informatie verzoek bedrijfsrecherche Marple

 

Amsterdam, 26 mei 2014

Aan college van Gedeputeerde Staten Drenthe
Provincie Drenthe
Postbus 122,
9400 AC Assen

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met bedrijfsrecherche Marple (of vergelijkbare namen).

Kenmerk: informatieverzoek 20147230368

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mevr./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met bedrijfsrecherche Marple (of vergelijkbare namen).

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met bedrijfsrecherche Marple (of vergelijkbare namen) ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met bedrijfsrecherche Marple (of vergelijkbare namen).

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533