De procedure: de eerste brief

 

Dit is het eerste informatie verzoek dat Buro Jansen & Janssen heeft verstuurd naar aanleiding van verhalen van mensen die aan de grens met Duitsland zijn tegengehouden. Dit verzoek is aan alle politiekorpsen en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie en Justitie gestuurd.

Amsterdam, 19 december 2007

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

t.a.v Minister ter Horst

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Onderwerp: Wobverzoek inzake maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland

Kenmerk: wobverzoek december 19703

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte mevr. ter Horst,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland.

Het gaat onder andere om de informatie verzameling door de Nederlandse autoriteiten en de informatie overdracht en uitwisseling met de Duitse en andere autoriteiten. Het gaat hierbij ook om de informatie uitwisseling op het niveau van de Europese Unie.

Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, rapportages, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, geluidsopnamen, videobeelden, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Vanzelfsprekend gaat het hier om geanonimiseerde stukken.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam