbewaking in handen werd gelegd van de projectgroep Tieleman, zijn bij brief van 17 maart van dat jaar ter kennis van de Tweede Kamer gebracht.” Wat is dat nu er wordt overleg gepleegd tussen de Raad en de minister van Binnenlandse Zaken, maar dat niet alleen de criminele organisatie Raad overlegt ook met justitie en met de Korpsbeheerdersraad en overlegt niet alleen er worden ook afspraken gemaakt. Afspraken? Dat is geen overleg meer. En dat klopt er wordt misschien wel geadviseerd en druk gebabbeld, maar de criminele organisatie RHC heeft ook nog invloed op de gang van zaken bij politie Nederland. Ik heb de Minister van Binnenlandse Zaken een brief geschreven, deze brief om precies te zijn, om stappen tegen het RHC omdat deze organisatie invloed uitoefent op het beleid. Uit de 6e versie Algemene Aanpak Infrastructurele Projecten blijkt dat de Raad zelfs sturend optreedt naar de korpsen en principe besluiten neemt. “Op 31 Maart 1999 is in de vergadering van de Raad van Hoofdcommissarissen onder voorzitterschap van de portefeuillehouder inlichtingendiensten in de Raad, de heer E. van Hoorn, het principebesluit genomen dat de meest betrokken regionale politiekorpsen een samenwerkingsverband aangaan.1) De onderbouwing van de noodzaak voor deze samenwerking is beschreven in de brief van 8 juli 1999, kenmerk 2507199, van de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Zuid, gericht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”

  Zie bijgevoegde informatie over het document als bewijsstuk 8, 9 en 10

  8. Dit overleg van kortgeleden wil ik u niet onthouden. De criminele onderwereld is daadwerkelijk diep in onze haarvaten doorgedrongen. De Raad is niet een extern bureau dat de overheid wat adviseert en overlegt, nee het werkt ook twee kanten op. De raad “alvast in lijn werken met de voorstellen van het kabinet voor het politiebestel.” Dat is gek, er niet alleen overleg, advies en er worden afspraken gemaakt, de Raad volgt die afspraken ook deels op? Het moet niet gekker worden.

  “Het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen gaan vanaf 1 september 2009 waar mogelijk alvast in lijn werken met de voorstellen van het kabinet voor het politiebestel. Die voorstellen zijn gericht op een verdere versterking van de eenheid van de Nederlandse politie. Langs deze weg kan alvast een begin worden gemaakt met de realisatie daarvan, zonder onomkeerbare stappen te nemen. Dat hebben de ministers Ter Horst (BZK) en Hirsch Ballin (Justitie), de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad Van Aartsen en de voorzitter van het College van procureurs-generaal Brouwer vandaag vastgelegd in een bestuursakkoord.”

  Zie bijgevoegde informatie over het document als bewijsstuk 11

  9. Naast de stukken met betrekking tot mijn Wobverzoek hier twee stukken die tot mijn verzoek aan de Raad hebben geleid. De Raad was aanwezig bij besprekingen in het kader van de G8 in Heiligendamm, Duitsland. De bijgevoegde stukken zijn afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben gekregen. Zowel op de verzendlijst als op de vergadering van het ACO is er iemand van de Raad aanwezig.

  De Raad is aanwezig bij een overleg dat ACO heet, algemeen crisis overleg. Ik heb de minister middels een brief gevraagd of Buro Jansen & Janssen kan toetreden tot het ACO. Als het RHC, niet een bestuursorgaan, toe kan treden tot het ACO wil ik graag weten wat voor procedure er is voor toetreden tot dit interessante overleg. Buro Jansen & Janssen wordt vertegenwoordigd door Stichting Res Publica, wij kunnen dus zowel als criminele organisatie Jansen & Janssen zonder legale status als rechtspersoon Res Publica toetreden. Ik hoop dat de minister ons toestemming geeft inde lijn met de toestemming die zij de raad heeft gegeven.

  Zie bijgevoegde informatie over het document als bewijsstuk 12

  10. De Raad gaat zelfs nog een stap verder. Overleg en advies is te min voor deze hyper georganiseerde criminele organisatie. Zij treedt in overleg met jan en alleman en de vereniging GGZ Nederland en sluit daar zelfs verdragen mee en spreekt daar over de inzet van publieke gelden? Kan dit zomaar voor een vrijblijvend Beraadje?

  De Raad voert niet alleen met externe partners overleg, maar stelt ook kwaliteitsnormen op voor het politieveld, dit kan toch niet vallen onder vrijblijven advies en overleg. “Staatssecretaris G.M. de Vries heeft vandaag – mede namens de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) nieuwe kwaliteitsnormen in ontvangst genomen waaraan alle politiekorpsen moeten voldoen bij conflict- en crisisbeheersing. De normen zijn opgesteld door het politieveld zelf en vastgesteld door de Raad van Hoofdcommissarissen.” Dit komt van de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Zie bijgevoegde informatie over het document als bewijsstukken 13 en 14

  11. Nu wil ik best van de Raad accepteren dat zij alleen adviseert en overlegt, wij willen daar graag aan meedoen als legale organisatie, maar dat advies en overleg gaat wel ver. Hoe is het mogelijk dat een niet bestuursorgaan kan doordringen tot het heilig der heiligsten, namelijk de informatie over criminelen en andere door de overheid in de gaten gehouden sujetten. De Raad flikt het maar weer. Bij de instellingsbeschikking Raad van Advies voor de CID duikt de Raad gewoon op.

  “Het eindverslag 1992/1993 van de toenmalige Begeleidingscommissie CID;

  het advies van de Adviescommissie Criminaliteit (ACC) van de Raad van Hoofdcommissarissen.” Levens gevaarlijk die Raad die is al actief sinds begin jaren negentig.

  Zie bijgevoegde informatie over het document als bewijsstuk 15

  12. In het kader van mijn waarheidsonderzoek naar het recht van mensen om hun mening ook bij internationale bijeenkomsten te geven en in dit geval de G8 in Heiligendamm Duitsland ben ik tot de ontdekking gekomen dat de Raad niet alleen overleg pleegt met de minister, maar ook probeert sturend op te treden naar de korpsen. Enkele korpsen schrijven mij ook dat normaal het CCB, het Conflict- en Crisisbeheersingsoverleg, dit doet. Het RHC heeft blijkens uit de stukken eerder gepoogd meer invloed op de korpsen uit te oefenen. We mogen van geluk spreken dat de korpsen niet op de avances van de criminele organisatie Raad zijn ingegaan.

  De Raad probeert niet alleen de korpsen te beïnvloeden, maar ook ministers. “De Raad van Hoofdcommissarissen wil iedereen die onder invloed van drugs achter het stuur van een auto kruipt, de rijbevoegdheid ontzeggen. Nultolerantie. De Raad loopt met zijn uitspraak vooruit op wettelijke maatregelen, die de ministers Eurlings van

  Verkeer en Waterstaat en Hirsch Ballin van Justitie na de zomer presenteren.”

  Zie bijgevoegde informatie over het document als bewijsstukken 16 en 17

  13. De commissie Van Traa uit de jaren negentig omschrijft de Raad als volgt.

  “De Raad van Hoofdcommissarissen is een overlegvorm van de chefs van de 25 regionale politiekorpsen en de chef van het korps landelijke politiediensten. Er bestaat geen instellingsbesluit of officiële taakomschrijving van de Raad van Hoofdcommissarissen. De Raad van Hoofdcommissarissen is per 1 januari 1994 van start gegaan en daarmee in feite een voortzetting van het Coördinerend politieberaad (CPB), dat sinds 1984 bestond. Aan het Coördinerend Politieberaad was destijds de zogeheten Centrale politie recherche commissie (CPRC) opgehangen. De belangen die de CPRC behartigde zijn te vergelijken met de adviescommissies bij de Raad van Hoofdcommissarissen.

  De Raad van Hoofdcommissarissen streeft de volgende doelstellingen na:

  (onder andere positie, taak, functie en werkwijze politie);

  – het ontwikkelen en uitdragen van visies met betrekking tot alle voor de politie relevante aangelegenheden

  – fungeren als aanspreekpunt voor alle aangelegenheden die de politie betreffen;

  – bevorderen van een eigentijds beeld over de politie in de samenleving;

  – bevorderen van de eigen professionaliteit van de politie;

  – adviseren aan gezags- en beheersinstituties over de politie.

  De Raad van Hoofdcommissarissen heeft leden afgevaardigd in het Coördinerend beleidsoverleg (CBO). De Raad heeft een aantal adviescommissies, waaronder de Adviescommissie criminaliteit (ACC). De adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de Raad van Hoofdcommissarissen en zijn verder samengesteld uit andere leden van de Raad en vertegenwoordigers uit het politieveld, die in beleidsmatig opzicht deskundig zijn op een bepaald terrein.”

  Dit is geen overleg of advies orgaan. Dit is het orgaan van de politie. Het is een aanspreekpunt, het ontwikkelt en draagt uit “visies met betrekking tot alle voor de politie relevante aangelegenheden”, het stuurt afgevaardigden naar allerlei overheidcommissies en organisaties. Ik ga Buro Jansen & Janssen ook maar op de lijst zetten, want iedereen kan aanschuiven daar.

  14. In de brochure Politie in Nederland staat het volgende over de Nederlands Politie Insituut, Vts Politie. “Samenwerking tussen de korpsen is een voorwaarde voor een doeltreffende en efficiënte aanpak van gemeenschappelijke politievraagstukken. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat daarbij centraal. Omdat samenwerking de effectiviteit van afzonderlijke maatregelen versterkt, hebben de drie politieberaden – het Korpsbeheerdersberaad, het (toenmalige) Hoofdofficierenberaad en de

  Raad van Hoofdcommissarissen – in 1996 het Nederlands Politie Instituut opgericht, het beleidsadviescentrum van en voor de Nederlandse politie.” Het gaat niet over overleg en advies, maar samenwerking.

  Op infopolitie.nl staat het nog duidelijker: “In de Raad van Hoofdcommissarissen komen onderwerpen ter sprake waaraan bovenregionale, landelijke of internationale aspecten zijn verbonden.” Dit sluit mooi aan bij de bonnetjes van dhr. Heeres en zijn internationale reizen. De Raad is de spil in politie Nederland en daarmee een uitvoerend bestuursorgaan.

  Zie bijgevoegde informatie over het document als bewijsstuk 18

  15. Tot slot enkele losse zaken. Ten eerste gebruikt de Raad briefpapier van de politie, zie bijgevoegde brief. De Raad heeft zelfs invloed op CAO zaken en de Raad bemoeit zich met de informatie huishouding van de politie.

  Zie bijgevoegde stukken als bewijsstukken 19, 20 en 21

  Aanvullend bewijsmateriaal

  – ten aanzien van beïnvloeding: bewijsstuk 22

  “Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM – Nederland moet zich internationaal sterk maken om de handel in softdrugs uit de criminaliteit te halen. Deze conclusie van de Raad van hoofdcommissarissen werd zaterdag bekend, een dag nadat de Franse president Chirac in Parijs felle kritiek op het Nederlandse drugsbeleid had uitgeoefend.

  Onduidelijkheid over wat wel of niet is toegestaan bij de opsporingsmethoden en de traagheid waarmee wetswijzigingen op dit gebied tot stand komen, zijn volgens de Raad van hoofdcommissarissen de voornaamste oorzaken van de ‘verloren strijd tegen de drugshandel’. Zelfs leidt de huidige bestrijding van de drugs tot een verdere verrijking van criminelen, waarbij de politie het nakijken heeft.” Uit het Dagblad Trouw van 12 juni 1995.

  – ten aanzien van advisering: bewijsstuk 23

  Het lijkt er eerder op dat de minister de Raad adviseert. De Raad kan dus geen PriceWaterhouseCoopers zijn al zou ze dat graag willen. Niemand kan PWC adviseren, dat is eenrichtingsverkeer, bij de Raad duidelijk niet.

  Tot slot het volgende:

  Ik snap dat ik de lachers om de hand heb als ik het RHC vergelijk met een criminele organisatie. Binnen het politie apparaat hebben verschillende mensen een glimlach niet kunnen onderdrukken. Het is mij echter ernst. Het zou toch te zot zijn dat een overheidsorgaan dat geen bestuursorgaan is zoveel invloed heeft op zowel hyper gevoelige CID nu CIE informatie, informatiehuishouding, evaluaties, CAO’s en noem maar op, betaald wordt door mij als belastingbetaler en vervolgens dood leuk zegt: “transparantie, accountability en democratische controle (excuseer mijn woorden) “interesseert me geen reet.”

  In het 25 jarig bestaan van ons bureau hebben we vele originele weigeringen meegemaakt, maar dit is veruit de origineelste.

  In het licht van de behandeling van demonstranten aan de grens, het uitwisselen van persoonsgegevens van mensen die worden aangemerkt als ‘links’ en de onduidelijke communicatie over deze grove schending van rechten van burgers verzoek ik u om alle documenten alsnog al dan niet geanonimiseerd openbaar te maken.

  Ik verzoek u dan ook het bestreden besluit van de Raad te vernietigen en de Raad op te dragen alle relevante stukken openbaar te maken.

  Tevens verzoek ik u toepassing te geven aan art. 8:75 Awb.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  email info@burojansen.nl

  www.burojansen.nl